ESG. Grupa Azoty opublikowała strategię na lata 2021-2030

Strategia Grupy Azoty 2021-2030 to odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, obejmujące obszary środowiska, społeczeństwa i jego bezpieczeństwa. Dokument jest planem konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej.

W ramach nowej strategii uruchomiony zostanie projekt „Zielone Azoty”, którego głównym celem będzie m.in. dekarbonizacja i zmniejszenie emisyjności instalacji Grupy, realizacja projektów badawczo-rozwojowych, zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze ekologicznych i zeroemisyjnych źródeł energii OZE, m.in. fotowoltaiki i energii wiatrowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami, łączna moc nowych źródeł OZE w 2030 roku osiągnie ~300 MW. Rozważane przez Grupę wejście w segment energetyki wiatrowej oraz małych reaktorów SMR, może pozwolić na uzyskanie dodatkowych kilkuset MW zeroemisyjnych źródeł energii.

W drodze do zeroemisyjności Azotów

Dekarbonizacja i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku to jedno z największych wyzwań dla wszystkich sektorów przemysłu w Unii Europejskiej. Aby osiągnąć ten cel konieczne jest nowe podejście do energetyki. Celem Grupy Azoty w tym zakresie będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z własnych instalacji oraz dbanie o zachowanie konkurencyjności produktów. Na przestrzeni najbliższych dziesięciu lat, Grupa Azoty będzie podejmować działania w zakresie transformacji energetyki wewnętrznej, oszczędzania zużycia energii oraz poprawy efektywności energetycznej w instalacjach chemicznych.

Głównymi celami w obszarze Energetyki będą m.in. dywersyfikacja źródeł energii i odchodzenie od źródeł węglowych, głównie na rzecz OZE i – przejściowo – gazu ziemnego oraz maksymalizacja wykorzystania synergii pomiędzy energetyką i instalacjami chemicznymi np. w obszarze produkcji energii z ciepła procesów chemicznych.

“Zrównoważony rozwój i prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu mają dla nas charakter strategiczny, stąd też decyzja o uruchomieniu naszego flagowego projektu „Zielone Azoty”, którego celem jest m.in. dekarbonizacja i wdrażanie rozwiązań z zakresu OZE. Chcemy, aby nasze technologie i produkty budowały sukces naszych partnerów biznesowych. W tym celu, będziemy dostarczać rozwiązania pozwalające na osiąganie ich założeń produkcyjnych i sprzedażowych, podnosząc jednocześnie jakość życia mieszkańców Europy, pozytywnie wpływając na klimat oraz środowisko” – powiedział Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Program dekarbonizacyjny

Wdrożenie i realizacja projektów z zakresu programu dekarbonizacyjnego pozwoli Grupie Azoty na obniżenie szacowanej emisji dwutlenku węgla (CO2) w 2030 roku o ponad 800 tys. ton w stosunku do roku 2020 oraz o 3,7 mln ton/rok w stosunku do referencyjnego w Unii Europejskiej roku 1990.

Grupa Azoty zakłada, że emisja CO2 względem 2020 roku zostanie zredukowana o 34 procent dla emisji energetyki własnej i o 51 procent emisji energii elektrycznej nabywanej z zewnątrz. Zgodnie ze strategią, do 2030 roku nastąpi redukcja zużycia węgla w Grupie Azoty o 65 proc. w stosunku do roku 2020.

Celem projektu „Zielone Azoty” jest ograniczenie użycia energii elektrycznej „systemowej” produkowanej z węgla do poziomu poniżej 50 proc. energii łącznie zużywanej. W pespektywie 2030 roku, nakłady inwestycyjne na projekty „zielone” i dekarbonizacyjne wyniosą blisko 2,7 mld zł.

Zielona energia od Azotów

Do 2030 roku Grupa Azoty będzie prowadzić działania w kierunku osiągnięcia statusu wytwórcy energii zeroemisyjnej. Planowane inwestycje w obszarze OZE będą realizowane głównie na własnych aktywach, jednocześnie Grupa nie wyklucza zaangażowania się w projekty zewnętrzne. Zgodnie z założeniami, łączna moc nowych OZE w 2030 roku osiągnie w przybliżeniu 300 MW. Grupa Azoty szacuje, że dzięki planowanym inwestycjom uniknie kosztu zakupu energii o wartości ponad 200 mln zł w skali roku, a średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniesie 40 proc.

Udział Grupy Azoty w rozwoju rynku wodorowego

Jednym z filarów projektu „Zielone Azoty” będzie aktywność Grupy Azoty w rozwoju europejskiego rynku wodorowego. Grupa Azoty – jako największy producent wodoru w Polsce i jego istotny przetwórca w Europie – realizuje prace badawczo-rozwojowe związane z wytwarzaniem i wykorzystywaniem zielonego wodoru. Grupa prowadzi analizy ekonomiczne i techniczne w kierunku produkcji energii elektrycznej z własnych źródeł odnawialnych. Celem tych działań jest ograniczenie śladu węglowego oraz docelowo produkcja „zielonego wodoru” z elektrolizerów zasilanych właśnie tą energią. Kontynuowane będą również prace związane z rozwojem ogniw paliwowych i uruchomieniem laboratorium akredytacji jakości wodoru do zastosowań w ogniwach paliwowych w transporcie. Jako członek Europejskiego Sojuszu Wodorowego, w najbliższych latach Grupa Azoty będzie brać aktywny udział w pracach nad regulacjami europejskimi dotyczącymi klasyfikacji zielonego wodoru.

Projekty B+R zgodne z Europejskim Zielonym Ładem

Istotna część zasobów badawczo-rozwojowych Grupy Azoty zostanie skierowana na realizację celów klimatycznych. Wśród nowych projektów znajdą się m.in.: biodegradowalne otoczki granulowanych nawozów, opracowane we współpracy z Compo Expert, nawozy dla terenów leśnych, inhibitory ureazy i nitryfikacji oraz formuły nawozowe wzbogacone o mikroelementy poprzez zagospodarowanie strumieni odpadowych. Grupa Azoty zintensyfikuje również działania w obszarze precyzyjnego rolnictwa, wpisując się tym samym w główny cel Komisji Europejskiej w obszarze AGRO, czyli poprawę efektywności nawożenia.

W ramach projektu „Zielone Azoty”, Grupa Azoty będzie realizować również działania m.in. z obszaru elektromobilności, czyli rozwoju ogniw paliwowych i materiałów do produkcji ogniw, wdrożenia technologii recyklingu tworzyw polimerowych (poliolefin, poliamidów), czy odzysku fosforu i potasu z alternatywnych źródeł. Rozważana jest również realizacja projektu sekwestracji, czyli zatłaczania dwutlenku węgla (CO2) do nieeksploatowanych wyrobisk górniczych (CCS – carbon capture and sequestration).

Grupa Azoty przeprowadzi również do 2024 roku analizy dotyczące budowy w siatkach swoich największych fabryk małych, modułowych elektrowni atomowych (SMR). Elektrownie takie umożliwiałyby stabilizację miksu energetycznego Grupy i gwarantowałyby konkurencyjną cenę mediów energetycznych.

Strategia ESG

Strategia ESG Grupy Azoty na lata 2021-2030 to odpowiedź na potrzeby i oczekiwania interesariuszy oraz potwierdzenie zrozumienia wpływu, jaki Grupa wywiera na otoczenie, w tym na środowisko oraz klimat. W perspektywie 2030 roku priorytetem Grupy jest zrównoważony rozwój, realizowany poprzez działania mające na celu ochronę środowiska, troskę o społeczeństwo oraz odpowiedzialne zarządzanie ładem korporacyjnym. Zamierzenia, jak też kontynuacja dotychczasowych działań w tych obszarach określone zostały w ramach Strategii ESG, bazującej na zdefiniowanych 5 filarach strategicznych:

  • klimat i środowisko
  • zrównoważone produkty
  • zrównoważony łańcuch dostaw
  • najbliższe otoczenie
  • przyjazne i bezpieczne miejsce pracy.

Wartości Grupy Azoty w perspektywie 2030 r. podzielone zostały na 4 płaszczyzny: Ludzie, Rozwój, Ochrona środowiska i Energia.

KLIKNIJ: TU ZNAJDZIESZ szczegóły strategii Grupy Azoty do 2030 r.

KONTAKT DO AUTORA: t.dereszynski@raportcsr.pl