Strategia Henkel 2020+: Koncentracja na wzroście, cyfryzacji i zwiększonej sprawności

Spółka Henkel przedstawiła nowe priorytety strategiczne i cele finansowe, które będą nadawać kierunek jej działaniom do 2020 r. i w latach kolejnych − w skrócie „Henkel 2020+”. Bazując na silnych fundamentach, firma Henkel przyjęła za cel dalsze generowanie rentownego wzrostu w oparciu o cztery priorytety strategiczne: stymulowanie wzrostu, przyspieszenie procesu cyfryzacji, zwiększeniu sprawności oraz finansowaniu wzrostu.

Silne fundamenty, na których zamierzamy budować naszą przyszłość, pozwolą nam w najbliższych latach generować trwały, rentowny wzrost. Mamy znakomite wyniki wyróżniające nas na tle konkurencji , zrównoważone, różnorodne portfolio świetnych marek, innowacyjne technologie, pozycję lidera na atrakcyjnych rynkach i w atrakcyjnych grupach asortymentowych, a także zaangażowany międzynarodowy zespół ludzi, których łączy silna kultura organizacyjna, cel i wartości − powiedział Hans Van Bylen, prezes zarządu Henkel. Naszym wspólnym celem jest kreowanie trwałej wartości, zarówno dla klientów, konsumentów, pracowników, akcjonariuszy, jak i innych interesariuszy Henkel, w tym również lokalnych społeczności. Wartości, które wyznajemy, są drogowskazem dla wszystkich naszych działań, decyzji i postaw − dodał Van Bylen.

Cele na 2020+: Pomyślny rozwój firmy

Będziemy dążyć do zapewnienia spółce dalszego pomyślnego rozwoju w zmiennym otoczeniu biznesowym, które cechują: globalizacja, postępująca cyfryzacja, dynamiczne zmiany rynkowe, rosnące niedobory zasobów i wzrost znaczenia społecznej odpowiedzialności. Celem Henkel na 2020 r. i lata następne jest generowanie bardziej rentownego wzrostu, większe ukierunkowanie na klienta, innowacyjność, zdolność szybkiego przystosowania do zmiennych warunków rynkowych oraz pełna cyfryzacja procesów wewnętrznych i obsługi klienta. Ponadto, chcemy wspierać zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach naszej działalności biznesowej, umacniając przez to naszą pozycję lidera − wyjaśnił Hans Van Bylen.

Dążąc do realizacji tego celu, będziemy się koncentrować na aktywnym wsparciu rozwoju działalności, intensyfikacji procesu cyfryzacji we wszystkich sektorach biznesowych, zwiększeniu zdolności dynamicznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe w ramach organizacji i poszczególnych zespołów oraz finansowaniu rozwoju poprzez ukierunkowane inicjatywy. Obok wzrostu organicznego, integralnym elementem strategii firmy pozostaną przejęcia, których celem jest dalsze wzmocnienie naszego portfela. Zamierzamy bardzo energicznie przystąpić do realizacji celów założonych w naszej strategii, aby zapewnić spółce pomyślny rozwój i budować trwałą wartość − stwierdził Hans Van Bylen, podsumowując przyszły strategiczny kierunek Henkel.

Rentowny wzrost i atrakcyjne zyski dla inwestorów

Działając w zmiennym i niepewnym otoczeniu rynkowym, spółka Henkel precyzyjnie określiła cele finansowe do 2020 roku: średni wzrost sprzedaży w ujęciu organicznym w okresie kolejnych czterech lat ma kształtować się w przedziale 2%−4%, przy relatywnie wyższym udziale rynków wschodzących. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu zysku na akcję uprzywilejowaną (CAGR) ma wynieść między 7% a 9%. Cel ten uwzględnia wpływ zmian kursów walut, natomiast nie uwzględnia dużych akwizycji i skupu akcji własnych. Ponadto, Henkel zamierza wypracować dalszy wzrost skorygowanej marży EBIT i poprawiać wolne przepływy pieniężne.

