Europejski Związek Klastrów zostanie powołany w Warszawie

Tegoroczny V Kongres Klastrów Polskich jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej. Jego organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a partnerem honorowym Związek Pracodawców Klastry Polskie. Powołanie Europejskiego Związku Klastrów (eng. European Clusters Alliance) będzie głównym wydarzeniem Regional Economic and Diplomacy Summit. Podpisanie w dniu 9 września deklaracji przez przedstawicieli klastrów z ośmiu państw zapoczątkuje nowy etap współpracy.

Hasła przewodnie tegorocznego Kongresu: „Dla siebie, czy dla innych? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy?”, mają inspirować uczestników do pogłębionej debaty. Dyskusje toczyć się będą nt. współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich, krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

W trakcie Kongresu przedstawiciele klastrów z ośmiu krajów: Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Węgier, Rumunii i Polski podpiszą deklarację o współpracy w ramach Europejskiego Związku Klastrów. Ta inicjatywa umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, ułatwi realizowanie wspólnych celów oraz pogłębi międzynarodowe kontakty.

Europejski Związek Klastrów

K. Krystowski– Klastry wychodzą naprzeciw potrzebie budowania zaufania i współpracy między różnymi „aktorami” środowiska innowacji, czyli firm, uczelni i instytucji naukowych oraz lokalnych samorządów. Współpraca w ramach klastrów pozwala realizować wspólne prace badawczo-rozwojowe, przyciągać inwestycje i wymieniać doświadczenia, ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych. Wszystkie te działania służą podnoszeniu konkurencyjności firmy oraz tworzeniu nowych inwestycji. Klastry są ważnym narzędziem pomocy przedsiębiorcom i regionom w podnoszeniu ich konkurencyjności, są też nośnikiem rozwoju inteligentnych specjalizacji regionalnych i krajowych, a poprzez to „kręgosłupem” społeczno-gospodarczym systemu implementacji rozwiązań i technologii z obszaru Przemysłu 4.0 – mówi Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Więcej informacji o 5 Kongresie Klastrów Polskich na https://5kongres.klastrypolskie.pl