Grupa Agora prezentuje interaktywny „Raport odpowiedzialności za 2020 r.”

„Codziennie odpowiedzialni – w trosce o społeczeństwo i środowisko” – tak brzmi hasło przewodnie raportu opisującego kluczowe działania w obszarze CSR, które Grupa Agora i Agora S.A. podejmowały w 2020 r. Publikacja prezentuje m.in. jak zespół Agory przeciwdziałał skutkom pandemii COVID-19 oraz walczył o wolność słowa i równość płci. W publikacji znalazły się również cele strategiczne w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, których realizacji Spółka podjęła się w 2021 r. Raport jest już dostępny w interaktywnej formie na stronie www.raportcsr-2020.agora.pl – w polskiej i angielskiej wersji językowej.  

 

– Burzliwy rok 2020 skupił naszą uwagę na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz wsparciu odbiorców naszych mediów, klientów i partnerów biznesowych. Prócz zmagań związanych z ekonomicznymi i społecznymi skutkami pandemii koronawirusa ubiegły rok wypełniły działania na rzecz zapobiegania postępującym zmianom klimatu, ochrony praw człowieka i wolności słowa, które konsekwentnie realizujemy w ramach licznych projektów i partnerstw od ponad 30 lat – podkreśla w liście otwierającym raport Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory. – Dziś wszyscy mamy nadzieję, że powoli wkraczamy w „nową normalność”. Przed nami wciąż wiele niewiadomych, ale i czytelne drogowskazy, którymi dla Agory są: Europejski Zielony Ład, Porozumienie Paryskie dotyczące ochrony środowiska, a zwłaszcza Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie w zakresie równości płci i poszanowania praw człowieka. Dlatego w 2021 roku, podobnie jak w 2020, chcemy działać w myśl zasady „Codziennie odpowiedzialni – w trosce o społeczeństwo i środowisko”.  

„Raport odpowiedzialności za rok 2020 Grupy Agora S.A. oraz spółki Agora S.A.” to publikacja przedstawiająca realizację strategii CSR Agory w 2020 r. Strategia ta od lat konsekwentnie rozwijana jest pod hasłem „Codziennie odpowiedzialni”, w którym „odpowiedzialność” definiowana jest jako zrównoważony rozwój, wpływ na otoczenie i tworzenie wartości dla społeczeństwa. Raport koncentruje się na obszarach wynikających wprost z czynników ESG (Environmental, Social, Governance), czyli związanych z działaniami na rzecz środowiska, wpływem społecznym i ochroną praw człowieka oraz odpowiedzialnym zarządzaniem i etyką biznesu opartych na założeniach Agendy 2030 ONZ na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W Raporcie przedstawiona została również strategia CSR Grupy Agora na lata 2021-2022, w której wiodącą kwestią pozostaje dbałość o społeczeństwo, środowisko i etykę biznesu przy większym nakierowaniu na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ dotyczących przede wszystkim zdrowia i rozwoju pracowników, równości płci i walki z nierównościami społecznymi oraz działań na rzecz neutralności klimatycznej. Dodatkowo, w obszarze „Odpowiedzialność” zaprezentowane zostały standardy Agory w relacjach z otoczeniem, w tym w szczególności z klientami, dostawcami towarów i usług, partnerami biznesowymi, akcjonariuszami oraz uczestnikami rynku kapitałowego.

Więcej: www.raportcsr-2020.agora.pl