Wyznaczyliśmy sobie cele finansowe na 2020 r., które utwierdzają nas w przekonaniu, że spółka jest w stanie wypracowywać znakomite wyniki finansowe i atrakcyjne zyski dla inwestorów − powiedział Carsten Knobel, dyrektor finansowy Henkel. Niezmiennie będziemy się koncentrować na dyscyplinie kosztowej, poprawie rentowności, optymalizacji kapitału obrotowego netto i generowaniu wysokich przepływów pieniężnych. To pozwoli nam dalej inwestować w organiczny i nieorganiczny rozwój spółki.

Priorytety strategiczne:
1. Stymulowanie wzrostu

Jednym z kluczowych celów strategicznych firmy Henkel będzie rozwój działalności na rynkach rozwiniętych i wschodzących. Spółka chce wdrażać projekty, które zwiększą zainteresowanie i zaangażowanie klientów i konsumentów, wzmocnią wiodące marki i technologie Henkla, zaoferują nowe, atrakcyjne innowacje i usługi oraz pozwolą pozyskać nowe źródła wzrostu.

Zaangażowanie klientów i konsumentów pozwoli zdynamizować wzrost obrotów z kluczowymi klientami, dzięki czemu firma będzie rozwijać się szybciej niż rynek we wszystkich trzech sektorach biznesowych. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki ukierunkowaniu na zrozumienie i zaspokajanie potrzeb klientów i konsumentów oraz realizowaniu szczegółowych planów współpracy angażujących wszystkie szczeble organizacji. Celem firmy Henkel jest również lepsze wykorzystanie możliwości rozwoju poprzez oferowanie określonym grupom docelowym produktów, usług i innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Firma Henkel zamierza również jeszcze bardziej wzmocnić swoje wiodące marki i technologie poprzez zwiększenie sprzedaży najsilniejszych marek globalnych oraz głównych marek lokalnych. Do 2020 r. zakładany jest wzrost udziału przychodów ze sprzedaży generowanych przez 10 najważniejszych marek w łącznych przychodach ze sprzedaży do 75%. Cel ten będzie realizowany poprzez inwestycje ukierunkowane na wzmocnienie najważniejszych marek Henkla oraz osiągnięcie przewagi konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu nowych technologii i opracowywaniu produktów i rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów w poszczególnych segmentach działalności.

Rozwój działalności będzie wspierany również przez doskonalenie umiejętności tworzenia innowacyjnych rozwiązań i atrakcyjnych usług. Dzięki takiej strategii, Henkel będzie w stanie wyróżnić się na rynkach charakteryzujących się intensywną konkurencją oraz zmienić podejście z koncentracji na produkcie na podejście koncentrujące się na rozwiązaniach, oferując więcej nieszablonowych produktów i usług zarówno w segmencie konsumentów indywidualnych jak i przemysłowych. Do 2020 Henkel planuje wdrożyć więcej innowacyjnych rozwiązań i zwiększyć udział przychodów ze sprzedaży kluczowych innowacji. W celu wzmocnienia innowacyjności i stworzenia dodatkowych możliwości zaangażowania klientów, Henkel utworzy i uruchomi nowe ośrodki innowacji dla sektora Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) w Düsseldorfie i Szanghaju. Jednocześnie spółka poszerzy ofertę i modele usług we wszystkich sektorach biznesowych, zapewniając konsultacje i doradztwo techniczne dla klientów przemysłowych i firm oraz oferując usługi cyfrowe dla klientów indywidualnych, np. platformy do rezerwacji usług fryzjerskich przez Internet, modele abonamentowe i automatyczne ponawianie zamówień.

