Cele Henkla w zakresie redukcji emisji CO2 zgodne z wytycznymi Porozumienia Paryskiego

W ramach zobowiązania do ochrony klimatu firma Henkel określiła – opierając się na aktualnej wiedzy naukowej – cele w zakresie redukcji emisji CO2. Zostały one ostatnio zatwierdzone przez Science Based Targets initiative (SBTi) jako zgodne z wytycznymi Porozumienia Paryskiego.

Cele Henkla zatwierdzone przez SBTi obejmują:

  • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wynikającej z działań operacyjnych Henkla o 67% na tonę produktu do 2030 roku w stosunku do roku bazowego 2017;
  • zwiększenie rocznego poziomu pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z 6% w 2017 do 100% w 2030;
  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych związanej z towarami i usługami zakupionymi przez Henkla o 30% na tonę produktu do 2030 w porównaniu z rokiem bazowym 2017.

Science Based Targets initiative to wspólna inicjatywa CDP (organizacji non-profit promującej mierzenie śladu środowiskowego działań firm i organizacji), the United Nations Global Compact, Światowego Instytutu Zasobów (WRI) i WWF, która określa i promuje najlepsze praktyki w wyznaczaniu celów środowiskowych w oparciu o wiedzę naukową, a także poddaje te wyznaczone przez firmy cele niezależnej ocenie.

Założone przez Henkla cele, dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, wynikającej z działań operacyjnych firmy, są zgodne z najbardziej ambitnym celem wskazanym przez Porozumienie Paryskie, jakim jest utrzymanie ocieplenia klimatu na poziomie1.5°C.

Cel Henkla dotyczący redukcji emisji związanej z zakupionymi przez firmę towarami i usługami spełnia kryteria SBTi, co oznacza, że jest on zgodny z aktualnymi najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Jednym z naszych priorytetów w Henklu jest ochrona środowiska, stąd też całkowicie popieramy cele klimatyczne i założenia Porozumienia Paryskiego. Do 2040 r. chcemy wcielić w życie naszą wizję firmy klimatycznie-pozytywnej. W zgodzie z naszymi długoterminowymi strategicznymi zobowiązaniami wyznaczyliśmy sobie konkretne cele redukcji emisji, które zostały pozytywnie ocenione jako wspierające plan zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C – powiedziała Uwe Bergmann, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Henklu.

Zaangażowanie na rzecz ochrony klimatu

Chcąc zrealizować do 2040 r. wizję firmy klimatycznie-pozytywnej, Henkel planuje zmniejszyć ślad węglowy produkcji o 65% do 2025 i o 75% do 2030 r. w stosunku do bazowego roku 2010 poprzez poprawę efektywności energetycznej oraz czerpanie energii ze źródeł odnawialnych. Do 2040 roku Henkel zamierza zamienić wszystkie obecnie wykorzystywane w produkcji paliwa kopalne na alternatywne, neutralne dla klimatu źródła energii oraz dostarczać nadmiar neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla energii stronom trzecim.

Ponadto Henkel chce wykorzystywać swoje marki i technologie, by pomóc klientom, konsumentom i dostawcom zaoszczędzić 100 mln ton CO2 w okresie między rokiem 2015 a 2025.