Rzecznik Praw Obywatelskich w obronie praw obywateli Ukrainy

Atak na suwerenne państwo ukraińskie stanowi naruszenie art. 1 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Stwierdza on jednoznacznie, że wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Z mocy tego prawa, same decydują o swoim statusie politycznym oraz same wybierają formę i kierunek rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego. 

Użycie zbrojnej siły nieuchronnie prowadzi do naruszenia podstawowych praw człowieka, w tym prawa do życia i godności osoby ludzkiej. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich wyrażam wraz z moimi współpracownikami głęboką solidarność z obywatelami Ukrainy, których podstawowe prawa i wolności zostały naruszone bądź zagrożone w wyniku podejmowanych przez Rosję działań wojennych.

Zwróciłem się już do pani Komisarz ds. praw człowieka parlamentu ukraińskiego Ludmiły Denisovej, deklarując pełną współpracę naszych urzędów w obliczu rosnących zagrożeń oraz wszelką pomoc. Apeluję do wszystkich europejskich i światowych instytucji, zajmujących się ochroną praw człowieka, o zaangażowanie i zdecydowaną reakcję w tej sprawie. Mój apel kieruję również do tych osób, organizacji i instytucji w Rosji, którym bliska jest troska o prawa człowieka.

Jako urząd z najwyższą uwagą zajmujemy się ochroną praw osób migrujących. Każdy, kto znajdzie się na terytorium naszego kraju, może liczyć na nasze wsparcie w ramach obowiązującego prawa i międzynarodowych konwencji. Dotyczy to zarówno obecnych, jak i potencjalnych migrantów. Użyjemy wszelkich dostępnych nam środków i kompetencji prawnych, aby w każdych warunkach chronić ich godność i dbać o należyte traktowanie. Liczę w tym względzie na bliską współpracę z innymi instytucjami i służbami naszego państwa oraz UE.

Myślę, że będę wyrazicielem postawy wielu osób, jeśli podkreślę, że – niezależnie od pryncypialnych działań urzędu – deklarujemy również nasze osobiste zaangażowanie i sprzeciw wobec agresji na bliskie nam sąsiedzkie społeczeństwo. Prawo do życia i godności to najwyższe dla nas wartości, nie dzielą ich granice. W tym sensie dzisiaj wszyscy jesteśmy Ukraińcami.

Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich