Odpowiedzialne dążenie do zysku

Z Katarzyną Rózicką, koordynatorem projektu Koalicja CR i dyrektor Departamentu Dialogu Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej rozmawia Przemysław Gruz.

Dlaczego powstał projekt „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, jaki jest cel projektu?

Przedsiębiorstwa, które zaczęły przestrzegać zasad CR, skupiły się początkowo na działalności sponsoringowej i charytatywnej, potem zaś dopiero wprowadziły programy zaangażowania społecznego. Choć działania CR w coraz większej liczbie firm stały się częścią ich długofalowej strategii biznesowej, to jednak nadal znajomość Corporate Responsibility nie jest powszechna. Aby to zmienić, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowali się na realizację projektu „Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Jego celem jest zwiększenie świadomości przedsiębiorców dotyczącej CR, kryteriów odpowiedzialności, opłacalności i motywów jego wdrażania oraz zaakcentowanie nieuchronności wprowadzania takiej strategii. Podkreślamy przede wszystkim fakt, że prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny niesie ze sobą nie tylko społeczne, lecz także biznesowe korzyści.

Jakie są największe sukcesy projektu? Co udało się już osiągnąć?

Powołanie Koalicji stało się ważnym etapem we wspieraniu przedsiębiorców przy budowaniu strategii CR w Polsce. Dzięki prowadzonym w ramach projektu pracom udało się upowszechnić międzynarodowe standardy społecznej odpowiedzialności biznesu, stworzyć Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu wraz z podręcznikiem jego wdrażania, a także poszerzyć wiedzę pracowników różnego szczebla na temat CR, co zwiększyło poziom adaptacyjności firm do zmian gospodarczych. O sukcesie projektu może świadczyć fakt, iż do Koalicji na początku jej działalności należało sześciu członków-partnerów. Dziś jest to już sześćdziesiąt firm. Dzięki inicjatywie Pracodawców RP udało się w wielu polskich przedsiębiorstwach wdrożyć szereg dobrych praktyk realizujących ideę odpowiedzialnego biznesu, a także wypracować zasady określające CR. Najbardziej zasłużone pod tym względem firmy zostały uhonorowane specjalnymi nagrodami.

Czym różni się sformułowanie CR od CSR?

Corporate Social Responsibility (CSR) – tłumaczone jako społeczna odpowiedzialność biznesu – zawiera w sobie wyakcentowane słowo „społeczna”, co zawęża spektrum działań. Przy tym ujęciu CSR traktowany jest przede wszystkim jako odpowiadanie na potrzeby i problemy społeczeństwa. W praktyce biznesowej okazuje się jednak, że odpowiedzialność biznesu to znacznie szerszy zakres prowadzonych działań. W związku z tym CR traktowane jest jako określenie bardziej adekwatne, ujmujące całość działań, uwzględniające wszystkie obszary i będące odpowiedzią na aktualnie pojawiające się wyzwania.

W jaki sposób można zachęcić MŚP do wdrażania idei społecznej odpowiedzialności biznesu? Czy to w ogóle możliwe?

W ciągu trzech lat funkcjonowania Koalicji CR zauważyliśmy stopniowy wzrost zainteresowania tym tematem wśród MŚP. Z prowadzonych obserwacji, analiz i rozmów z przedstawicielami firm tego sektora wynika, że MŚP dostrzegają w odpowiedzialnym biznesie szansę na wyróżnienie się spośród konkurencji i zbudowanie reputacji w oczach klientów, a w efekcie także ich pozyskanie. To bardzo ciekawy trend i cieszy nas fakt, że przedsiębiorstwa widzą możliwość łączenia korzyści społecznych z biznesowymi i przez to podnoszenia wartości przedsiębiorstwa. Wdrażanie CR w przedsiębiorstwach, niezależnie od ich wielkości, to przede wszystkim łączenie dążenia do zysku ekonomicznego z braniem odpowiedzialności za podejmowane działania. Dzięki wdrożeniu rozwiązań idei odpowiedzialnego biznesu firmy spotykają się z szeregiem korzyści – takich jak chociażby większa stabilność rozwoju poprzez efektywne zarządzanie zagrożeniami, tworzenie lepszych produktów dzięki prowadzeniu dialogu z interesariuszami, przyciąganie najzdolniejszych, a także niższy poziom odejść poprzez wprowadzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej. To jedne z wielu pozytywnych aspektów wdrażania idei CR.