L`Oréal chroni bioróżnorodność

814298824

L’Oréal od lat prowadzi działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, a w obliczu pandemii koronawirusa oprócz solidarności społecznej, szczególną uwagę kieruje właśnie na środowisko. W ogłoszonym właśnie programie „L’Oréal dla przyszłości” przeznacza 100 mln EUR na wsparcie inwestycji chroniących przyrodę, w tym bioróżnorodność.

Niwelowanie konsekwencji pandemii COVID-19 w L’Oréal ma dwa wymiary: społeczny i środowiskowy. W ramach programu „L’Oréal dla przyszłości” 50 mln EUR zostanie przeznaczone na wspieranie organizacji, które pomagają kobietom dotkniętym kryzysem społecznym i gospodarczym, a 100 mln EUR wesprze regenerację zniszczonych ekosystemów oraz zapobieganie zmianom klimatycznym poprzez inwestycje i doradztwo związane ze środowiskiem.

L`Oréal chroni bioróżnorodność

Dofinansowanie regeneracji zniszczonych ekosystemów kwotą 50 mln EUR dotyczy projektów regeneracji ekosystemów morskich i leśnych, które dodatkowo stworzą nowe możliwości rozwoju socjoekonomicznego dla uzależnionych od nich społeczności (rozwój zrównoważonego rolnictwa i rybołówstwa, eko-turystyka, sprzedaż nadwyżek emisyjnych). Fundusz L’Oréal na rzecz Regeneracji Środowiska ma na celu odtworzenie miliona hektarów zdegradowanych ekosystemów, wychwycenie 15-20 mln ton CO2 oraz stworzenie potencjału dla setek miejsc pracy do 2030 r.

Zapobieganie zmianom klimatycznym ma polegać na przeznaczeniu 50 mln EUR bezpośrednio na finansowanie projektów powiązanych z gospodarką obiegu zamkniętego. Z pomocą tego funduszu Grupa L’Oréal zamierza przyczynić się do wypracowywania rozwiązań i tworzenia modeli biznesowych, które wspierają rozwój gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie recyclingu i zarządzania odpadami z tworzyw sztucznych.

Program „L’Oréal dla przyszłości” to dopełnienie długoterminowych działań firmy na rzecz ograniczenia wpływu środowiskowego przedsiębiorstwa w ramach programu zrównoważonego rozwoju „Sharing Beauty with All”. W ramach tej inicjatywy L’Oréal podejmuje konkretne zobowiązania związane z ochroną środowiska, obejmujące całe przedsiębiorstwo i jego łańcuch wartości, od opracowywania produktów przez pozyskiwanie składników po produkcję i dystrybucję.

– Kolejne miesiące przyniosą zarówno społeczeństwom, jak i gospodarkom szereg wyzwań związanych z poradzeniem sobie ze skutkami pandemii. To również czas, kiedy coraz bardziej widoczne stają się zmiany zachodzące w naszym środowisku. Naszym zadaniem jest znalezienie zdrowej równowagi, pomiędzy rozwojem a dbaniem o środowisko. Wychodząc z kryzysu musimy pamiętać, aby nasze działania pozwoliły zapobiegać zmianom klimatycznym i erozji bioróżnorodności, ponieważ są one na równi niebezpieczne z wyzwaniami ekonomicznymi. Jestem dumny, że L’Oréal od lat angażuje się w działalność prowadzoną na rzecz środowiska i ochrony bioróżnorodności, również w Polsce – mówi Niels Westerbye Juhl, prezes zarządu L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Ochrona bioróżnorodności w Polsce

Według raportu Międzyrządowej Platformy ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcji Ekosystemu (IPBES – Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) wyginięciem zagrożonych jest milion gatunków zwierząt i roślin, głównie z powodu działalności człowieka. Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej to dobry pretekst do zwrócenia uwagi społeczeństwa na to, jak cenna jest różnorodność biologiczna oraz jakie działania pro środowiskowe należy podejmować, by chronić żyjące gatunki.

Troska o przyrodę może mieć także wymiar lokalny – przykładem jest projekt mający na celu ochronę flory i fauny obecnej na terenie L`Oréal Warsaw Plant. W kwietniu 2019 roku rozpoczęto inwentaryzację terenu wokół fabryki, dzięki czemu uzyskano ogólny pogląd na temat poziomu bioróżnorodności roślin i zwierząt oraz opracowano strategię utrzymania, jak również zwiększenia bogactwa gatunkowego w strefach, które mają do tego potencjał.

– L`Oréal Warsaw Plant mieści się na terenie krajobrazu chronionego oraz w otulinie obszaru Natura 2000. W związku z tym realizacja projektu Bioróżnorodności była naturalnym krokiem firmy w kierunku realizacji założeń pro środowiskowych. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją ClearWing na rzecz Bioróżnorodności oraz zaangażowaliśmy wyspecjalizowanych naukowców, dzięki czemu w ciągu kilku miesięcy dokładnie poznaliśmy bogactwo flory i fauny zamieszkującej okolice naszej fabryki. Na tej podstawie opracowaliśmy 3-letnią strategię działań, która pozwoli nam chronić i rozwijać bioróżnorodność gatunkową obecną na terenach sąsiadujących z naszą działalnością. To bardzo ważny element realizacji przez naszą firmę celów zrównoważonego rozwoju – mówi Ewa Urbaniak, Dyrektor Fabryki L`Oréal Warsaw Plant w Kaniach.

Przeprowadzona we współpracy z Fundacją ClearWing na rzecz Bioróżnorodności szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza wykazała wysoką wartość przyrodniczą terenu z dużym potencjałem na wzbogacenie obecnej bioróżnorodności. W trakcie 38 wizji lokalnych naukowcy zidentyfikowali 264 gatunki roślin naczyniowych i 91 gatunków ptaków – to 1/5 wszystkich gatunków obecnych w całej Polsce. Ponadto na terenie wokół fabryki L`Oréal Warsaw Plant zaobserwowano także m.in. 217 gatunków motyli nocnych i 24 gatunki motyli dziennych, 115 gatunków chrząszczy i ponad 80 innych gatunków owadów