Bank Ochrony Środowiska przedstawia swój pierwszy raport ESG

Bank Ochrony Środowiska 26 października 2021 r. ogłosił strategię ESG prezentującą podejście banku do kwestii zrównoważonego rozwoju. Dokument zawiera wykaz realizowanych wewnętrznie i zewnętrznie działań w trzech obszarach – na rzecz środowiska i klimatu, otoczenia społecznego oraz w zakresie ładu korporacyjnego.  

– Zaangażowanie sektora finansowego w zieloną transformację jest kluczem do powodzenia tego jednego z największych planów gospodarczych w historii Unii Europejskiej. Bank Ochrony Środowiska, jako bank specjalistyczny, ma ambicję być liderem tych przemian w Polsce – powiedział podczas prezentacji prezes zarządu BOŚ Wojciech Hann.

Wymiar środowiskowy raportu ESG

W zakresie działalności prośrodowiskowej, BOŚ w strategii ESG zwraca uwagę na kilka jej wymiarów. Przede wszystkim bank będzie nadal mocno stawiać na rozwój zielonych produktów finansowych i zwiększanie ich znaczenia w działalności biznesowej. W związku z tym, BOŚ zakłada, wzrost udziału zielonych aktywów w portfelu kredytowym do 50% w 2023 r. (na koniec 2020 r. było to 36,3%). Ponadto, w planach jest wzrost wolumenu sprzedaży produktów zrównoważonych – w tym z naciskiem na rozwój współpracy z MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) – do 400 mln zł w 2022 r. Jednocześnie BOŚ chce ograniczać finansowanie wydobycia węgla energetycznego i nowych bloków węglowych, zgodnie z przyjętą polityką klimatyczną.

Równolegle BOŚ zamierza zmniejszać swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. Wśród wyznaczonych celów jest m.in.:

  • zmniejszenie śladu węglowego o 20% (względem 2020 r.)
  • skomponowanie floty pojazdów składającej się w 30% z aut hybrydowych lub elektrycznych do końca 2023 r.
  • pełne przestawienie się na energię elektryczną pochodzącą z OZE od przyszłego roku
  • znacznie zwiększanie udziału oświetlenia energooszczędnego
  • udoskonalanie systemu zarządzania odpadami,
  • wdrożenie polityki środowiskowej i klimatycznej.

Finalnym celem banku jest dojście do neutralności klimatycznej w 2030 roku.

Wymiar społeczny raportu ESG

W wymiarze społecznym główną ambicją banku jest zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez aktywne włączenie w mające miejsce w banku zmiany (wzrost wskaźnika zaangażowania z 28% w czerwcu br. do 58% do 2023 r.). W tym samym czasie BOŚ będzie dążył do poprawy postrzegania banku jako marki przez pracowników o 8 p.p. W tym celu, wśród działań skierowanych do pracowników, w 2022 r. BOŚ zamierza wdrożyć politykę różnorodności, realizować programy rozwojowe dla kadr różnego szczebla, wspierać wolontariat pracowniczy, projekty well-being, czy przeprowadzać regularne badania potrzeb pracowników.

Drugim priorytetem w tym obszarze jest edukacja rynku oraz promocja zrównoważonego rozwoju i zaangażowanie się w partnerstwa na rzecz istotnych działań społecznych. W związku z tym BOŚ jeszcze w tym roku zamierza przystąpić do The United Nations Global Compact (UNGC) oraz do inicjatywy Science Based Targets initiative (SBTi). Z kolei w przyszłym roku BOŚzamierza uruchomić platformę edukacyjną wspierającą rozwój zielonych projektów wraz z przewodnikiem dla rynku w zakresie zasad zrównoważonego finansowania.

Bank zamierza też realizować parasolową inicjatywę BOŚmy pełni zielonej energii”, w ramach której m.in. odbywać się będą konferencje, inicjatywy angażujące partnerów w regionach, warsztaty oraz działania edukacyjne z zakresu zaangażowania społecznego. Również w 2022 r. w planach jest publikacja i wdrożenie polityki budowania relacji z otoczeniem społecznym oraz minimalizacji negatywnego wpływu na społeczeństwo.

