Grupa PKP Cargo opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok

ET26 Dragon 2 należący do PKP Cargo sfotografowany pod Wrocławiem. Jest to jedna z siedmiu ET26 używanych przez tę spółkę i jedna z 43 Dragonów PKP Cargo. Fot. Michał Fiszer

Punktem wyjścia do Raportu Zrównoważonego Rozwoju za 2022 rok były tematy wskazane jako istotne przez interesariuszy Grupy. Wśród nich znalazły się m.in. kwestie dotyczące pracowników, działań biznesowych, a także wpływu społecznego i środowiskowego. W raporcie, oprócz spółki wiodącej – PKP Cargo – uwzględnione zostały dane z siedmiu spółek zależnych. Raport został przygotowany w oparciu o Standardy GRI.

Niedocenione raporty ESG

Zrównoważony rozwój jest narzędziem wzmacniania wartości Grupy PKP Cargo. Z raportu za 2022 rok można się dowiedzieć m.in., jak Grupa zarządza kwestiami środowiskowymi, społecznymi, pracowniczymi oraz obszarem ładu korporacyjnego. Raport zawiera liczne przykłady działań spółek zależnych realizowanych w obszarach ESG. Ponadto, Grupa PKP Cargo publikuje w nim ujawnienia taksonomiczne.

Pogłębiające się zmiany klimatu, kryzys dostępności zasobów naturalnych, kryzys bioróżnorodności czy problemy społeczne – wymagają konkretnych działań. Pandemia COVID-19, a w minionym roku agresja Rosji na Ukrainę – pokazały, że ryzyka ekonomiczne, społeczne, surowcowe – nie są tak odległe, za jakie mogliśmy je uważać. Z dnia na dzień przedsiębiorstwa stanęły przed falą nagłych wyzwań – destabilizacją łańcuchów dostaw, kryzysem energetycznym i spowolnieniem gospodarczym. Zdecydowana większość firm była zmuszona zrewidować swoje strategiczne założenia. To pokazuje, że integracja czynników ESG do działań biznesowych i wspieranie celów zrównoważonego rozwoju mają nieocenione znaczenie w procesie wzmacniania wartości firmy – komentuje Zenon Kozendra, Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników i ambasador biznesu społecznie odpowiedzialnego (CSR) w PKP Cargo.

Zawartość i powstanie Raportu ESG Grupy PKP Cargo

Punktem wyjścia do treści raportu był dialog z interesariuszami, zrealizowany pod koniec 2022 roku. Odpowiedzi uzyskane w ramach dialogu pozwoliły zidentyfikować kluczowe zagadnienia do przedstawienia w raporcie z obszaru pracowniczego, społecznego, środowiskowego oraz ładu korporacyjnego.

Jednym z kluczowych obszarów opisywanych w raporcie jest odpowiedzialność Grupy PKP Cargo wobec pracowników przejawiająca się w tworzeniu stabilnych miejsc pracy, poszanowaniu praw pracowniczych i praw człowieka, w tym prawa do zrzeszania i przynależności związkowej. PKP Cargo rozwija systematycznie partnerski dialog z przedstawicielami organizacji związkowych – Sygnatariuszami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PKP Cargo.

W raporcie Grupa szczegółowo opisuje zarówno swoje regulacje, polityki i procedury w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, jak również podejmowane działania, takie jak kampania „Kierunek: Bezpieczni w pracy”, Program Psychologicznego Wsparcia Powypadkowego czy kampanię „WYGRAJ”.

Istotnym tematem poruszanym w raporcie jest również odpowiedzialność środowiskowa Grupy PKP Cargo. Główna działalność Grupy – transport kolejowy – przyczynia się w sposób istotny do ograniczania poziomu emisji gazów cieplarnianych, który jest blisko 9 razy niższy niż w przypadku transportu samochodowego.

Jak czytamy w komunikacie, warto podkreślić, że PKP Cargo inwestuje m.in. w zakup lokomotyw elektrycznych, sukcesywnie zmniejsza liczbę eksploatowanych lokomotyw spalinowych oraz wdraża procesy – regulowane m.in. w Zintegrowanym Systemie Zarządzania, które przekładają się na minimalizowanie zużycia surowców, energii i wytwarzania odpadów. W swoim Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Grupa PKP Cargo opublikowała swoje dane dotyczące emisji, zużycia paliw i energii elektrycznej, a także wody i odpadów.

W raporcie znaleźć można również opis szeregu dobrych praktyk realizowanych przez PKP Cargo w obszarze zrównoważonego rozwoju, które wspierają realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Świadomość wyzwań ekonomicznych, społecznych i środowiskowych to szybsze reagowanie na ryzyka pojawiające się w otoczeniu. Odpowiedzialne podejście wpływa na płynność zarządzania biznesem, budowanie jego stabilności i zaufania interesariuszy – naszych Partnerów, Inwestorów, Klientów. Jest także kluczowym narzędziem wzmacniania zaangażowania pracowników i akceptacji społecznej. Właśnie dlatego budując zysk przedsiębiorstwa chcemy konsekwentnie rozwijać ład korporacyjny, jednocześnie dbając o to jak towarowy transport kolejowy oddziałuje na otoczenie – dodaje Kozendra

Raport został przygotowany przy wsparciu doradczym TAILORS Group.

Raport ESG Grupy PKP Cargo znajduje się pod linkiem https://www.pkpcargo.com/media/1007363/raport_pkp-cargo-2022.pdf

Opracowała Klaudia Janucik.