Spotkanie Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Możliwość łączenia działań firm społecznie odpowiedzialnych z działaniami w obszarze ekonomii społecznej, ONZ-owskie cele zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdania z prac grup roboczych Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw to tematy dyskusji V posiedzenia Zespołu, które odbyło się 25 września 2015 r. w MG. Spotkaniu przewodniczyła wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska.

W pierwszej części posiedzenia Zespołu odbyła się prezentacja działań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie ekonomii społecznej. Jak zaznaczyła wiceminister Henclewska, w ostatnim czasie, dzięki takim rozwiązaniom jak m.in. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) oraz finansowe programy wsparcia podmiotów ekonomii społecznej, obserwujemy powstawanie nowych przedsiębiorstw społecznych. – Te formy działalności gospodarczej nie są nastawione na zysk, ale na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stanowią bardzo ważny element obrazu rozwoju społecznego-gospodarczego naszego kraju i jednocześnie bardzo wiążą się z kwestią społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – powiedziała. Przypomniała także, że podczas konferencji „Biznes a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność” w Ministerstwie Gospodarki 15 września 2015 r. zorganizowano także kiermasz przedsiębiorstw społecznych, który cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Wiceminister Henclewska podziękowała członkom Zespołu za zaangażowanie w organizację tego wydarzenia

Ponadto przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował członków Zespołu o ONZ-owskim Szczycie Celów Zrównoważonego Rozwoju (25-26 września 2015 r., Nowy Jork, USA), podczas którego zostaną zaprezentowane cele zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Golas, SDGs).

Podczas posiedzenia koordynatorzy grup roboczych Zespołu przedstawili sprawozdania z rezultatów dotychczasowych prac, a także omówili propozycje projektów oraz rekomendacji grup dla Zespołu.

Źródło: MG