Komisja Europejska opublikowała nową przeglądarkę obszarów zagrożonych powodzią

Według uruchomionej nowej przeglądarki internetowej, ponad 14 000 obszarów w UE jest szczególnie zagrożonych powodzią. Po raz pierwszy na jednej mapie prezentowane są obszary w Unii Europejskiej, które zdaniem władz krajowych, niosą ze sobą potencjalnie istotne ryzyko powodziowe.

Informacje o ryzyku powodziowym prezentowane w przeglądarce są dostarczane przez państwa członkowskie UE przy wsparciu Komisji i Europejskiej Agencji Środowiska.

Koszty ludzkie i gospodarcze niedawnych powodzi w Słowenii i Grecji były druzgocące. Tego typu ekstremalne zjawiska pogodowe niestety stają się coraz częstsze w UE i na całym świecie, dlatego musimy się lepiej przygotować i dostosować. Aby skutecznie minimalizować zagrożenia klimatyczne, przed którymi stoimy, potrzebujemy wiarygodnych informacji. Nasze nowe narzędzia pomogą decydentom i profesjonalistom uwzględnić ryzyko powodzi w swoich decyzjach – ocenił komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius.

To przydatne i przyjazne dla użytkownika narzędzie uświadamiające zagrożenia jest wynikiem wypełniania obowiązków wynikających z Dyrektywy Powodziowej UE, która określa etapy procesu zarządzania ryzykiem powodziowym. Przeglądarka pokazuje obszary o potencjalnym znaczącym ryzyku powodziowym, wraz z dodatkowymi informacjami i linkami internetowymi. Zapewnia jedną bramkę do wstępnych ocen ryzyka powodziowego wszystkich państw członkowskich, map zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym w języku(-ach) narodowym.

Na interaktywnej mapie zagrożone strefy są zaznaczone kolorem pomarańczowym. Istnieje też opcja zmiany warstw, których jest dziesięć.

Publikacja przeglądarki zbiega się ze spotkaniem Komisji, państw członkowskich i interesariuszy, które jest częścią Ramowej Dyrektywy Wodnej i strategii wdrażania Dyrektywy Powodziowej, która jest istotnym elementem ścisłej współpracy wymaganej w obszarze polityki wodnej.

INTERAKTYWNA MAPA DOSTĘPNA JEST TUTAJ.

Źródło: Komisja Europejska