Etyczny biznes – skuteczne praktyki HR

W ramach realizowanego projektu „Etyczny biznes – skuteczne praktyki HR” Pracodawcy RP, ICAN Institute oraz Crido Taxand zapewniają bezpłatne wsparcie biznesu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Z pomocą bezpłatnego, kompleksowego wsparcia – a szczególnie dostarczenia nowoczesnego narzędzia informatycznego i doradztwa – możliwe będzie zarządzanie ryzykiem w miejscu pracy i wyróżnienie się na tle konkurencji.

W ramach realizowanego projektu „Etyczny biznes – skuteczne praktyki HR” Pracodawcy RP, ICAN Institute oraz Crido Taxand zapewniają bezpłatne wsparcie obejmujące:
•    kompleksowe doradztwo w zakresie opracowania systemu zarządzania etyką w przedsiębiorstwie;
•    wdrożenie narzędzia informatycznego o wartości rynkowej 100 tys. zł, które:
    stanowi miejsce kluczowych informacji dotyczących etyki w przedsiębiorstwie,
    umożliwia przeprowadzanie szkoleń oraz testów wiedzy,
    usprawnia komunikację wewnątrz firmy miedzy pracownikami oraz przełożonymi,
    umożliwia zgłaszanie występujących naruszeń w firmie;
•    konsultacje z certyfikowanymi audytorami wewnętrznymi normy SA8000 – 200 godzin indywidualnych spotkań;
•    sfinansowanie audytu potwierdzającego prowadzenie działalności zgodnie z zasadami etyki, który zostanie dokonany przez jedną z największych firm audytorskich w Polsce (audyt przeprowadzony w oparciu o normę SA8000);
•    promocja przedsiębiorstwa w wielu środkach przekazu, w tym szczególnie podczas spotkań i wydarzeń z kadrą zarządzającą polskich firm, na łamach dodatku do „Harvard Business Review Polska” i w innych publikacjach biznesowych.

Norma SA8000 to jeden z czołowych, globalnych standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Opiera się na prawach człowieka i prawach pracowniczych, zawartych w dokumentach takich jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Konwencja Narodów Zjednoczonych, Konwencja Praw Dziecka i Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy. Obejmuje dziewięć obszarów: praca dzieci, praca przymusowa, bezpieczeństwo i higiena pracy, wolność zrzeszania się, dyskryminacja, praktyki dyscyplinujące, godziny pracy, wynagrodzenie, systemy zarządzania.

Źródło: Pracodawcy RP