Parament Europejski przyjął dyrektywę o równowadze płci w zarządach spółek

Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie kobiet w zarządach, dziesięć lat po tym, jak Komisja przedstawiła jej projekt. Dyrektywa ma wprowadzić przejrzyste procedury rekrutacji w firmach. W ten sposób do czerwca 2026 roku przynajmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk kierowniczych będą zajmować osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci.

Zgodnie z nowymi przepisami podstawą selekcji kandydatów muszą być nadal kryteria merytoryczne, a procedury selekcji mają być przejrzyste. Spółki giełdowe będą musiały raz w roku przekazywać właściwym władzom informacje o strukturze płci w swoich organach. Jeżeli nie osiągnęły celów w tym względzie, będą musiały też przedstawić plany ich realizacji. Spółki powinny publikować te informacje na swoich stronach internetowych tak, aby można je było łatwo znaleźć.

Z zakresu nowej dyrektywy wyłączono małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób.

Odstraszające sankcje

Państwa członkowskie muszą wprowadzić w życie przepisy o skutecznych, odstraszających i proporcjonalnych sankcjach, jakie będą nakładać na spółki, które nie przestrzegają otwartych i przejrzystych procedur mianowania. Sankcje mogą mieć na przykład formę kar pieniężnych. Ponadto organy sądowe powinny móc stwierdzić nieważność powołania zarządu spółki, jeżeli wybrano go z naruszeniem przepisów dyrektywy.

Kolejne kroki

Parlament i Rada formalnie zatwierdziły porozumienie, dlatego też dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą musiały wdrożyć jej przepisy w ciągu dwóch lat.

Kontekst przyjęcia dyrektywy

Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie dyrektywy w 2012 roku, a Parlament przyjął stanowisko negocjacyjne w jej sprawie w 2013 roku. Następnie prace nad dyrektywą utknęły w Radzie na prawie dziesięć lat. W marcu 2022 roku ministrowie zatrudnienia i spraw społecznych ostatecznie uzgodnili stanowisko w sprawie dyrektywy. Natomiast negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli porozumienie w czerwcu.