W obronie przyszłych pokoleń

Malgorzata_Waledzinska_04O zrównoważonym rozwoju, CSR i akcji “zgrani z naturą” rozmawiamy z Małgorzatą Walędzińską –Półtorak – menadżerem ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

– Kompania Piwowarska prowadzi wiele działań na rzecz konsumentów, społeczności lokalnych i środowiska. W siódmej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm spółka zajęła drugie miejsce. Czym dla Kompanii Piwowarskiej jest CSR?

CSR spójna koncepcja zarządzania uwzględniająca kwestie społeczne, etyczne i środowiskowe w ramach wszystkich podejmowanych przez firmę działań przy jednoczesnym zwiększaniu wartości firmy. Dla odpowiedzialnej firmy zrównoważony rozwój jest kierunkiem i sposobem, w jaki prowadzi swój biznes, zarządza procesami, gospodarką surowcami, kształtuje odpowiedzialny i zrównoważony łańcuch wartości oraz relacje z interesariuszami. Zrównoważony rozwój (ang. SD – Sustainable Development) jest definiowany jako proces mający na celu zaspokojenie celów rozwojowych obecnego pokolenia, w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom. CSR jest sposobem zarządzania firmą, a zrównoważony rozwój jednym z naszych priorytetów strategicznych.

Historia zaangażowania naszej firmy w sprawy społeczne i ekologiczne łączy się z początkami jej działalności. Na przestrzeni lat rynek ulegał zmianom, wpływając tym samym na przemiany zachodzące w firmach i w podejściu do odpowiedzialnego biznesu. W wyniku dynamicznej ekspansji na rynku globalnym narodziła się potrzeba reorganizacji firmy w wybranych obszarach. Kompania Piwowarska prowadzi swą działalność według idei zrównoważonego rozwoju, która stanowi integralną część filozofii grupy SABMiller.

Zrównoważony rozwój jest jednym z naszych priorytetów strategicznych. Jesteśmy świadomi tego, że nasza rentowność czyli wyniki finansowe i ogólny wzrost branży zależy od istnienia zdrowych społeczności, rozwijających się gospodarek oraz odpowiedzialnego wykorzystywania surowców naturalnych. Właśnie te kwestie są uwzględnione w codziennym zarządzaniu w Kompanii Piwowarskiej i znajdują swoje odzwierciedlenie zarówno w strategii biznesowej, jak i w ramach 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju obowiązujących w naszej firmie. Dziesięć priorytetów zrównoważonego rozwoju kształtuje wizję i strategiczne podejście Kompanii Piwowarskiej do funkcjonowania w społecznościach lokalnych i prowadzenia biznesu. Każdy z nich jest równie istotny i angażuje interesariuszy firmy, a podejmowane zobowiązania mają swoje odzwierciedlenie w zarządzaniu i raportowaniu. Cele określone w ramach każdego obszaru zmieniają się wraz z upływem lat i rozwojem przedsiębiorstwa, czy sytuacji zewnętrznej (społecznych czy środowiskowych oczekiwań), ale priorytety pozostają niezmienne, umożliwiając śledzenie postępów w konkretnych obszarach.
10 priorytetów zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej
• przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu,
• zwiększanie produkcji piwa przy wykorzystaniu mniejszej ilości wody,
• zmniejszanie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla,
• odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,
• odpowiedzialną gospodarka odpadami, minimalizację odpadów przekazywanych na wysypisko,
• wspólne z dostawcami i klientami zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju,
• poszanowanie praw człowieka,
• działania na rzecz społeczności – CSI,
• zmniejszanie skutków HIV i AIDS w obszarach, na które mamy wpływ, przejrzystość informacji o postępach działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kompania Piwowarska, podobnie jak i pozostałe browary wchodzące w skład Grupy SABMiller, od lat mierzy postępy swojej odpowiedzialności biznesowej. Ułatwia jej to specjalna matryca oceny wyznaczonych obszarów zrównoważonego rozwoju SAM – Sustainability Assessment Matrix – która daje wszystkim firmom, w tym Kompanii Piwowarskiej, możliwość sprawnego dokonywania pomiarów i monitorowania wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz porównania efektów swojej odpowiedzialności z browarami z całego świata.
Obszary zrównoważonego rozwoju, które podlegają okresowej ocenie i monitoringowi są tożsame dla wszystkich browarów SABMiller zlokalizowanych w różnych częściach świata. Monitorowanie obszarów zrównoważonego rozwoju umożliwia nie tylko rozwój i możliwość porównania się, ale także wymianę tzw. dobrych praktyk czy skutecznych metod rozwiązywania różnych problemów produkcyjnych, społecznych czy środowiskowych na arenie międzynarodowej. Wyniki za zakończony w marcu 2013 rok finansowy F13 (od kwietnia 2012 do marca 2013) pokazały, że Kompania Piwowarska jest liderem odpowiedzialnego biznesu w Grupie SABMiller. Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju można znaleźć w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Kompanii Piwowarskiej.

Raport został przygotowany zgodnie z międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative w wersji 3.1 (GRI G3.1) poziom aplikacji B+. Raport został doceniony przez jury konkursu Raporty Społeczne 2012 i otrzymał nagrodę główną za najlepszy raport 2012 roku w Polsce.
Raportowanie i dialog z interesariuszami stanowi istotny element oceny w ramach obszaru dotyczącego transparentności czyli przejrzystości działań. Znajduje to swój obraz w strategii zrównoważonego rozwoju, która w tym obszarze zakłada tworzenie i komunikowanie raportów, zgodnych ze standardem wewnętrznym (matryca SAM) jak i zewnętrznym (GRI), dodatkowo weryfikowanych zewnętrznie.

– Wśród priorytetów zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej ważne miejsce zajmują te dotyczące środowiska. Jedną z akcji organizowanych na rzecz ochrony przyrody i edukowania klientów jest wspólna inicjatywa z Biedronką – „Zgrani z naturą”. Jak wygląda współpraca przy tej akcji?

KP szczególną wagę przykłada do tych czterech z dziesięciu priorytetów zrównoważonego rozwoju, które dotyczą kwestii środowiskowych:
• zwiększanie produkcji piwa przy wykorzystaniu mniejszej ilości wody,
• zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla,
• odzysk i recykling odpadów opakowaniowych,
• optymalizacja procesu gospodarki odpadami.
19 i 20 października 2012 w 14 miastach Polski odbyła się akcja ekologiczna zorganizowana wspólnie przez Kompanię Piwowarską i sieć sklepów Biedronka. Klienci, którzy przynieśli do wybranych placówek 5 szklanych lub aluminiowych opakowań, mogli je wymienić na praktyczną ekotorbę. W akcji wzięło udział kilka tysięcy osób, które otrzymały ponad 10 tysięcy toreb i w sumie zgromadziły ponad 10 000 kilogramów surowców wtórnych.

Akcja Zgrani z naturą objęła swoim zasięgiem 14 polskich miast: Warszawę, Białystok, Poznań, Kostrzyn, Koszalin, Grudziądz, Mszczonów, Wyszków, Lubin, Rudę Śląską, Tarnów, Opole, Sieradz i Tychy. Biedronkę i Kompanię Piwowarską wsparła Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz organizacja odzysku EKO-PUNKT, obejmując merytoryczny patronat nad akcją. Przedsięwzięcie okazało się dużym sukcesem. W ciągu dwóch dni do ekologicznych namiotów zawitało kilka tysięcy osób, którym rozdano ponad 10 tysięcy ekotoreb. Akcja pozwoliła zgromadzić ponad 10 ton szkła i 300 kg aluminium.

Tegoroczny Dzień Ziemi stał się pretekstem do zorganizowania kolejnej edycji akcji ekologicznej Zgrani z naturą. 19 i 20 kwietnia Kompania Piwowarska i sieć sklepów Biedronka zachęcały mieszkańców 12 polskich miast do segregowania odpadów. Klienci wybranych sklepów w zamian za 5 szklanych lub aluminiowych opakowań otrzymywali praktyczne ekotorby. Dzięki akcji udało się zgromadzić ponad 7,5 tony surowców wtórnych.

– Od 13 lat w Kompanii działa wolontariat pracowniczy – na czym on polega?

Działanie na rzecz lokalnych społeczności, które obejmuje m.in. wolontariat pracowniczy, jest jednym z 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju, którymi kierują się wszystkie browary należące do Grupy SABMiller. To nie tylko sposób na integrowanie pracowników i rozwijanie ich kompetencji czy też po prostu pomoc potrzebującym. Dla Kompanii Piwowarskiej to również forma inwestowania w dobro społeczności, w których działa, bowiem browary i centra dystrybucyjne oraz lokalne społeczności są od siebie wzajemnie uzależnione. Celem KP jest wzmacnianie tych społeczności i umożliwianie im rozwoju, zgodnie z zasadą, iż silne lokalne otoczenie gospodarcze to większy potencjał wzrostu dla przedsiębiorstwa.  W Kompanii Piwowarskiej wolontariat pracowniczy jest obecny od ponad 13 lat.

