STRABAG SE kontynuuje działania na rzecz całkowitego odcięcia się od rosyjskiego, mniejszościowego udziałowca

Źródło: STRABAG SE

STRABAG SE kontynuuje działania na rzecz całkowitego odcięcia się od mniejszościowego, rosyjskiego udziałowca: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwoła jego przedstawicieli w Radzie Nadzorczej.

5 maja br., na wniosek austriackiej fundacji Haselsteiner Familien Privatstiftung [Prywatna Fundacja Rodziny Haselsteiner], w Wiedniu odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STRABAG SE. Na wyraźne żądanie głównego akcjonariusza Spółki, jedynym punktem porządku obrad będzie uchwała w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej STRABAG SE dr. Hermanna Melnikova i Pana Thomasa Bulla, powiązanych z mniejszościowym, rosyjskim akcjonariuszem Spółki. To kolejne działania podjęte przez głównego akcjonariusza i Zarząd STRABAG SE na rzecz odcięcia od Spółki rosyjskiego oligarchy, Olega Deripaski.

Austriacki koncern budowlany STRABAG SE, będący od 180 lat synonimem jakości w budownictwie i realizujący ponad 15 tys. projektów rocznie na całym świecie, jednoznacznie potępia rosyjską agresję na Ukrainę. Dlatego Spółka i jej główny akcjonariusz nie tylko zdecydowali o zakończeniu aktywności Grupy STRABAG na terenie Rosji, ale także podjęli skuteczne działania na odcięcia od STRABAG SE jej mniejszościowego akcjonariusza, firmy Rasperia Trading Ltd („Rasperia”), kontrolowanej przez rosyjskiego oligarchę, Olega Deripaskę.

15 marca br. Zarząd STRABAG SE został powiadomiony przez austriacką fundację Haselsteiner Familien Privatstiftung o rozwiązaniu przez nią umowy syndykatu, wiążącej ją z grupami UNIQA/Raiffeisen oraz z Rasperia, po tym jak zawiodły wszelkie podjęte starania zmierzające do przejęcia przez nią rosyjskich udziałów.

Umowa ta obowiązywała od 2007 r. i oprócz nominacji członków Rady Nadzorczej, obejmowała także koordynację wyników głosowań podczas Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd STRABAG SE podjął decyzję o zaniechaniu wypłaty dywidendy, aby uniemożliwić przepływ zysków do rosyjskiego akcjonariusza.

Wczoraj, 13 kwietnia br., Zarząd STRABAG SE, na żądanie swojego głównego, austriackiego akcjonariusza, zgodnie z § 105 ust. 3 austriackiego prawa o spółkach akcyjnych, zwołał na dzień 5 maja 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki. Jedynym punktem porządku obrad jest uchwała w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej STRABAG SE dr. Hermanna Melnikova i Thomasa Bulla, czyli osób powiązanych z mniejszościowym, rosyjskim akcjonariuszem Spółki – firmą Rasperia, kontrolowaną przez Olega Deripaskę.

To odpowiedź STRABAG SE na unijne sankcje nałożone na tego rosyjskiego oligarchę 8 kwietnia 2022 r. „Zamrożenie aktywów” blokuje Rasperii wykonywanie wszelkich praw związanych z akcjami STRABAG SE.

Grupa STRABAG oraz STRABAG w Polsce od początku wojny w Ukrainie bardzo aktywnie zaangażowały się w pomoc swoim ukraińskim pracownikom i ich rodzinom. Znacząco włączyły się także w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Tylko STRABAG w Polsce przeznaczył już na działania pomocowe ponad 1,5 mln złotych, udostępniając jednocześnie swoje budynki w Warszawie i Krakowie na potrzeby obsługi programu pomocowego oraz miejsca noclegowe dla ponad 900 potrzebujących.

STRABAG SE jest europejskim koncernem budowlanym, liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii z silnym kapitałem własnym. Działalność STRABAG obejmuje pełen zakres usług budowlanych, wykwalifikowaną kadrę inżynierską, wysokiej jakości materiały budowlane oraz najnowszej generacji park maszynowy. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa realizacja inwestycji – terminowo, na najwyższym poziomie pod względem jakości i w najlepszej cenie. STRABAG korzysta z całej gamy usług oferowanych przez wyspecjalizowane spółki koncernowe, które przejmują odpowiedzialność za ich wykonanie, generując w ten sposób wartość dodaną dla swoich Klientów.

Dzięki zaangażowaniu ponad 76 tys. pracowników STRABAG SE osiąga roczne obroty w wysokości ponad 16 mld EUR. Koncern rozszerza swoją działalność daleko wykraczającą poza granice Austrii i Niemiec. Za pośrednictwem sieci należących do niego spółek jest obecny w wielu krajach europejskich i coraz częściej
reprezentowany na innych kontynentach.

Grupa STRABAG działa w Polsce od 1987 roku. Przy zatrudnieniu ponad 6500 pracowników, roczne obroty Grupy wynoszą ponad 7,5 mld PLN.

Więcej informacji jest dostępnych na www.strabag.pl

Źródło: STRABAG SE