Las pełen dobrej energii

Materiał Partnera Strategicznego II Kongresu ESG

Fot. Archiwum CKPŚ

Lasy Państwowe, choć powołane do prowadzenia gospodarki leśnej i dbania o stan zarządzanych terenów, w rzeczywistości prowadzą dużo szerszy zakres działań. To wyraz zrozumienia misji przyświecającej organizacji oraz idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest największą w Unii Europejskiej organizacją zarządzającą lasami publicznymi, która gospodaruje na ¼ powierzchni Polski. Dzięki wysiłkom leśników obszary leśne, które po zakończeniu II wojny światowej zajmowały zaledwie 21% kraju, obecnie stanowią 29,6% jego powierzchni, co odpowiada ponad 9,2 mln ha. Gospodarka leśna jest prowadzona w sposób zrównoważony, zapewniający odnawianie się zasobów leśnych i trwałość procesów przyrodniczych.

Lasy dla klimatu

Lasy Państwowe realizują liczne działania w odpowiedzi na postępujący kryzys klimatyczny. Do najważniejszych z nich należą: kompleksowy program adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu, obejmujący ochronę lasów przed pożarami i projekty retencji wody. Innowacyjnym i wartym uwagi projektem są Leśne Gospodarstwa Węglowezmierzające do wypracowania metod zwiększania pochłaniania CO2 przez polskie lasy, oraz rozpoczęty w tym roku projekt wdrożeniowy w stosunku do LGW – Lasy węglowe.

Innym flagowym projektem rozwojowym Lasów Państwowych jest Las Energii, którego celem jest osiągnięcie przez Lasy Państwowe samowystarczalności energetycznej. Kluczowe działania w jego ramach obejmują m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynków, zakup elektrycznych samochodów służbowych, grupowy zakup energii elektrycznej oraz budowa w nadleśnictwach stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Kolejny istotny projekt realizowany przez Lasy Państwowe to Termomodernizacja budynków. Lasy Państwowe zarządzają wieloma budynkami na terenie całego kraju, z których część wymaga termomodernizacji. Prowadzone od 2017 r. działania w tym zakresie w znacząco wpłynęły na ograniczenie zużycia energii w budynkach, a także na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

By zachować różnorodność w naturze

Lasy Państwowe dbają o różnorodność biologiczną. To właśnie w nich występuje ok. 65% wszystkich gatunków roślin i zwierząt obecnych w Polsce. Od wielu lat organizacja ta angażuje się w działania mające na celu zachowanie jak największego bogactwa ekosystemów i gatunków i czynną ochronę cennych siedlisk oraz rzadkich grzybów, roślin i zwierząt. Konieczność ochrony różnorodności biologicznej jest uwzględniana na wszystkich etapach prowadzenia proekologicznej gospodarki leśnej. Między innymi dzięki temu wzrosła liczebność wielu gatunków ptaków, m.in. siniaka, pleszki, kowalika, bielika czy kani rudej. Realizowane są projekty związane z ochroną żubra, głuszca czy rybołowa, projekty ochrony siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacje przyrodnicze oraz badania genetyczne. Na należących do Lasów Państwowych gruntach leśnicy prowadzą ośrodki rehabilitacji zwierząt i zagrody pokazowe, a także ogrody botaniczne i arboreta.

Fot. Krzysztof Onikijuk.