Kompania Wolontariuszy to program wolontariacki, w którym pracownicy ochotniczo i bez wynagrodzenia pracują na rzecz organizacji społecznych. KP umożliwia im udział w tych działaniach oraz wspiera je finansowo lub organizacyjnie. Cztery razy w roku pracownik-wolontariusz może wybrać organizację, której chciałby pomóc, i opracować projekt wsparcia. Wszystkie projekty są oceniane przez Radę Programową pod względem formalnym i merytorycznym.

Projekty realizowane w trakcie programu – w każdym kwartale jest ich ok. 10 – odpowiadają na różne problemy lokalnych społeczności, m.in. bezrobocie, uzależnienia, ubóstwo, wykluczenie społeczne i informacyjne, niski poziom edukacji. Pracownicy KP udzielają wsparcia potrzebującym w ramach wolontariatu projektowego (dłuższa współpraca z wybranymi podmiotami) lub akcyjnego (jednorazowe akcje pomocy), wolontariatu kompetencji (dzielenie się wiedzą i umiejętnościami) albo podczas wyjazdów integracyjnych.

Aby usprawnić komunikację pomiędzy organizacjami potrzebującymi wsparcia a wolontariuszami, pod koniec 2012 r. Kompania Piwowarska uruchomiła internetową Platformę Wolontariatu, za pośrednictwem której organizacje mogą przedstawiać oferty współpracy. Oferty są rejestrowane w bazie i widoczne dla wszystkich pracowników. Każdy może łatwo odszukać projekty ze swojej okolicy i przyłączyć się do nich.
Również w 2012 r. w celu integracji społeczności wolontariuszy KP stworzyła nową grupę na wewnętrznym portalu społecznościowym Małe Piwo, gdzie systematycznie gromadzone są niezbędne informacje o wolontariacie. Pracownicy mogą m.in. wymienić się tam doświadczeniami i poradami, przeczytać ciekawe artykuły, obejrzeć zdjęcia i filmy z działań wolontariackich, poszukać informacji o szkoleniach i warsztatach.
W roku 2012 udało się sfinalizować 30 projektów wolontariackich, w które zaangażowało się 184 pracowników, przeznaczając na nie 1607 godzin pracy; niektóre projekty jeszcze się nie zakończyły. 30 instytucji (m.in. stowarzyszeń, fundacji, placówek edukacyjnych) otrzymało łącznie wsparcie finansowe w kwocie 332 500 zł.

– W jaki sposób firma edukuje konsumentów w zakresie spożycia alkoholu?

Producenci alkoholu są w szczególny sposób zobowiązani do przeciwdziałania nieodpowiedzialnej konsumpcji oraz kształtowania właściwych jej wzorów. Działania prospołeczne realizowane przez Kompanię Piwowarską są kierowane do wszystkich partnerów i konsumentów, i dotyczą najbardziej wrażliwych kwestii związanych ze spożywaniem i sprzedażą alkoholu.

Dla współczesnego Polaka piwo jest elementem stylu życia, sposobem na miłe i kulturalne spędzenie czasu w gronie przyjaciół, po dniu wypełnionym ciężką pracą. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie każdy potrafi spożywać ten trunek w sposób odpowiedzialny. Kompania Piwowarska od początku swego istnienia promuje odpowiedzialne spożycie alkoholu. Zależy 
nam na tym, byśmy potrafili cieszyć się swym towarzystwem, dobrą zabawą i naszym znakomitym piwem, nie narażając się jednak na negatywne skutki nadmiernego lub nieodpowiedzialnego picia alkoholu.

Rozmaite programy edukacyjne i promocyjne prowadzone systemowo od kilku lat wpływają pozytywnie na zmianę modelu i struktury spożycia alkoholu w naszym kraju.
Przeciwdziałanie nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz kształtowanie jej wzorców to jeden z najważniejszych priorytetów Kompanii Piwowarskiej. 
Dlaczego odpowiedzialne spożywanie alkoholu jest jednym z priorytetów naszej firmy?
 Nadużywanie alkoholu w jakiejkolwiek formie nie leży w naszym interesie. Sytuacja ta może mieć niepożądany wpływ na konsumentów i społeczeństwo, pogorszyć naszą reputację, a także stanowić podstawę uciążliwych restrykcji.
Do najważniejszych zjawisk związanych z nieodpowiedzialnym spożywaniem alkoholu, którym staramy się przeciwdziałać, należą: prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu, konsumpcja podczas ciąży czy karmienia dziecka oraz sprzedaż alkoholu nieletnim.

