Ważne zmiany w systemie raportowania zrównoważonego rozwoju

Komisja Europejska zgłosiła projekt dyrektywy w sprawie raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju – CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Dyrektywa ta od 2023 r. zacznie zastępować obecną dyrektywę w sprawie raportowania niefinansowego.

Projekt dyrektywy CSRD zakłada wprowadzenie od 2023 r. obowiązku raportowania zagadnień wedle definicji ESG. Skrót ESG pochodzi od prezentacji działań na rzecz ochrony środowiska (Environmental), realizacji zasad społecznej odpowiedzialności (Social responsibility) i systemu ładu korporacyjnego (corporate Governance).

ESG obejmuje więcej elementów niż CSR oceny niefinansowych działań pozwalających określić wartość firmy. Dokonywanie oceny według ESG zakłada wysokość środków przeznaczonych na ochronę środowiska, w tym redukcję zanieczyszczeń i obniżanie poziomu zużycia energii czy stan relacji ze społecznością lokalną. Będą się też liczyć np. różnorodność zatrudnienia pod względem pochodzenia i płci, prowadzenie szkoleń pracowniczych, poziom zadowolenia klientów, przejrzysta struktura władz firmy, jasne zasady wynagrodzeń.

W Polsce firmy już pracują nad wdrożeniem ESG. Przykładem jest przytoczona przez raportcsr.pl wypowiedź Marcina Żółtka z marca br., wiceprezesa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU. – Widzimy coraz większe zainteresowanie zrównoważonym inwestowaniem. Nacisk na ESG kładą nie tylko legislatorzy, ale również coraz częściej inwestorzy, którzy chcą lokować swój kapitał z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego – mówił Marcin Żółtek.

Obowiązek raportowania zagadnień ESG przez wszystkie spółki, czyli zarówno publiczne i jak prywatne, mające powyżej 250 pracowników, zacznie obowiązywać od 2023 roku. Trzy lata później obowiązek obejmie wszystkie notowane  rynku regulowanym spółki mające powyżej 10 pracowników. Przy czym wedle informacji zamieszczonej na portalu Giełdy Papierów Wartościowych, w naszych warunkach rynek regulowany obejmuje rynek giełdowy, rynek pozagiełdowy oraz towarowy rynek instrumentów pochodnych.

Standardy ESG wyłoniły się w wyniku prac PTF-NFRS – specjalnego zespołu ds. opracowania podstaw nowego europejskiego standardu raportowania niefinansowego. Zespół  ten powstał przy EFRAG (The European Financial Reporting Advisory Group – Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej). I właśnie EFRAG przedstawił Komisji Europejskiej rekomendacje w sprawie systemu raportowania ESG, wedle którego firmy będą miały obowiązek sporządzania szeroko zakrojonych raportów oceny działań niefinansowych.