2030 Purpose: odpowiedzialny biznes i lepsza przyszłość

Świat wciąż boryka się z wieloma problemami społecznymi i ekonomicznymi, z którymi rządy poszczególnych państw nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie. Równolegle firmy coraz częściej przekonują się, że trwały sukces komercyjny w biznesie powinien być powiązany z zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju. Jednak organizacje mają problem z definiowaniem i komunikowaniem celu, na którym chcą się skoncentrować. Tylko jedna czwarta największych firm w Wielkiej Brytanii ma w swojej strategii jasno wyznaczony cel związany ze zrównoważonym rozwojem. Firma doradcza Deloitte na odbywającym się w ubiegłym tygodniu Światowym Forum Ekonomicznym w Davos przedstawiła raport „2030 Purpose: Good business and a better future. Connecting sustainable development with enduring commercial success” zachęcający przedsiębiorstwa do transformacji modeli biznesowych na bardziej zrównoważone, które nie tylko poprawią ogólny dobrobyt społeczny, ale także przyczynią się do ich sukcesu biznesowego.

We wrześniu 2015 r. na szczycie ONZ przywódcy ponad 100 państw przyjęli 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. (z ang. Sustainable Development Goals – SDGs). Cele te uwzględniają wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy, zwracają uwagę na konieczność eliminacji ubóstwa, ochronę środowiska naturalnego oraz zagwarantowanie zrównoważonej konsumpcji i produkcji. „Cele zrównoważonego rozwoju powinny stanowić ramy dla wspólnych działań, które mogą chronić przyszłość naszą i kolejnych pokoleń. Przedsiębiorcy mają tutaj ogromną rolę do odegrania. Firmy w swoich strategiach biznesowych powinny mieć jasno zdefiniowany cel, na którym chcą się skoncentrować i w którego realizację autentycznie wierzą. W Deloitte nazwaliśmy tę koncepcję 2030 Purpose” – mówi Irena Pichola, Partner w Deloitte, Lider Zespołu Sustainability Consulting Central Europe. „2030 Purpose jest dobrowolnym wyborem, ale jest to wybór, który coraz częściej jest uznawany przez biznes jako konieczny warunek gwarantujący dostarczenie długoterminowej wartości, zarówno dla interesariuszy, jak i ogółu społeczeństwa. Co ważniejsze, takie podejście przynosi korzyści również samym przedsiębiorstwom, które zyskują nowe szanse i możliwości biznesowe” – dodaje.

Działanie biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju pozytywnie wpływa na wszystkich jego interesariuszy. Firmy, które w swojej strategii mają jasno zdefiniowane cele społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne, przyciągają najbardziej utalentowanych pracowników. Również konsumenci wybierają te marki, które cieszą się zaufaniem społecznym. Aktywność w obszarze zrównoważonego rozwoju działa korzystnie także na partnerów danej firmy oraz wspiera dialog z regulatorami. Również inwestorzy w dłuższej perspektywie czasowej coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z zaangażowania firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wreszcie, ważnym elementem jest przyjęcie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, która, uwzględniając ograniczoną ilość zasobów naturalnych, nie tylko redukuje ilość odpadów i emisji, ale również wg wyliczeń Komisji Europejskiej może przynieść unijnym firmom oszczędności rzędu 600 mld euro, co w przeliczeniu na udział w ich rocznym obrocie dałoby 8 proc. mniej wydatków.

Jak podkreślają eksperci Deloitte, cel wybrany przez daną firmę musi być spójny ze strategią biznesową, modelem działania i jej kulturą; tym bardziej, że w erze cyfrowej rzeczywistości wszelkie podejmowane przez nią działania za pośrednictwem Internetu i mediów społecznościowych szybko trafiają do opinii publicznej.

W aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju niezbędna jest przejrzystość, spójność oraz zaangażowanie. Tymczasem, z badania przeprowadzonego przez Deloitte wśród 150 brytyjskich spółek giełdowych o najwyższej kapitalizacji, które wchodzą w skład indeksu FTSE350, wynika, że tylko jedna czwarta spółek ma jasno wyznaczony cel związany z działaniem na rzecz dobra społecznego, ekonomicznego i środowiskowego. Co więcej, jedynie połowa z tej grupy wyraźnie opisała ten cel w swojej strategii. Spośród 17 celów zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych przez ONZ firmy najczęściej wybierały te związane z:
-zapewnieniem ochrony zdrowia wszystkim, niezależnie od wieku, i promocji dobrej jakości życia (SDGs nr 3),
-promowaniem trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich (SDGs nr 8),
-budowaniem trwałej i wydajnej infrastruktury, wspieraniem zrównoważonego przemysłu oraz rozwijaniem innowacyjności (SDGs nr 9).

Raport Deloitte przywołuje szereg przykładów koncernów, które w swojej strategii zawarły cele zrównoważonego rozwoju, i co ważniejsze, koncentrują się na ich praktycznym wdrażaniu. Serwis pośredniczący w wynajmie nieruchomości Airbnb, opierając się na badaniach Harvardu, które mówią o tym, że właściciele domów i mieszkań wolą zrezygnować z zysku niż wynająć je osobom czarnoskórym, w swoich umowach zaczął stosować klauzule antydyskryminacyjne. Z kolei firma Lucozade Ribena Suntory jesienią ubiegłego roku ogłosiła, że w swoich napojach, w trosce o zdrowie konsumentów, obniża poziom cukru o 50 proc. Skupiająca prawie 800 operatorów komórkowych z całego świata organizacja GSMA zainicjowała akcję „Humanitarian Connectivity Charter”, która wspiera operatorów w ich gotowości w obliczu katastrof naturalnych.

„Również Deloitte w ramach idei „Making an impact that matters” angażuje się w szereg działań na rzecz społeczności, wśród których działa firma. W Polsce wspieramy zaangażowanie pracowników w inicjatywy społeczne, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w naszym otoczeniu. Rozumiemy, że sukces finansowy w dłuższej perspektywie idzie w parze z realizacją celów zrównoważonego rozwoju. Co ważne, także na co dzień, poprzez nasze doradztwo, odgrywamy ważną rolę – pomagamy naszym klientom lepiej funkcjonować, wyróżniać się i odnieść sukces biznesowy, jednocześnie adresując wyzwania zrównoważonego rozwoju naszego świata. Zaproponowana przez nas idea 2030 Purpose pomoże firmom jeszcze bardziej połączyć ich rozwój z pozytywnym wpływem na pracowników, klientów i pozostałych interesariuszy” – mówi Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte Polska.