Oprócz koncentracji na realizacji celu strategicznego zakładającego dalszy rozwój działalności podstawowej, Henkel będzie również dążyć do pozyskania nowych źródeł wzrostu, np. poprzez zagospodarowanie nowych obszarów na rynkach rozwiniętych i wschodzących, w których spółka nie jest jeszcze obecna. Dodatkowo, selektywne akwizycje uzupełnią portfel Henkla wzmacniając pozycję spółki na atrakcyjnych rynkach i w kategoriach produktów, i usług. Ponadto, spółka utworzy dedykowany fundusz venture capital dysponujący środkami do 150 mln EUR, który będzie inwestować w start-upy posiadające określone kompetencje informatyczne i technologiczne.

Aby sfinansować ambitne plany rozwoju, Henkel zwiększy nakłady inwestycyjne z ok. 2 mld euro w latach 2013−2016 do 3 mld euro w latach 2017−2020.

Choć celem firmy Henkel jest wzrost organiczny, przejęcia pozostaną integralnym elementem strategii spółki służącym dalszemu wzmacnianiu jej portfela. Henkel będzie nadal dążyć do wykorzystywania pojawiających się możliwości, o ile spełniać będą one jasno określone kryteria: dopasowanie do założeń strategii, dostępność i atrakcyjność finansowa. Jednocześnie, celem Henkla jest utrzymanie oceny ratingowej na poziomie A.

2. Przyspieszenie digitalizacji

Przyspieszenie cyfryzacji wesprze wzrost biznesowy, umocni relacje z klientami i konsumentami, zoptymalizuje procesy i zapewni transformację. Do 2020 r., Henkel wdroży szereg inicjatyw służących dalszej cyfryzacji przedsiębiorstwa, realizacji koncepcji Przemysłu 4.0 i e-transformacji całej organizacji.

Digitalizację przedsiębiorstwa wesprze dalsza cyfryzacja relacji z klientami, konsumentami, kontrahentami i dostawcami na wszystkich etapach łańcucha wartości, zarówno w segmencie konsumentów indywidualnych, jak i klientów przemysłowych. Do 2020 r. przychody ze sprzedaży w kanałach cyfrowych powinny wzrosnąć dwukrotnie, do poziomu powyżej 4 mld euro. Przykładowo, w segmencie konsumentów indywidualnych, Henkel planuje zwiększyć zaangażowanie poprzez wprowadzanie ofert wielokanałowych, łączących możliwości platform e-commerce i tradycyjnego handlu detalicznego, tworzyć i wprowadzać nowe platformy cyfrowe i w znacznie większym zakresie korzystać z mediów cyfrowych.

Spółka będzie także realizować koncepcję Przemysłu 4.0 w celu doskonalenia planowania, pozyskiwania, wytwarzania i dostarczania produktów i rozwiązań. Cyfryzacja zintegrowanego globalnego łańcucha dostaw umożliwi podniesienie poziomu obsługi klienta, lepsze wykorzystanie możliwości zakładów produkcyjnych, udoskonalenie procesów produkcji i logistyki oraz wzmocnienie działań Henkla w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Sukces procesu cyfryzacji uzależniony będzie od kompetencji pracowników i ich umiejętności przekształcania organizacji w ramach modelu „test and learn”. Henkel będzie promować ten model zmiany poprzez oferowanie pracownikom określonych szkoleń i programów rozwoju. Utworzona zostanie również funkcja dyrektora ds. cyfryzacji, którego kompetencje obejmować będą różne segmenty działalności spółki.

3. Zwiększona sprawność

W niepewnym i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, kluczowym czynnikiem przyszłego sukcesu firmy Henkel będzie zwiększenie zdolności organizacji do elastycznego reagowania. Będzie to wymagało podniesienia zaangażowania i kompetencji silnych i gotowych do działania zespołów, możliwie szybkiego tempa wdrożeń oraz korzystania z inteligentnych i uproszczonych procesów.

Aby podnieść elastyczność organizacji i możliwości jej zespołów, firma Henkel zamierza realizować inicjatywy wspierające przedsiębiorczość, promujące postawy otwartości na zmiany, wzmacniające umiejętność adaptacji i rozszerzające kompetencje decyzyjne pracowników. Wszystko to odbywać się będzie na fundamencie kultury organizacyjnej ukierunkowanej na wyniki, otwartą komunikację oraz docenianie i wynagradzanie osiągnięć.

