III Międzynarodowy Konkurs Arbitrażowy dla studentów prawa

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wraz z Instytutem Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück zapraszają do wzięcia udziału już w trzeciej edycji Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego dotyczącego projektu Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR) oraz problemów proceduralnych postępowania arbitrażowego.

 

Celem Konkursu jest popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie projektu Wspólnej Ramy Odniesienia przygotowanego przez tzw. Study Group on European Civil Code oraz Grupę Badawczą ds. Prawa Prywatnego WE (Acquis Group), a także promowanie rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych w oparciu o ten projekt na drodze postępowania arbitrażowego.

SA KIG od wielu lat wspiera edukację studentów i realizuje wiele projektów skierowanych do młodych adeptów prawa. Do najbardziej znanych zalicza się m.in. konkurs im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji, który z powodzeniem jest realizowany od wielu lat.

Więcej: sakig.pl