Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania fundacji

W bibliotece im. W. Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego miała miejsce konferencja naukowa poświęcona kluczowym aspektom funkcjonowania fundacji. W tym roku przypada 35. rocznica uchwalenia prawa fundacyjnego w Polsce. Bogaty zakres tematyczny konferencji objął pełne spektrum problemów związanych z praktycznym funkcjonowaniem fundacji: kwestie prawne, podatkowe, finansowe, kapitałowe, nadzorcze, relacje z innymi osobami prawnymi a także zagadnienia dotyczące prawa europejskiego. Jednym z tematów konferencji były także aspekty prawno-porównawcze polskiego prawa fundacyjnego z wybranymi modelami z państw Europy Zachodniej.

Konferencja naukowa na SGGW była kontynuacją debaty zapoczątkowanej niemal rok temu w siedzibie Krajowej Izbie Gospodarczej. Prezes KIG Andrzej Arendarski przekonywał wówczas, że Ustawa o fundacjach z 1984 r. liczy jedynie 20 paragrafów, co pozostawia wiele aspektów działalności fundacji bez jednoznacznych regulacji. Dr Przemysław Litwiniuk, prawnik i ekspert od prawa fundacyjnego, zwrócił wówczas uwagę na fakt, że Ustawa z 6 kwietnia 1984 o fundacjach jest aktem przedkonstytucyjnym, który stoi w sprzeczności z zapisami konstytucji z 1997 r.

Przepisy uchwalonej 35 lat temu ustawy o fundacjach budzą wątpliwości konstytucyjne. Zagwarantowana w art. 12 ustawy zasadniczej wolność tworzenia i funkcjonowania fundacji doznaje licznych ograniczeń na skutek niedookreślonych uprawnień sądów rejestrowych czy praktyki organów nadzoru, którymi są ministrowie i starostowie. – mówi Dr Przemysław Litwiniuk. – Jeżeli tworzenie fundacji jest wolnością konstytucyjną, to nie może ona być ograniczana w drodze dowolnych orzeczeń czy praktyką urzędów – konkluduje ekspert prawa fundacyjnego.

Wysoki poziom merytoryczny konferencji zagwarantowała Rada Naukowa, w skład której weszli uznani eksperci z obszaru prawa fundacyjnego, m.in. prof. dr hab. Hubert Izdebski, prof. dr hab. Andrzej Kidyba, dr hab. Małgorzata Dumkiewicz, dr Joanna Dominowska oraz prof. dr hab. Marian Podstawka.

Podstawowym celem konferencji była wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania fundacji między praktykami i pracownikami naukowymi, w celu wyznaczenia schematu ich funkcjonowania w aspekcie prawnym oraz źródeł pozyskiwania finansowania do realizacji przyjętych zadań. Ważnym obszarem tematycznym jest także określenie roli fundatora oraz adekwatności regulacji prawnych odnośnie do funkcjonowania różnych typów fundacji. Wszystkie opracowania przesłane na konferencję zostaną wydane przez Wydawnictwo SGGW w Warszawie w formie monografii naukowej.

Partnerami konferencji byli Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja FAPA Polska Izba Bankowości Spółdzielczej.