Porozumienie pomiędzy pracodawcą i pracownikami

Zarząd spółki Koleje Mazowieckie oraz przedstawiciele związków zawodowych podpisali Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP). Z tej okazji 23 marca odbyło się uroczyste spotkanie stron Układu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz Radą Nadzorczą Kolei Mazowieckich.

Zawarcie Układu to niewątpliwie ogromny sukces. Dokument zestawia możliwości pracodawcy z interesami pracowników w rozsądny kompromis, dzięki któremu wzajemna współpraca będzie opierała się na solidnych podstawach. ZUZP zawiera nowoczesne zapisy i dostosowuje je do obecnie obowiązujących standardów, a także zwiększa konkurencyjność spółki na rynku pracy, zarówno w branży kolejowej, jak i poza nią.

Dzisiejsze czasy są takimi czasami, w których oczekuje się partnerstwa i społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także zrozumienia pomiędzy pracodawcami i pracownikami, gdzie ludzie chętnie identyfikują się z firmą. I ja to widzę w Kolejach Mazowieckich. Bardzo dziękuję zarządowi spółki, radzie nadzorczej, partnerom społecznym i związkowym za porozumienie, którego wymagał ten Układ i zachęcam do dalszego działania. Wierzę, że dzięki współpracy i chęci wzajemnego zrozumienia są przed nami lepsze czasy – powiedział Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

Do czasu zawarcia własnego ZUZP, jako rozwiązanie przejściowe w spółce KM stosowany był Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników „PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o. W 2011 r. obecny zarząd spółki przedstawił zakładowym organizacjom związkowym autorski projekt nowego ZUZP, rozpoczynając w ten sposób negocjacje w celu jego zawarcia. Rozmowy nad dokumentem trwały 3 lata i zostały ukończone 11 lutego 2015 r. Zaangażowanie stron w postaci wielogodzinnych, często trudnych, negocjacji pozwoliły osiągnąć sukces, który jest przykładem dla innych spółek w branży kolejowej.

To porozumienie to nasz sukces. Dzięki godzinom wytężonej, często żmudnej pracy dzisiaj możemy pochwalić się jednym z najnowocześniejszych tego typu układów zbiorowych pracy w sektorze kolejowym. Wspólnie możemy być dumni z kolejnego pionierskiego kroku, który umacnia nas na pozycji lidera wdrażającego nowoczesne rozwiązania – mówił Artur Radwan, prezes zarządu spółki Koleje Mazowieckie.

Dokument dostosowuje regulacje układowe do zmieniającej się struktury zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników w grupie wiekowej do 35 roku życia, która stanowi już ok. 25% ogółu zatrudnionych. Nowy ZUZP uelastycznia także procesy zarządzania wynagrodzeniami, jak również upraszcza wiele procesów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Do osiągnięcia tego porozumienia dążyliśmy już od dawna i z pewnością było to porozumienie, które rodziło się w bólach. Dziś chciałbym podziękować zespołowi negocjacyjnemu, bo to była naprawdę ciężka praca. Dzień podpisania układu będzie jedną z najważniejszych dat w historii Kolei Mazowieckich i zwieńczeniem naszych długotrwałych starań w kierunku wypracowania kompromisu pozwalającego na rozwój spółki i jej pracowników – powiedział Jan Przywoźny, Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pasażerskich Przewozów Regionalnych.https://raportcsr.pl/wp-admin/post-new.php

Od momentu powstania Kolei Mazowieckich współpraca Zarządu spółki ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w Kolejach Mazowieckich oparta jest na zasadach wzajemnego otwarcia na merytoryczny dialog, czego efektem jest podpisany układ.

Przyjęte w dokumencie rozwiązania mają pionierski charakter w porównaniu do innych uregulowań układowych w branży kolejowej, co oznacza że Układ po rejestracji, będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu układów zbiorowych pracy w sektorze kolejowym.