Parlament Europejski przyjął dyrektywę CSRD

Przy 525 głosów za, 60 przeciw i 28 wstrzymujących się Parlament Europejski przyjął dyrektywę  w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Dyrektywa zobowiązuje przedsiębiorstwa do regularnego ujawniania informacji na temat ich wpływu na społeczeństwo i środowisko. Ma też wzmocnić społeczną gospodarkę rynkową Unii Europejskiej i kształtować globalne standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Nowe wymogi sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju będą dotyczyć wszystkich dużych spółek, niezależnie od tego, czy są notowane na giełdach, czy nie. Firmy spoza UE o obrotach powyżej 150 mln euro w UE, również będą podlegać dyrektywie. Przepisy obejmą także MŚP notowane na giełdzie, lecz będą miały one więcej czasu na dostosowanie się do nich. Nowa dyrektywa obejmie łącznie około 50 tys. przedsiębiorstw w UE – obecne przepisy dotyczą około 11 700 firm.

Informacje zawarte w raportach mają podlegać niezależnym audytom. Dane zawarte w sprawozdaniach finansowych i niefinansowych będą na jednym poziomie i będą ogólnodostępne dla inwestorów.

Oczekuje się, że Rada przyjmie wniosek 28 listopada, po czym zostanie on podpisany i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po publikacji. Zasady zaczną obowiązywać w latach 2024-2028:

  • Od 1 stycznia 2024 r. dla dużych spółek interesu publicznego (zatrudniających powyżej 500 pracowników) już objętych dyrektywą w sprawie sprawozdawczości niefinansowej, ze sprawozdaniami do 2025 r.;
  • Od 1 stycznia 2025 r. dla dużych przedsiębiorstw, które obecnie nie podlegają dyrektywie w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (z ponad 250 pracownikami i/lub 40 mln EUR obrotów i/lub 20 mln EUR całkowitych aktywów), ze sprawozdaniami do 2026 r.;
  • Od 1 stycznia 2026 r. dla MSP i innych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie, ze sprawozdaniami do 2027 r. MSP mogą zrezygnować do 2028 r.

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221107IPR49611/sustainable-economy-parliament-adopts-new-reporting-rules-for-multinationals