W ramach działań mających na celu szybsze wprowadzanie produktów na rynek, Henkel zamierza szybciej komercjalizować innowacje, lepiej przewidując potrzeby klientów i konsumentów. Na przykład w sektorach biznesowych Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) oraz Beauty Care (kosmetyki), spółka dąży do skrócenia czasu wprowadzania innowacji na rynek o 30%. Ponadto, Henkel chce szybciej wchodzić na nowe rynki i zwiększać poziom ich penetracji.

Spółka będzie również realizować koncepcję „mądrej prostoty” w celu zwiększenia zdolności szybkiego reagowania poprzez elastyczne modele działalności, dostosowane do dynamicznej sytuacji na rynkach oraz optymalizację realizacji zadań i procesów.

4. Finansowanie wzrostu

Dążąc do realizacji tego celu, Henkel zamierza wdrażać nowe, optymalne metody alokacji zasobów, koncentrować się na zarządzaniu przychodami ze sprzedaży netto, dalszej poprawie efektywności w ramach swoich struktur, a także rozwoju struktur Globalnego Łańcucha Dostaw. Wspólnym efektem tych inicjatyw będzie dalszy wzrost rentowności, który umożliwi spółce sfinansowanie celów rozwojowych w perspektywie 2020 roku i lat kolejnych.

‘Budowanie wartości poprzez właściwą alokację zasobów’ pozwoli na dalszą optymalizację zarządzania kosztami przez zwiększenie ogólnej przejrzystości budżetu we wszystkich kategoriach kosztów, a także poprzez udoskonalenie alokacji budżetowej.

Zarządzanie przychodami netto zwiększy efektywność działań promocyjnych spółki i będzie obejmować m.in. wykorzystywanie dostępnych wyłącznie spółce informacji dotyczących klientów i konsumentów, rozszerzanie grup asortymentowych lub opracowywanie nowych kategorii produktów we współpracy z partnerami z branży sprzedaży detalicznej.

Henkel będzie kontynuować pracę nad wdrożeniem możliwie najbardziej efektywnych struktur, m.in. poprzez dalszą transformację centrów usług wspólnych, które obsługują szeroki wachlarz procesów w ramach wszystkich sektorów biznesowych w sposób charakteryzujący się wysokim stopniem standaryzacji i cyfryzacji. Ponadto, spółka będzie kontynuować działania w zakresie optymalizacji i konsolidacji globalnego zaplecza produkcyjno-magazynowego.

Projekt integracji struktur Globalnego Łańcucha Dostaw firmy Henkel, po udanym starcie w Europie i utworzeniu regionalnych centrów w Europie i Azji, będzie rozszerzany na kolejne regiony.

Budowanie trwałej wartości

Nasza firma dąży do budowania trwałej wartości na wszystkich poziomach prowadzonej działalności. Cel ten jest wspólny dla wszystkich pracowników firmy Henkel i wpisuje się w ugruntowany system wartości: klienci i konsumenci, pracownicy, wyniki finansowe, zrównoważony rozwój i rodzinna firma − powiedział Hans Van Bylen.

W celu podkreślenia swojego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju, spółka przyjęła precyzyjnie określone cele poprawy efektywności wykorzystania zasobów, w tym m.in. przez tworzenie większej wartości przy ograniczeniu zużycia zasobów. Ambitne cele pośrednie mają przynieść ogólną poprawę efektywności na poziomie 75% w 2020 r. w stosunku do poziomu z 2010 r. Zaangażowanie wszystkich pracowników Henkla do działania w charakterze ambasadorów zrównoważonego rozwoju w kontaktach z klientami, konsumentami, partnerami handlowymi i społeczeństwem, pozwoli spółce utrzymać pozycję lidera zrównoważonego rozwoju.