Ludzie, którzy zmieniają biznes

Na zgłoszenia kandydatów/ek podejmujących realne działania mające na celu zarządzanie biznesem w sposób zgodny z koncepcją CSR i zrównoważonego rozwoju Forum Odpowiedzialnego Biznesu czeka do 7 czerwca.

Celem, który przyświeca przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu Nagrodzie “Ludzie, którzy zmieniają biznes” jest docenienie osób, które przyczyniają się do realnych zmian w firmach oraz promują koncepcję CSR i zrównoważonego rozwoju, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Dzięki nim dokonują się zmiany w organizacjach, prowadzące do bardziej odpowiedzialnego modelu zarządzania oraz maksymalizowania pozytywnego wpływu i redukowania negatywnego wpływu firm na otoczenie.

Kto może zdobyć Nagrodę “Ludzie, którzy zmieniają biznes”?

Laureatami i laureatkami trzeciej edycji Nagrody mogą zostać osoby podejmujące działania na rzecz propagowania koncepcji CSR w środowisku biznesowym i, szerzej, w społeczeństwie, które zostały zrealizowane w latach 2017 – 2018. Nabór kandydatów i kandydatek trwa do 7 czerwca 2019 roku i odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie.

Formularz może wypełnić dowolna osoba. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez osobę trzecią, organizator skontaktuje się z kandydatem/-tką, aby uzyskać zgody na kandydowanie.

Kategorie 3. edycji Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes”

I Biznes – pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie i przyczyniają się do promocji społecznej odpowiedzialności biznesu – w miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim

II Sektor pozabiznesowy – pracownik/pracowniczka np. organizacji pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei CSR i zrównoważonego rozwoju – w miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim

Kategorie specjalne – dla osób z biznesu i ze środowiska poza biznesowego (organizacje pozarządowe, administracja publiczna, uczelnia wyższa,) które przyczyniły się do propagowania i rozwoju w firmach w Polsce działań z następujących obszarów:

• zarządzanie różnorodnością – osoba, która przyczyniła się do propagowania idei zarządzania różnorodnością w firmach w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim pracy albo osoba wspierająca rozwój biznesu w zakresie zarządzania różnorodnością w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)

• wolontariat pracowniczy – osoba, która przyczyniła się do rozwoju wolontariatu pracowniczego w firmach w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim albo osoba wspierająca rozwój wolontariatu pracowniczego w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)

• gospodarka w obiegu zamkniętym – osoba, która przyczyniła się do wprowadzania rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego w biznesie w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim pracy albo osoba wspierająca rozwój GOZ w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)

• ochrona klimatu – osoba, która przyczyniła się do rozwoju działań na rzecz ochrony klimatu przez biznes w Polsce: pracownik/czka firmy, działający/a w swoim miejscu pracy lub poza nim pracy albo osoba wspierająca rozwój działań z zakresu ochrony klimatu w biznesie z ramienia organizacji pozabiznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.)

• zrównoważone innowacje społeczne – osoba działająca na rzecz rozwoju zrównoważonych innowacji społecznych biznesu: pracownik/czka firmy wspierająca/y innowacje w miejscu pracy i/lub poza nim albo osoba działająca na rzecz rozwoju innowacji społecznych biznesu, z ramienia organizacji poza biznesowej (NGO, administracja publiczna, uczelnia itp.).

Realna zmiana w świecie

– Poprzez przyznawanie Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes” chcemy uhonorować osoby, które promują społeczną odpowiedzialność biznesu i przyczyniają się do realnej zmiany w firmach i, szerzej, w społeczeństwie. Mając na uwadze rozwój koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju, postanowiliśmy wprowadzić także 5 kategorii specjalnych, które odpowiadają najczęściej podejmowanym tematom w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w latach 2017 – 2018 – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Warto promować osoby, które przyczyniają się do tego, że firmy rozwijają się w sposób zrównoważony – dodaje Marzena Strzelczak.