Kierujemy się POLITYKĄ KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ, która wyznacza standardy naszych działań promocyjnych. Dodatkowo przestrzegamy Polityki Badań Rynkowych, Polityki Portfela Produktów oraz szeregu szczegółowych wytycznych dotyczących mediów cyfrowych. Mamy również wewnętrzną pracowniczą politykę alkoholową, obowiązującą wszystkich pracowników firmy.

By zachować najwyższe standardy komunikacji marketingowej zgodne 
z obowiązującymi w firmie politykami i kodeksami, wszystkie materiały promocyjne są poddawane ocenie specjalnie utworzonej KOMISJI ODPOWIEDZIALNEGO MARKETINGU I SPRZEDAŻVY (KOMIS), w skład której wchodzą przedstawiciele różnych działów firmy. Dla wszystkich pracowników firmy organizowane są szkolenia „ABC ALKOHOLU”, podczas których omawiane są obowiązujące w firmie polityki alkoholowe, odpowiedzi na pytania, jak rozmawiać 
z dziećmi na temat odpowiedzialnego picia alkoholu czy jak zareagować, gdy podejrzewasz, że twój znajomy ma problem alkoholowy. Część pracowników, która na co dzień uczestniczy w procesie tworzenia komunikatów i działań marketingowych potrzebuje więcej informacji na temat polityki komunikacji marketingowej obowiązującej w KP, dlatego specjalnie dla nich opracowane zostało pogłębione szkolenie o nazwie „ALKOHOLOWE IQ”, gdzie podczas całodniowej sesji szkoleniowej mają okazję poznać na przykładach zastosowanie zasad tej polityki oraz dowiedzieć się więcej na temat standardów badań rynkowych i poznać stanowisko firmy w kluczowych sprawach związanych z alkoholem. Takie pogłębione szkolenia organizowane są również dla agencji reklamowych współpracujących z Kompanią
Piwowarską. Nowością są również opracowane dla tej grupy przypominające szkolenia e-learningowe, których zadaniem jest coroczne przypomnienie pracownikom firmy i agencji reklamowych najważniejszych zasad polityki komunikacji marketingowej. 
Rozwijamy również wyjątkową stronę internetową www.abcalkoholu.pl. Jest to polska wersja strony 
www.talkingalcohol.com. Jej zadaniem jest edukacja konsumentów na tematy związane z wpływem alkoholu na organizm oraz na zdrowotne i społeczne aspekty spożywania alkoholu. Strona ma również zachęcić do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych wyborów związanych ze spożyciem alkoholu. Strona www.abcalkoholu.pl to kompendium wiedzy na temat wpływu alkoholu na ludzki organizm. Zawiera interaktywną podróż po organizmie „Alkohol a ludzkie ciało” wyjaśniającą, jak alkohol jest wchłaniany i przetwarzany. Ponadto strona przedstawia użyteczne wskazówki dla rodziców i wyjaśnia aspekty dietetyczne (np. liczbę kalorii, zawartość alkoholu, zawartość ziaren zbóż) dotyczące piw z naszego portfela oraz najnowsze informacje o wpływie alkoholu na osoby cierpiące na cukrzycę czy kobiety w ciąży. Można również usłyszeć głos niezależnych ekspertów zajmujących się kwestiami związanymi ze zdrowiem, rodzicielstwem, prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu. Niedawno została wprowadzona nowa zakładka dotycząca piw bezalkoholowych wyjaśniająca powstawanie tego rodzaju piwa. Strona jest dostępna 
w 9 wersjach językowych i służy konsumentom na całym świecie.

