CSRD. Corporate Sustainability Reporting Directive

CSRD – (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive, Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw)

Propozycja w trakcie negocjacji. Proponowany termin wejścia w życie – najpewniej 1 stycznia 2023 r.