Milion złotych na Granty przyznany

Fundacja „Dbam o Zdrowie” już po raz trzeci przyznała granty w Konkursie Grantowym RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! Pula środków wyniosła aż 1 milion złotych. Uroczyste spotkanie z Grantobiorcami, podpisanie umów i wręczenie symbolicznych czeków odbyło się w czwartek, 13 marca br. w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Do konkursu przystąpiło ponad 90 organizacji. Komisja konkursowa wybrała 71 organizacji, którym przyznała granty. Wśród laureatów tegorocznej edycji Konkursu znalazły się trzy organizacje z Łodzi: Fundacja Dom w Łodzi – jedyny w Polsce dom dziecka dla chorych dzieci, Towarzystwo Przyjaciół „Dom na Osiedlu” oraz łódzki oddział Towarzystwa Św. Brata Alberta, które otrzymały grant na kwotę 12 tys. zł.

Spotkanie z Grantobiorcami odbyło się w Centralnym Muzeum Włókiennictwa dzięki gościnności Dyrektora Muzeum, Pana Marcina Oko, który przedstawił zaproszonym gościom krótką historię Białej Fabryki. Goście mieli również możliwość zwiedzenia muzeum, aktualnie odbywających się w placówce wystaw stałych i czasowych, a także zabytkowego skansenu przedstawiającego dawną łódzką ulicę wraz z oryginalnym zabudowaniami.

Po prezentacji i przyznaniu symbolicznych czeków każdy mógł podzielić się swoimi doświadczeniami z poprzednich edycji Konkursy Grantowego. Wśród tegorocznych Grantobiorców były organizacje, które już po raz trzeci otrzymały grant. Wśród nich był Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Płocku. Prezes tej organizacji, Pani Grażyna Cieślik, podkreśliła, jak ważna dla ich organizacji jest pomoc przyznana przez Fundację „Dbam o Zdrowie”.

Płock jest modelową organizacją grantową, gdyż przystąpił do Konkursu w partnerstwie z trzema innymi organizacjami, a dofinansowanie otrzymał z Urzędu Miasta Płock – podkreśla Gabriela Kwestarz-Biczysko z Fundacji „Dbam o Zdrowie”. Ideą naszego konkursu jest właśnie współpraca w partnerstwie i łączenie sił, aby wzmocnić efekt pomocy – dodaje.

W trakcie uroczystości głos zabrała również Pani Anna Wójcik, Prezes Dębickiego koła Św. Brata Alberta oraz członek zarządu głównego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Jak podkreśliła, współpraca z Fundacją „Dbam o Zdrowie” i otrzymana pomoc jest dla organizacji bezcenna. Bezdomni są grupą osób całkowicie opuszczoną, którym pomaga niewiele instytucji. Tymczasem skala bezdomności nieustannie się powiększa, a co za tym idzie rosną potrzeby. Brak jest przede wszystkim środków na opiekę medyczną oraz produkty farmaceutyczne, zwłaszcza opatrunki, a zimną na leki przeciw przeziębieniom.

Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! skierowany był do organizacji pozarządowych, tj. fundacji, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. Dzięki wspólnie utworzonym projektom ich beneficjenci otrzymają stałe wsparcie w zakupie leków i środków medycznych. Nabór wniosków trwał do 14 lutego 2014 r.

Myśl o współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi przyświecała Fundacji „Dbam o Zdrowie” praktycznie od początku jej istnienia. W 2010 r. Fundacja nawiązała pierwsze projekty współfinansujące zakup leków dla podopiecznych organizacji partnerskich. Jednak dopiero nadanie współpracy formy grantowej, nawiązywanej poprzez konkurs przyczyniło się do zaistnienia Konkursu Grantowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” jako jednego z największych w Polsce – pod względem ilości podmiotów charytatywnych biorących udział w całym projekcie – w dziedzinie niwelowania barier w dostępie do leków.

W ramach Konkursu Fundacja „Dbam o Zdrowie” dofinansowuje ogólnopolskie lub lokalne projekty, które obejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. Projekty konkursowe powinny być ukierunkowane na pomoc osobom zagrożonych wykluczeniem społecznym – przewlekle lub ciężko chorym, dzieciom, osobom samotnym, starszym, bezrobotnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz innych środków medycznych.

W myśl hasła – Razem Możemy Więcej – projekt ma także zachęcać do wspólnego podejmowania inicjatyw przez organizacje, które choć na co dzień działają w różnych środowiskach i miejscach kraju, stawiają przed sobą podobne cele i plany. Dzięki wspólnej wymianie wiedzy i doświadczeń Fundacja chce, by projekt stał się swoistym forum podejmującym temat barier utrudniających skuteczne leczenie Polakom oraz inicjatywą dążącą do ich zminimalizowania, a nawet całkowitego zlikwidowania.

W poprzednich dwóch edycjach Konkursu dofinansowanie do projektów otrzymało 106 organizacji z niemalże każdego regionu kraju. Łączna kwota środków przekazana przez Fundację wyniosła 2 mln zł, co w połączeniu z wkładem własnym organizacji partnerskich daje sumę niemalże 4 mln zł. Pomoc otrzymało w sumie ponad 20 tys. beneficjentów końcowych.