Co ma wspólnego unijna ustawa o Przywróceniu Przyrody z KPO?

UE przedstawiła „Prawo o Przywróceniu Przyrody” – ustawę, która ma na celu odwrócenie utraty różnorodności biologicznej. Ustawa zawiera prawnie wiążące cele dla Państw Członkowskich Unii Europejskiej – będą one miały dwa lata po przyjęciu przepisów na przygotowanie krajowych planów odbudowy.

Ustawa powstała po dwóch latach od ukazania się unijnejStrategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Komisja zobowiązała się wtedy do zaproponowania prawnie wiążących celów w zakresie odbudowy zdegradowanych ekosystemów na terenie Unii. Zgodnie z zapowiedziami, proponowana ustawa o Przywracaniu Przyrody to odpowiedź na potrzebę zdecydowanych działań, aby osiągnąć ambicje UE w zakresie bioróżnorodności biologicznej na lata 2030 i 2050.

Prawnie wiążące cele dla państw UE

Ustawa wyznacza nadrzędny cel przywrócenia 20% obszaru lądowego i morskiego UE do 2030 r. oraz wszystkich ekosystemów wymagających odbudowy do 2050 r. Aby zrealizować to postanowienie, we wniosku określono siedem tematycznych celów:

  1. Odbudowa ekosystemów lądowych, przybrzeżnych i słodkowodnych:
  2. Odbudowa ekosystemów morskich
  3. Odbudowa ekosystemów miejskich; Państwa członkowskie muszą zapewnić, żeby do nie doszło do utraty netto miejskiej zieleni i zadrzewień miejskich we wszystkich miastach oraz na obszarach miejskich i na przedmieściach do 2030 r.
  4. Przywrócenie naturalnej łączności rzek i funkcji powiązanych obszarów zalewowych; Usunięcie zapór rzecznych tak, aby do 2030 r. co najmniej 25 000 km rzek stało się rzekami swobodnie płynącymi.
  5. Odbudowa populacji zapylaczy; Państwa członkowskie będą zobowiązane do odwrócenia spadku populacji zapylaczy do 2030 r.
  6. Odbudowa ekosystemów rolniczych: ogólny wzrost bioróżnorodności i pozytywna tendencja do występowania motyli użytków zielonych, ptaków żyjących na terenach uprawnych, węgla organicznego w glebach mineralnych użytków rolnych oraz cech krajobrazu o dużej różnorodności na użytkach rolnych
  7. Odbudowa ekosystemów leśnych

    Krajowe Plany Odbudowy

Wniosek jest dodatkowo wspierany przez ramy wdrażania umożliwiające przełożenie celów na działania na szczeblu krajowym. Zgodnie z wnioskiem państwa członkowskie UE będą miały dwa lata po przyjęciu przepisów na przygotowanie krajowych planów odbudowy. Ustalenie prawnie wiążących celów na lata 2030, 2040 i 2050 oznacza, że rządy będą rozliczane z poczynionych postępów, aby upewnić się, że wywiązują się ze zobowiązań wyznaczonych w planach.

Źródło: Deloitte