Wymiar korporacyjny raportu ESG

Bank Ochrony Środowiska zamierza skoncentrować się również na rozwoju kultury organizacyjnej i budowaniu ładu korporacyjnego zgodnie ze współczesnymi oczekiwaniami rynku, pracowników oraz pozostałych interesariuszy. Priorytetem w tym obszarze jest uzyskanie jeszcze w 2021 r., następnie stała poprawa, ratingu ESG. Co więcej, począwszy od 2023 r. bank zamierza objąć oceną ryzyka ESG wszystkie nowe transakcje przeprowadzane z klientami instytucjonalnymi. W tym względzie bank zamierza również w pełni dostosowywać się do nowych regulacji z obszaru ujawnień ryzyk ESG. Bank zamierza również wdrożyć klauzule umowne w zakresie ESG dla nowych dostawców i polityki zakupowe uwzględniające ESG. Ponadto, bank będzie kładł nacisk na transparentność swoich działań, a także poprawę wewnętrznych rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój. Wszystko powyższe naturalnie wiąże się z publikacją raportu ESG, który ma być publikowany każdego roku, a po raz pierwszy nastąpiło to dziś.

Pierwszy raport ESG Banku Ochrony Środowiska

– Ubiegły rok był dla BOŚ wyjątkowy. Nie tylko wszyscy musieliśmy się mierzyć z wyzwaniami, jakie przyniosła pandemia COVID-19, ale również ciężko pracowaliśmy nad wprowadzeniem banku w nowy etap rozwoju. Częściowy efekt tych wysiłków widać dziś – publikując strategię ESG prezentujemy nasze plany na przyszłość, zaś w raporcie pokazujemy, jak wiele w ostatnim roku udało się nam osiągnąć w obszarze zrównoważonego rozwoju. W tym czasie nasze wysiłki nie tylko koncentrowały się na rozwijaniu przyjaznych środowisku produktów finansowych. Na równi z tym, wspólnie staraliśmy się, aby BOŚ był miejscem, które wnosi pozytywną wartość dla otoczenia banku oraz w życie nas wszystkich – powiedziała Marzena Koczut, wiceprezes Zarządu BOŚ.

Raport ESG BOŚ – co dalej?

Zgodnie z planem BOŚ raporty ESG mają być publikowane każdego roku i z czasem będą rozbudowywane. Od 2023 r. do raportu planowane jest wdrożenie ujawnień ryzyk ESG. Stworzona ma także zostać metodyka oraz narzędzia do oceny portfela banku. Jednak już teraz bank przekazał wiele istotnych informacji, również z zakresu efektywności finansowanych projektów.

W 2020 r. BOŚ zawarł prawie 4 tysiące proekologicznych transakcji w kwocie przekraczającej 1,3 mld zł. Klienci banku zakończyli ponad 2,4 tys. ekoinwestycji o łącznej wartości kosztorysowej 731 mln zł. Zrealizowane w 2020 r. projekty przyczyniły się do produkcji 56 894 MWh/rok energii z OZE, zmniejszenia zużycia i ograniczenie strat ciepła o 12 231 GJ/rok, redukcję emisji dwutlenku węgla o 69,2 tys. ton/rok oraz redukcję emisji pyłu o blisko 28 ton/rok przez klientów BOŚ.

W 2020 r. Bank Ochrony zmniejszył swoją emisję CO2 o 49%, do czego w znacznym stopniu przyczyniło się przestawienie na energię elektryczną pochodzącą w większości z OZE. Już w ubiegłym roku aż 97% kupowanej przez BOŚ energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł energii. Ponadto, Bank Ochrony Środowiska zaangażowany jest w wiele inicjatyw na rzecz budowania poczucia bezpieczeństwa, tworzenia przyjaznego środowiska oraz stwarzania możliwości rozwoju dla pracowników banku. Ubiegły rok stał pod znakiem licznych działań z obszaru filantropii oraz wspierania aktywności i działań organizacji pozarządowych.

Przeczytaj cały raport ESG Banku Ochrony Środowiska

KONTAKT DO AUTORA: t.dereszynski@raportcsr.pl