15 polskich przykładów CSR – nowa publikacja FOB

diagram obiegu zamkniętego w gospodarce

Najnowsza publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu zawiera opis 15 przykładowych praktyk z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, realizowanych przez przedsiębiorstwa w Polsce. Wydawnictwo ukazuje coraz popularniejszy trend łączenia realizacji celów środowiskowych z biznesowymi poprzez odejście od modelu liniowego na rzecz ekonomii cyrkularnej.

Gospodarka o obiegu zamkniętym to koncepcja, która zakłada minimalizację wykorzystania surowców przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania odpadów. Celem jest przejście do gospodarki cyrkularnej, charakteryzującej się innowacyjnością i wysoką efektywnością, niskim stopniem emisji i skalą produkcji odpadów. W ten sposób zarówno biznes, jak i konsumenci kontrybuują do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ogłoszonych przez ONZ w 2015 r. Zwłaszcza Celu 12. „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja”, a także m.in.. Celu 9 “Innowacyjność, przemysł, infrastruktura” czy Celu 13. “Działania w dziedzinie klimatu”.

Publikacja, której towarzyszy hasło “Na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym dla Polski” stanowi czwartą część cyklu “15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu”, wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Każda z edycji adresowana jest do środowiska akademickiego, ale też może być inspiracją dla biznesu. Pokazuje bowiem możliwości i nowe inicjatywy łączące cele biznesowe ze środowiskowymi i ekonomicznymi. Praktykom firm towarzyszą artykuły eksperckie autorstwa dr Aleksandry Falkowskiej, konsultantki Deloitte Advisory, dr. hab. Bolesława Roka, prof. ALK, oraz Łukasza Sosnowskiego, konsultanta ds. circular economy GOZ WORLD. Poruszono w nich temat gospodarki o obiegu zamkniętym z szerszych perspektyw i wyzwań, takich jak np. opłacalność inwestycji.

Publikacja: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/11/FOB_15-przykladow-CSRwPL-GOZ.pdf