Opracowaliśmy również nowatorski program edukacyjny „SPRAWDŹ PROMILE”, dzięki któremu można telefon komórkowy wykorzystać jako podręczny alkomat. Po pobraniu specjalnej aplikacji należy wpisać swoje dane takie jak płeć, wiek, wagę oraz ilość wypitego alkoholu, by program obliczył dla nas ilość promili. Dzięki aplikacji można też łatwo zamówić taksówkę z bazy 300 korporacji taksówkowych w Polsce. Raz pobrana aplikacja pozwala korzystać z programu bez kosztów i ograniczeń. Celem programu jest ograniczenie liczby pijanych kierowców na polskich drogach poprzez umożliwienie przeprowadzenia kontroli trzeźwości oraz podniesienie świadomości konsumentów na temat oddziaływania alkoholu na organizm. Zostały wprowadzone nowe aplikacje na telefony z systemem Android oraz iPhone, które za darmo można pobrać poprzez QR Code lub z Google Play 
i AppStore. Aplikacja zawiera również informacje dotyczące dopuszczalnego poziomu promili w różnych krajach europejskich. Program realizowany jest w partnerstwie z WRD Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i Sosnowcu oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego 
w 12 miastach w Polsce. Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie www.sprawdzpromile.pl.
Doskonałe efekty przynoszą zintegrowane akcje prospołeczne, realizowane wspólnie z partnerami. Dlatego Kompania Piwowarska współpracuje z organizacjami pozarządowymi, których cele i priorytety są jej bliskie. Firma wspiera m.in. działania Fundacji FASTRYGA, wspólnie promując wiedzę o FAS (Płodowym Zespole 
Alkoholowym). Problem kobiet pijących w ciąży staje się coraz powszechniejszy, dlatego ważną rolę odgrywa edukacja społeczeństwa poprzez wskazywanie konsekwencji takich decyzji. Dzięki specjalnej aplikacji na Facebooku przygotowanej przez KP każdy może wesprzeć Fundację i poznać skutki picia alkoholu w ciąży. Wystarczy przesłać aplikację znajomym, a KP zasila konto Fundacji za każde przyjęte zaproszenie.

Dodatkowo na materiałach promocyjnych marek Kompanii Piwowarskiej, w tym POSM, Internet i prasa
znajduje się dobrowolny znak odpowiedzialnościowy z hasłem: „W CIĄŻY NIE PIJĘ ALKOHOLU”. 
Przed największymi imprezami sponsorowanymi przez marki należące do KP organizowane są szkolenia dla sprzedawców alkoholu. Podczas szkoleń omawiane są zagadnienia rozpoznawania wieku kupujących, szkód spowodowanych piciem alkoholu przez nieletnich, prawnych aspektów sprzedaży, odpowiedzialności dorosłych, elementów treningu psychologicznego związanego z odmową sprzedaży, a także prowadzone są ćwiczenia doskonalące umiejętność odmawiania sprzedaży alkoholu nieletnim. Również w reklamach radiowych oraz kampaniach SMS-owych firma przypomina, że „Alkohol jest tylko dla pełnoletnich”.
W kontekście samoregulacji – dążymy do spełnienia wszystkich 7 standardów operacyjnych Brewers of Europe w zakresie wspierania odpowiedzialnych postaw w obszarze etycznej reklamy piwa. Dotyczą one m.in. popularyzacji krajowych kodeksów etyki w reklamie piwa, informowania konsumentów o możliwości składania skarg na nieetyczną reklamę, kontroli poszczególnych form komunikacji marketingowej. W Polsce organizacją odpowiadającą za samoregulację w dziedzinie reklamy jest Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, którego jesteśmy członkiem. W naszych działaniach promocyjnych przestrzegamy KODEKSU ETYKI RADY REKLAMY.

– Czy CSR się opłaca?

Zrównoważony rozwój to dziś sposób zarządzania, konieczność, jakie wyznaczają światowe trendy w obliczu kurczących się zasobów wody, energii, surowców naturalnych przy jednoczesnym wzroście liczby ludzi na Ziemi i wpływie na środowisko (zanieczyszczenia, rabunkowa gospodarka – uprawy, wydobycie). Bez zrównoważonego łańcucha dostaw, produkcji oraz zrównoważonej konsumpcji przyszłe pokolenia będą miały znacznie trudniej, co może spowodować katastrofalne skutki dla całej ludzkości. Dlatego tak ważną kwestią jest nie tylko zrównoważony biznes, ale również zrównoważone podejście samych gospodarstw domowych i odpowiednia edukacja naszych dzieci, które mają szansę stać się w pełni odpowiedzialnymi decydentami. CSR traktowany jako sposób zarządzania w dłuższym okresie czasu prowadzi do redukcji kosztów związanych z procesami wytworzenia dóbr czy usług. Pozwala również na antycypowanie kwestii związanych z produkcją i sprzedażą np.: optymalna gospodarka materiałowa, nowe ekologiczne opakowania, ulepszone produkty, nowe metody dystrybucji, kształtowanie zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji. Wszystkie te kwestie prowadzą do zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności, co wpływa na zysk firmy, poprawę rentowności i przyczynia się do budowy silnej marki rynkowej.