Aplikuj o grant na cele społeczne od Fundacji VELUX

Do 1 lipca br. polskie organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do duńskich Fundacji VELUX o przyznanie grantu na realizację projektów związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Wartosc_dotacji_Fundacje_VELUX_2009-2013Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje Fundacji VELUX na projekty z zakresu ochrony socjalnej, niwelowania różnic społecznych wśród dzieci i młodzieży, jak również aktywności zapobiegającym wykluczeniu społecznemu np. działalności informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej. Fundacje mogą wesprzeć również projekty poświęcone aktywizacji osób młodych (do 25 roku życia) z problemami na rynku pracy, w tym np. programy pomagające zdobyć dodatkowe kwalifikacje. Innym obszarem może być rozwój i reformy systemów opieki społecznej oraz szkolnictwa np. tworzenie instytucji modelowych czy poprawa funkcjonowania szkół. Dotacje przyznawane mogą być na inwestycje infrastrukturalne.

Dofinansowanie Fundacji VELUX może wynieść nawet 100 proc. kosztów projektu, poza kosztami podatku VAT-u, które organizacja musi pokryć z własnych środków lub innego źródła finansowania. Projekt może trwać od 2 do 5 lat. Minimalna wartość dotacji to 1,2 mln złotych, zaś maksymalna to nawet 6 mln zł. Rozpatrywane będą tylko w wnioski od organizacji, które mają udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych lub zbliżonych projektów. Ważnym elementem wniosku jest przedstawienie strategii kontynuowania działalności po zakończeniu finansowania ze strony Fundacji VELUX. Aby ubiegać się o grant należy wypełnić po angielsku formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony: http://villumfoundation.dk/C12576AB0041F11B/0/C12576AB0041F11BC1257B56004500AC?OpenDocument

Wypełniony formularz należy przesłać na adres email: poland2@veluxfoundations.dk. Ewentualne pytania można kierować również do konsultanta Fundacji VELUX w Polsce Pani Lidii Mikołajczyk-Gmur tel. 48 501 228 756.

W Polsce Fundacje VELUX przekazały 67 mln zł na wsparcie organizacji społecznych

Fundacje VELUX (VILLUM FONDEN i VELUX FONDEN) są organizacjami non-profit powołanymi do działania przez Villum Kann Rasmussena założyciela firmy VELUX i innych przedsiębiorstw z Holdingu VKR A/S w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Granty Fundacji realizują cele z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, zdrowotnych i społecznych. Wspierają również ochronę środowiska, cele społeczne i kulturalne w Danii i na świecie. W 2013 roku obie Fundacje przekazały na cele non-profit około 150 mln euro. Fundacje VELUX od wielu lat działają aktywnie w Polsce, od 2003 roku przekazały wiele grantów aż 18 organizacjom społecznym działającym w Polsce o wartości ponad 67 mln zł na realizację inicjatyw związanych z ochroną socjalną, niwelowaniem różnic społecznych, możliwością rozwoju osób wykluczonych z powodu ich niepełnosprawności czy ubóstwa. Wśród organizacji, które otrzymały dotacje, znalazły się m.in.: Fundacja Barka, SOS Wioski Dziecięce, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Podaj Dalej, Stowarzyszenie Dalej Razem, Fundacja Gajusz i wiele innych. Więcej informacji na temat zrealizowanych projektów na stronie internetowej Fundacji VELUX http://www.veluxfondene.dk/