Dyrektywa CSDDD czyli należyta staranność w łańcuchu dostaw

uśmiech emotki
fot. Marcin Witkowski

Zanim pojawił się projekt dyrektywy dotyczącej należytej staranności w łańcuch dostaw, firmy były zobowiązane do raportowania ograniczonego najwyżej do kwestii związanych wyłącznie z ich własnym łańcuchem dostaw. W Polsce część dużych firm prowadzi dialog z dostawcami i ich weryfikuje, jednak nadal często pokutuje kryterium ceny i przerzucania odpowiedzialności.

 

Nowa Dyrektywa CSDDD ma rozszerzyć ten obowiązek. Zgodnie z jej zapisami firmy będą musiały również brać odpowiedzialność za kwestie związane z łańcuchem dostaw ich partnerów biznesowych. Takie podejście w istotny sposób rozszerza konieczność zainteresowania się tematem przez podmioty mniejsze, które nie miały dotychczas obowiązku raportowania w zakresie ESG. Dostarczając usługi dla dużych podmiotów już ten obowiązek będą miały – choćby wobec swoich klientów – podkreślają eksperci KPMG.

Obowiązkiem raportowania należytej staranności w łańcuchu dostaw będą objęte (od 2024 roku):

  • firmy z Unii Europejskiej zatrudniające ponad 500 pracowników oraz posiadające roczny obrót całkowity powyżej 150 mln euro
  • firmy spoza Unii Europejskiej, działające na rynku unijnym, przekraczające 150 mln Euro rocznych obrotów na tym rynku

Jaki będzie zakres Dyrektywy CSDDD?

  • działalność własna
  • działalność podmiotów zależnych
  • działalność podmiotów w łańcuchu wartości, z którymi firma posiada pośrednie lub bezpośrednie ugruntowane relacje biznesowe
Obowiązki firm zgodnie z dyrektywą CSDDD to przede wszystkim:
  • zapewnienie należytej staranności w obszarze poszanowania praw człowieka i dbałości o środowisko
  • stworzenie planów działań prewencyjnych i kodeksów postępowań uzgadnianych z partnerami biznesowymi dla ograniczenia negatywnego oddziaływania organizacji
  • spełnienie wymogów Due Diligence jako element umów w ramach łańcucha dostaw,
  • wspieranie MŚP w spełnianiu wymogów
  • włączanie celów ESG do kryteriów wynagradzania na stanowiskach zarządczych

Dokumenty, które dokładnie opisują wytyczne dla firm w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw nie są nowością i istnieją od dawna. Nowością jest to, że dyrektywa wyraźnie wskazuje, że firmy są odpowiedzialne za cały swój łańcuch dostaw i muszą raportować ten obszar, jeżeli prowadzą działalność na terenie Unii Europejskiej.

Więcej: KPMG