Resort sprawiedliwości pracuje nad reformą procedury cywilnej

Ministerstwo Sprawiedliwości chce doprecyzować ubiegłoroczną nowelę procedury cywilnej. Projektowane zmiany dotyczą m.in. posiedzenia przygotowawczego. Prace nad projektem są na finiszu, do Sejmu powinny trafić w pierwszym kwartale 2021 r.

Reforma k.p.c. wzorowana była na arbitrażu. Wprowadzenie postępowania przygotowawczego czy  opracowywanie planu rozprawy – to rozwiązania, które w sądach polubownych funkcjonują od lat i są skuteczne. Sędziowie podkreślają jednak, że część wprowadzonych w ubiegłym roku do procedury cywilnej przepisów, które mogłyby być krokiem w dobrym kierunku, z powodu przeregulowania lub niedoregulowania jest martwa. Dotyczy to m.in.  posiedzenia przygotowawczego. A oczekiwania co do reformy były duże – jej celem było przeze wszystkim usprawnienie rozstrzygania sporów gospodarczych. Bo spory pomiędzy przedsiębiorcami – zwykle skomplikowane i z obszernym materiałem dowodowym – często toczą się latami. A do sądów powszechnych trafia coraz więcej spraw o charakterze gospodarczym.

Według statystyk resortu sprawiedliwości średni czas rozpoznania spraw gospodarczych przez sądy powszechne – tylko w pierwszej instancji – wynosi 15 miesięcy. Tymczasem wydany przez arbitrów wyrok kończący postępowanie zapada średnio w 9 miesięcy (dane dotyczące spraw toczących się przed największym w kraju sądem polubownym – Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie).

Postępowanie toczone przed sądem arbitrażowym jest więc znakomitą alternatywą wobec postępowania toczonego przed sądem powszechnym, a arbitraż ma wiele korzyści, np. zespół orzekający w sprawach prowadzonych przez arbitrów złożony jest z praktyków wybranych przez strony. Tymczasem w sądownictwie powszechnym wybór sędziego pozostaje poza wolą stron. Sądy arbitrażowe mają także mniejszy zakres przedmiotowy oraz stosunkowo mniej spraw w zestawieniu z powszechnymi, co w sposób naturalny skutkuje większym zaangażowaniem arbitrów w sprawę, a przez co sprawniejszym i dokładniejszym jej rozstrzygnięciem.

Arbitraż to także alternatywa dla wszystkich, którzy chcą posiadać większy wpływ na postępowanie, nie tylko w jego wymiarze proceduralnym, ale i na przykład poprzez wybór biegłego – nie musi on bowiem znajdować się na żadnej liście. Warto więc w umowach z kontrahentami dokonywać zapisów na sądy polubowne, często to bowiem ich regulaminy są wzorcowe dla regulatorów, jako te promujące sprawność rozstrzygania, przy zachowaniu rzetelności postępowań.