Dziś Dzień Ziemi. Przy tej okazji Wienerberger opublikował Raport Zrównoważonego Rozwoju „We care for a better tomorrow”

Fot. Wienerberger

Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia jest największym ekologicznym świętem na świecie, w trakcie którego warto przypomnieć o dobrych praktykach przyczyniających się do zapobiegania zmianom klimatycznym. Firma Wienerberger, jako odpowiedzialny producent rozwiązań budowlanych, opublikowała zintegrowany Raport Roczny Zrównoważonego Rozwoju „We care for a better tomorrow”, w którym podsumowuje osiągnięcia całej Grupy w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz prezentuje w jaki sposób realizuje swoją misję troski o lepszy świat dla przyszłych pokoleń.

Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie, które ma na celu promowanie ochrony środowiska naturalnego, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie zarówno społeczeństwa, jak i przedstawicieli biznesu do życia w zgodzie z naturą.

„We care for a better tomorrow” – takie hasło przyświeca nowo opublikowanemu raportowi rocznemu firmy Wienerberger. Od 2021 roku Grupa publikuje kompleksowy przegląd aktualnej strategii korporacyjnej przedsiębiorstwa oraz realizowanych celów zrównoważonego rozwoju. Wienerberger w transparentny sposób prezentuje swoim interesariuszom obraz zarządzania i odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej.

W najnowszej publikacji Grupa Wienerberger podsumowuje 2022 rok, jako najbardziej udany biznesowo okres w historii firmy, w którym udało się zrealizować ambitne cele ESG, określone w „Programie Zrównoważonego Rozwoju Wienerberger 2023”. Raport został przygotowany według międzynarodowych standardów raportowania pozafinansowego Global Reporting Initiative (GRI).

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Chcąc odpowiednio reagować na wszystkie wyzwania środowiskowe, przed którymi stoją obecnie przedstawiciele biznesu, w 2020 roku Grupa Wienerberger opracowała trzyletni „Program Zrównoważonego Rozwoju 2023”. Strategia została opracowana wspólnie przez Zarząd Wienerberger oraz Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju i Innowacji Rady Nadzorczej i opiera się na kluczowych dla firmy wartościach: odpowiedzialnym działaniu, ochronie środowiska, poprawie jakości życia oraz działaniu na rzecz lepszego świata dla przyszłych pokoleń.

Program zawiera ogólnogrupowe, mierzalne cele związane z ochroną środowiska, społecznością i zarządzaniem, które Wienerberger chce osiągnąć do 2023 roku. Trzy z nich są kluczowe  i odnoszą się do największych wyzwań, przed którymi stoi obecnie branża budowlana: dekarbonizacji, gospodarki cyrkularnej oraz bioróżnorodności.

Jasne cele ESG

Efektywność energetyczna i dekarbonizacja to kluczowe tematy we wszystkich obszarach działalności firmy Wienerberger. Grupa podziela globalną wizję gospodarki neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla i stara się przyczyniać do ochrony klimatu za pomocą swoich rozwiązań. Poprzez technologiczną optymalizację procesów produkcyjnych i zwiększenie wykorzystania zielonej energii elektrycznej we wszystkich zakładach produkcyjnych, Wienerberger redukuje emisję gazów cieplarnianych w produkcji materiałów ceramicznych. Obok usprawniania istniejących procesów stosuje nowe technologie i opracowuje innowacyjne produkty, aby osiągnąć ambitny cel na rok 2023, jakim jest redukcja emisji dwutlenku węgla o kolejne 15 proc. w stosunku do 2020 roku, o 40 proc. do 2040 roku (vs 2020) oraz osiągnięcie neutralnej emisyjności do 2050 roku.

W ramach „Programu Zrównoważonego Rozwoju 2023”, firma Wienerberger koncentruje się także na gospodarce cyrkularnej oraz bioróżnorodności. Już teraz wszystkie ceramiczne produkty w 100% nadają się do ponownego wykorzystania lub do recyklingu, do końca tego roku wszystkie nowe produkty dodane do portfolio Grupy będą w pełni nadawały się do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Firma zwiększa również zaangażowanie w kwestie środowiskowe i opracowała własny katalog działań na rzecz bioróżnorodności, który do końca 2023 roku ma zostać wdrożony we wszystkich zakładach produkcyjnych Wienerberger na świecie.

Najważniejsze osiągnięcia Grupy Wienerberger w zakresie ochrony środowiska w 2022 roku:

  • Ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 13,2 proc. w porównaniu do 2020 roku.
  • 98 proc. nowych produktów Wienerberger zostało zaprojektowanych w taki sposób, by nadawały się do ponownego użycia lub recyklingu.
  • 67 zakładów produkcyjnych Wienerberger na świecie wdrożyło plan działania na rzecz bioróżnorodności.

Środowisko pracy

Wienerberger poza realizacją jasno określonych celów środowiskowych, koncentruje się także na kwestiach społecznych i tworzeniu bezpiecznego oraz stabilnego miejsca pracy dla swoich pracowników. Aby osiągnąć ten cel, firma wspiera budowanie zróżnicowanych zespołów na poziomie międzynarodowym w oparciu o wspólne wartości: zaufanie, szacunek, pasję i kreatywność. Obecnie w całej Grupie 34 proc. wszystkich pracowników stanowią kobiety, a 15 proc. z nich zajmuje stanowiska wyższego szczebla. By przeciwdziałać niewłaściwym zachowaniom wewnątrz organizacji, firma przy współpracy z organizacją SeeHearSpeakUp stworzyła system, dzięki któremu każdy pracownik, anonimowo, może zgłaszać nieprawidłowości zaobserwowane w miejscu pracy.

Odpowiedzialne zarządzanie

Obok długoterminowych celów zrównoważonego rozwoju, takich jak osiągnięcie neutralności węglowej do 2050 roku, Grupa Wienerberger stawia sobie również ambitne cele krótko- i średnioterminowe. Chcąc odpowiednio reagować na wszystkie wyzwania ekologiczne, społeczne i socjalne, finalizuje już kolejny etap autorskiego „Programu Zrównoważonego Rozwoju”, w którym znajdą się jasno określone cele ESG do zrealizowania do 2026 roku. W 2023 roku firma ma zamiar przedstawić plan prac, z jeszcze większym naciskiem na zrównoważone rozwiązania, w szczególności na budynki neutralne dla klimatu i rozwiązania w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej.

Cały raport dostępny jest online na globalnej stronie Grupy Wienerberger: Wienerberger Annual and Sustainability Report.