EU ETS. Europejski System Handlu Emisjami

EU ETS (ang. European Union Emissions Trading System, Europejski System Handlu Emisjami) to unijny system handlu uprawnieniami do emisji działa na zasadzie „pułapów i handlu”. Określa on bezwzględny limit lub „pułap” całkowitej ilości niektórych gazów cieplarnianych, które mogą być emitowane każdego roku przez podmioty objęte systemem. Z czasem limit ten jest obniżany, co sprawia, że łączne emisje się zmniejszają.

W ramach EU ETS podmioty regulowane kupują lub otrzymują uprawnienia do emisji, które mogą w razie potrzeby wymieniać między sobą. Pod koniec każdego roku podmioty regulowane muszą umorzyć wystarczającą ilość uprawnień, aby objąć wszystkie swoje emisje. Jeżeli dany podmiot regulowany ograniczy swoje emisje, może zachować niewykorzystane uprawnienia w celu zaspokojenia swoich przyszłych potrzeb lub sprzedać je innej instalacji, której brakuje uprawnień. Rezerwa stabilności rynkowej, która działa od 2019 r., stabilizuje rynek, zmniejszając nadwyżkę uprawnień.

Sektory objęte obecnym systemem handlu uprawnieniami do emisji obejmują wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, energochłonne sektory przemysłowe oraz lotnictwo w Europie. Komisja zaproponowała dziś stosowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji w innych sektorach za pośrednictwem nowego systemu, aby wykorzystać pozytywne doświadczenia obecnego systemu oraz zachęcić do przejścia na czystszy transport drogowy i paliwa wykorzystywane w celach grzewczych w wyniku stosowania opłat za emisję dwutlenku węgla.