Postępowanie z odpadami a CSR

Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami to ważna część społecznej odpowiedzialności biznesu. Przynosi korzyści dla rynku, społeczeństwa i środowiska.  

Postępowanie z odpadami w sposób odpowiedzialny na fundamentalnym poziomie dotyczy gospodarowania nimi w sposób legalny, z zachowaniem wszystkich norm i przepisów ochrony środowiska. To jednak nie wszystko. Odpady są materiałem, który można ponownie wykorzystać. Im większy jest ich recykling, tym mniej trafia na składowisko – zyskuje na tym środowisko, a tym samym  i my.

Dzięki przywiązaniu wagi do całego procesu gospodarowania odpadami, tj. od momentu projektowania produktu, po segregację i magazynowanie odpadów oraz ich ponowne zagospodarowanie, możliwy jest większy odzysk materiałów. Już teraz 1/3 średnich i dużych firm w Polsce ma określoną politykę „zero odpadów na składowisko” (badanie PBS na zlecenie Stena Recycling, 2016 r.). Pomocą zarówno w jej realizacji, jak i późniejszym efektywnym odzysku jest „projektowanie dla recyklingu”.

– Projektowanie dla recyklingu zakłada już na etapie planowania produktu dobranie materiałów w taki sposób, aby podczas produkcji powstawało jak najmniej odpadów oraz, aby uzyskać jak najwyższy poziom recyklingu. Transparentnie prowadzone gospodarowanie odpadami buduje pozytywne wzory dla innych firm i kształtuje bardziej dojrzały rynek – mówi Aleksandra Surdykowska, Kierownik ds. marketingu i PR w Stena Recycling.

Społeczna odpowiedzialność biznesu pod względem gospodarowania odpadami przejawia się również w działaniach prowadzonych w miejscu pracy. Najważniejszym są: bezpieczeństwo osób, które pracują z odpadami, a także zarządzanie ryzykiem, szczególnie jeśli generowane przez firmę odpady mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. Odpowiednie procedury, kontrole oraz działania edukacyjne pozwalają ograniczyć wypadki i budować świadomość ekologiczną. Firmy coraz częściej starają się wychodzić ponad to, co jest ich obowiązkiem prawnym. Organizują dodatkowe szkolenia, wprowadzają nowoczesne rozwiązania minimalizujące możliwość wystąpienia wypadków, prowadzą systemy motywacyjne promujące właściwe sortowanie u źródła oraz kampanie edukacyjne, które w ciekawy sposób pokazują możliwości jakie dają odpady.

Działania CSR w obszarze środowiska mają duży wpływ na społeczeństwo. Często o tym, czy przedsiębiorstwo będzie postrzegane jako dobry sąsiad, decyduje jego polityka wobec środowiska. Właściwe postępowanie z odpadami, ograniczenie ich ilości, odpowiednie usytuowanie w hierarchii sposobów ich zagospodarowania, a także akcje ekologiczne i zbiórki odpadów pomagają skutecznie realizować założenia społecznej odpowiedzialności biznesu.

Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami przez firmę przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. We wrześniu 2015 r. ONZ przyjęła Cele Zrównoważonego Rozwoju, zakładające m.in. promocję zrównoważonego uprzemysłowienia, walkę ze zmianami klimatu, zapewnienie zrównoważonej konsumpcji i wzorców produkcyjnych. Z kolei paryskie porozumienie klimatyczne COP21, zawarte cztery miesiące później, dąży do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Na realizację tych celów, gospodarki cyrkularnej oraz zadań stawianych sobie przez samo przedsiębiorstwa wpływa recykling. Umożliwia on ponowne wykorzystanie materiałów, a tym samym ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz emisji dwutlenku węgla.

– Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami pozwala na realizację globalnych celów środowiskowych, podnosi bezpieczeństwo pracy i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a także pozwala na realizacje strategii dobrego sąsiedztwa – mówi ekspert Stena Recycling.