Grupa LOTOS opublikowała Zintegrowany Raport Roczny za 2013 r.

To już piąty zintegrowany raport roczny łączący w sobie informacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw na przyszłość Grupy Kapitałowej LOTOS w sposób, który odzwierciedla ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania jej działalności. Wydawnictwo dostępne jest wyłącznie w postaci elektronicznej w serwisie internetowym spółki: www.raportroczny.lotos.pl.

Raport prezentuje model biznesowy LOTOSU wraz z opisem szans i ryzyk wynikających z zarządzania kwestiami społecznymi, środowiskowymi, związanymi z zatrudnianiem pracowników, przestrzeganiem praw człowieka oraz etyką w działalności gospodarczej. Dodatkowo ukazuje podejście do zarządzania oraz osiągnięte w 2013 r. wyniki w zakresie gospodarowania kapitałem finansowym, produkcyjnym, naturalnym, relacyjnym, społecznym, ludzkim i intelektualnym.

Idea przewodnia tegorocznego raportu, zawarta w tytule publikacji „Wygrać przyszłość”, nawiązuje do strategicznego programu „Efektywność i Rozwój 2013-2015”. Skupia się on przede wszystkim na realizacji kluczowych z punktu widzenia wzrostu wartości koncernu inwestycji oraz rekonstrukcji Grupy Kapitałowej LOTOS. Jego realizacja jest związana z budową bezpieczeństwa energetycznego Polski. Naszym celem było ukazanie w raporcie, w jaki sposób przyjęty model zarządzania pozwala nam tworzyć wartość w krótkiej i długiej perspektywie – zauważa Paweł Olechnowicz, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Przyjęty sposób prezentacji informacji w formule on-line pozwala na precyzyjne dopasowanie treści do specyficznych wymagań różnych grup czytelników.

Dołożyliśmy starań, by raport miał jak najbardziej przyjazną odbiorcom postać. Mają oni możliwość zapoznania się oraz wydruku dowolnie skomponowanych przez siebie części, dzięki dotarciu do konkretnych, interesujących ich treści z poziomu menu, tabeli Content Index i paska dostępu. Pomocne są także działające pod różnym kątem wyszukiwarki. Prezentacji wybranych danych liczbowych można dokonać w zestawieniach wg okresów, wskaźników GRI, spółek grupy kapitałowej, czy kursu akcji. Dodatkowo zapewniliśmy przyjazny dla środowiska druk oraz udogodnienia dla osób niedowidzących – podkreśla Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS.

Raport dopasowany jest do różnych urządzeń mobilnych. Umożliwia także zgłaszanie informacji zwrotnych przez czytelników oraz skomunikowanie się z otoczeniem poprzez serwisy społecznościowe.

W pracach nad raportem wykorzystano obowiązujące standardy: w obszarze sprawozdawczości finansowej – Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, w obszarze sprawozdawczości pozafinansowej – Ramowe Zasady Raportowania i Wytyczne kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (wersja G3.1. GRI wraz z Suplementem dla sektora gazu i ropy naftowej), a także Zasady UN Global Compact. W ramach GRI spółka zadeklarowała osiągnięcie poziomu aplikacji A .

Kierowano się także wytycznymi sporządzania raportów zintegrowanych ogłoszonymi w grudniu 2013 r. przez The International Integrated Reporting Committee.