Nowe zasady transportowania odpadów

stena_metall77

Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska przyczyni się do ograniczenia nieprawidłowości w prowadzeniu transportu odpadów. Według Stena Recycling wprowadzone przez Ministerstwo Środowiska zmiany zwiększą transparentność i poprawią bezpieczeństwo transportu odpadów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska, które weszło w życie 24 stycznia 2018 roku, wprowadziło kilka istotnych zmian pozwalających na uściślenie przepisów dotyczących przewożenia odpadów. Nowe zasady dotyczą zarówno środków i sposobu transportu, właściwego oznakowania, jak też posiadania dokumentów potwierdzających rodzaj i pochodzenie przewożonych odpadów.

Istotną zmianą jest możliwość jednoczesnego transportowania odpadów niebezpiecznych z innymi frakcjami (tzw. „innymi niż niebezpieczne”). Warunkiem jest ich zabezpieczenie, w celu uniemożliwienia wzajemnego kontaktu. Jako wyjątek potraktowano materiał zmieszany, przewożony do zagospodarowania (przetwarzania) w tym samym procesie.

– Dzięki tym zmianom można w efektywniejszy sposób planować transporty odpadów do instalacji oraz optymalizować koszty logistyki – mówi Dominika Groblewska ze Stena Recycling. Odpady, w myśl nowych przepisów, powinny być przygotowane w taki sposób, aby uniemożliwiać ich rozprzestrzenianie się poza środki transportu oraz zapewnić im ochronę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych – dodaje ekspert.

Inne kluczowe zmiany to m.in. wprowadzenie wymogu stosowania oznakowania samochodów przewożących odpady tablicami ostrzegawczymi (z napisem „ODPADY”). Dotychczas praktykowane przez niektóre firmy znakowanie pojazdów transportujących materiał tablicami z literą „A” będzie miało zastosowanie tylko przy przewozie transgranicznym. Ważnym punktem rozporządzenia jest również nałożenie na przewoźnika obowiązku posiadania dokumentu określającego rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport.

– Nowe przepisy usprawniają identyfikację środków transportu przewożących odpady. Powinno to ułatwić kontrole obrotu materiałem a co za tym idzie, zdecydowanie ograniczyć nieprawidłowości w prowadzeniu przewozu odpadów – stwierdza Dominika Groblewska ze Stena Recycling.

Nowe zasady nie dotyczą podmiotów, które nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub przewożą frakcje inne niż niebezpieczne w ilości nieprzekraczającej 100 kg. – Podobne rozwiązanie zawierają przepisy ADR. Ponadto nowe przepisy określają m.in. w jaki sposób przygotowywać materiał do transportu oraz wprowadzają konieczność posiadania dokumentacji określającej rodzaj i ilość przewożonych odpadów. Pozostawiają jednak margines dla przedsiębiorstw, które nie są objęte ewidencją odpadów lub przewożą niewielkie ilości materiałów – stwierdza Dominika Groblewska z Stena Recycling.

Rozporządzenie stanowi stosunkowo długo oczekiwany akt wykonawczy do art. 24 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).