Wspólne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Ministerstwo Rozwoju oraz przedstawiciele świata biznesu rozpoczęli współpracę na rzecz wdrażania w Polsce celów zrównoważonego rozwoju, wskazanych w Rezolucji ONZ Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ministerstwo Rozwoju reprezentował wiceminister Jerzy Kwieciński.

W miniony poniedziałek do grona partnerów Ministerstwa Rozwoju przy realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) dołączyły m.in. takie firmy jak: Nestlé Polska, L’Oreal Polska, Kompania Piwowarska i Orange Polska. Celem SDGsów jest stworzenie nowej rzeczywistości ekonomicznej, która otworzy ścieżki rozwoju dla biznesu i będzie szansą na dokonanie zmian w kraju, regionie i firmie, a także zwiększy wpływ sektora prywatnego na zrównoważony rozwój.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ  mają się przyczynić się do transformacji ekonomicznej na świecie, aby m.in.: chronić przyrodę, promować stabilny, zrównoważony i powszechny wzrost gospodarczy, a także zapewnić godne warunki życia ludziom na całym świecie.

Kluczowym dla osiągnięcia celów rozwojowych zarówno Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jak i Agendy 2030 jest partnerska współpraca całej administracji publicznej i wszystkich zainteresowanych stron, w tym świata biznesu i nauki, partnerów społeczno-gospodarczych, a także budowania partnerstw na rzecz wspólnych inicjatyw.

W trakcie poniedziałkowej konferencji zainicjowano partnerstwo pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a przedstawicielami 51 podmiotów, na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta jest otwarta dla wszystkich firm, zainteresowanych realizacją idei zrównoważonego rozwoju. Służyć ma kreowaniu synergii działań podejmowanych w Polsce w zakresie wdrażania zaleceń Agendy 2030.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju