Program Edukacji Lotniczej i Lotniskowej – wspieramy rozwój kadry lotniczej i lotniskowej

Edukacja lotnicza i lotniskowa w Polsce liczy tyle lat, ile historia polskiego lotnictwa. Kiedy powstawały pierwsze lotniska we Lwowie i Poznaniu potrzebni byli specjaliści, którzy zapewniliby ich właściwe funkcjonowanie. Już pod koniec XIX wieku we Lwowie powstało Towarzystwo Aeronautyczne, potem powstawały w Polsce szkoły i kierunki kształcenia w branży lotniczej.

Kiedy 7 listopada 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nt. realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny, edukacja lotnicza stała się szczególnie ważna tu i teraz.

Założeniem Programu Edukacji Lotniczej i Lotniskowej jest zapewnienie wykwalifikowanej kadry dla branży lotniczej i lotniskowej na każdym poziomie kompetencji od pracowników bezpośrednio pracujących na płycie lotniska, przez mechaników lotniczych po menedżerów niskiego, średniego i najwyższego szczebla.

Program Edukacji Lotniczej i Lotniskowej skupi się na trzech elementach:
  • Inwentaryzacji stanu obecnego;
  • Integracji branży i pełnieniu funkcji katalizatora współpracy pomiędzy różnymi podmiotami;
  • Wypełnianiu zdiagnozowanych luk kompetencyjnych i budowaniu ścieżek rozwoju.

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) podjęło się przeprowadzenia diagnozy i stworzenia bazy wiedzy na temat dostępnych kierunków kształcenia. Diagnoza obejmie między innymi informacje o tym, jakie placówki edukacyjne działają w Polsce i w czym się specjalizują względem edukacji lotniczej i lotniskowej oraz jakie istnieją programy studiów, klasyfikacje zawodów i elementy podstawy programowej. PPL zamierza również przeprowadzić diagnozę kadry szkoleniowej.

Prezes PPL Stanisław Wojtera powołał Zespół, którego zadaniem jest m.in. nawiązywanie współpracy z instytucjami realizującymi działania w ww. obszarze. Zespół opracuje także rekomendacje dotyczące systemu kształcenia – utworzenia kierunków, poszukiwania źródeł ich finansowania, listy zawodów pożądanych (tzw. zawody przyszłości) i sklasyfikowania nowych, a także wprowadzenia egzaminów lotniskowych do programów szkół.

Powyższe zamierzenia w pełni wpisują się w Politykę rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.), która wśród działań koniecznych do podjęcia do 2030 r. przewiduje m.in.: Zapewnienie edukacji kadr operacyjnych w obszarze służb ruchu lotniczego na potrzeby, w szczególności realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rozwój i promocję oferty kształcenia w zawodach lotniczych na poziomie średnim i zawodowym. Intensyfikacja kształcenia kadr dla lotnictwa w celu zapewnienia wymaganych zasobów do obsługi ruchu lotniczego we właściwym czasie na rynku krajowym i zminimalizowanie potrzeby poszukiwania potrzebnych pracowników w innych krajach.

W listopadzie ubiegłego roku z inicjatywy PPL odbyła się konferencja na temat edukacji lotniczej i lotniskowej, w której wzięło udział ponad stu przedstawicieli instytucji realizujących działania w tym obszarze – uniwersytetów, pracodawców, Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego, ministerstw, organizacji międzynarodowych: ACI (Airports Council International), IATA (International Air Transport Association) i ASI (Aviation Strategies International) Institute.

Rafał Lew-Starowicz, Koordynator Programu Edukacji Lotniczej i Lotniskowej, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”