Polski biznes na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

0
45

Dziś Światowy Dzień Działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, obchodzony w rocznicę przyjęcia Agendy 2030. Na całym świecie organizowane są wydarzenia szerzące wiedzę o Celach i zachęcające do podjęcia działań na rzecz ich osiągnięcia. W tym roku po raz pierwszy celebrują go także polskie firmy, które dołączyły do globalnego ruchu na rzecz realizacji Agendy. Tworzą Kampanię 17 Celów – prowadzoną w szerokim partnerstwie firm i instytucji inicjatywę pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zainicjowaną przez CSR Consulting, której zadaniem jest zachęcać polski biznes do zaangażowania.

Realizacja Agendy 2030 jest ambicją polskiego rządu. Zadania w niej wyznaczone znajdują odzwierciedlenie w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Zakłada ona zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym, z korzyścią dla wszystkich obywateli.

Polski rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wyznacza kierunki dla transformacji gospodarki w bardziej konkurencyjną, przyjazną środowisku i oferującą na globalną skalę innowacyjne produkty i usługi. Stawiając na rozwój społecznie wrażliwy chcemy, aby owoce szybkiego wzrostu gospodarczego, którym Polska się cieszy od kilku lat, były udziałem wszystkich obywateli. – powiedziała Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ 18 lipca 2018 roku w Nowym Jorku, przedstawiając raport podsumowujący osiągnięcia Polski w realizacji Agendy 2030. Polska wystąpiła z inicjatywą dokonania dobrowolnego, narodowego przeglądu wdrażania rezolucji, aby przedstawić społeczności międzynarodowej swoje dokonania w zakresie zrównoważonego rozwoju na 100-lecie niepodległości.

Odpowiedzialny rozwój gospodarczy Polski wymaga zaangażowania krajowego biznesu

Aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030, potrzebna jest międzysektorowa współpraca rządu, biznesu, nauki i organizacji pozarządowych. Musimy też wypracować nowe modele działania Dlatego stworzyliśmy Kampanię 17 Celów. Ta partnerska inicjatywa pokaże, mam nadzieję, jak wiele możemy wspólnie osiągnąć – szczególnie w obszarach, w których z wyzwaniami mierzymy się od lat.– mówi Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający CSR Consulting i inicjatorka Kampanii 17 Celów.

Najważniejsze dla polskiego biznesu Cele Zrównoważonego Rozwoju wskazała Rada 17 – powołana przy Kampanii 17 Celów rada ekspertów i ekspertek z różnorodnych obszarów. Wyznaczyła ona Cele, w których realizację powinny się zaangażować przedsiębiorstwa w Polsce tak, aby skutecznie odpowiedzieć na najbardziej palące potrzeby społeczne i środowiskowe przy jednoczesnym odpowiedzialnym rozwoju biznesowym.

Kampania 17 Celów w 2018 roku poświęcona była poszukiwaniu pomysłów na działania firm w zakresie kluczowych Celów. Dlatego prowadzona była pod hasłem 2018: Nowe Idee. Podczas cyklu warsztatów Laboratorium 17 Celów wypracowywane były nowe, innowacyjne rozwiązania dla biznesu. Wszystkie one zostaną ogłoszone podczas konferencji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w grudniu 2018 roku.

Możemy już zdradzić, że jednym z działań, które realizować będziemy od 2019 roku, będzie Zrównoważony Łańcuch Dostaw w Praktyce. Tworzymy pierwsze w Polsce forum dla firm służące wymianie wymiany wiedzy i doświadczeń na temat praktyk zrównoważonego łańcucha dostaw, wzajemnej motywacji i ciągłemu doskonaleniu poprzez podejmowanie zobowiązań w różnych aspektach zarządzania w tym obszarze. Kontrolowanie wpływu całego łańcucha wartości firmy na środowisko naturalne i lokalne społeczności jest jednym z najważniejszych narzędzi biznesowych służących zagwarantowaniu zrównoważonego rozwoju, a tym samym, zrealizowania zadań Agendy 2030. – dodaje Małgorzata Greszta.

Dzięki międzysektorowej współpracy, uruchomione zostaną także programy związane z ochroną środowiska.
Przestawienie unijnej gospodarki na tory obiegu zamkniętego, przypieczętowane przyjęciem pakietu zmian dyrektyw Circular Economy Package w lipcu 2018 roku, jest niezbędnym krokiem do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju dotyczących ochrony planety i odpowiedzialnego wykorzystywania surowców naturalnych. Stawia jednak zarówno przed firmami, jak i konsumentami liczne wyzwania. – twierdzi Michał Mikołajczyk, prokurent w Rekopolu Organizacji Odzysku Opakowań, jeden z Partnerów Głównych Kampanii 17 Celów. Jednym z wyzwań jest konieczność znacznego zwiększenia odzysku odpadów opakowaniowych. Dlatego wraz z szeregiem firm i instytucji stworzyliśmy Koalicję 5 Frakcji. Przygotowaliśmy pierwszy w Polsce dobrowolny system oznakowania opakowań, wskazujący konsumentom w zrozumiały sposób jak je segregować. Proste piktogramy pojawią się nie tylko na etykietach produktów, ale też na pojemnikach na odpady. Przeprowadzimy też działania edukacyjne.
Jednym z efektów Kampanii jest też powstanie portalu GOZ w Praktyce, będącego centrum wiedzy o gospodarce obiegu zamkniętego dla biznesu. Zostanie on uruchomiony podczas pierwszego polskiego tygodnia Obiegu Zamkniętego – Polish Circular Week, organizowanego przez Koalicję Reconomy w dniach 22-28 października 2018 w kilku miastach w Polsce.

Podczas Kampanii 17 Celów wypracowaliśmy wiele innowacyjnych pomysłów dla biznesu na działania wspomagające osiągnięcie zadań Agendy 2030 w Polsce. Dziś, w Światowym Dniu Działania na rzecz Celów, apelujemy do wszystkich firm, aby podjęły wyzwanie i dołączyły do globalnego ruchu na rzecz realizacji Agendy. – podsumowała Małgorzata Greszta.