GPW ogłasza nowy skład RESPECT Index

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index. W jego skład weszły 23 firmy, w tym jedna nowa – Bank Ochrony Środowiska. Największy udział w indeksie będą miały spółki: KGHM, PGE, PGNiG, PKN Orlen i PZU. Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 r. do grudnia 2015 r. RESPECT Index zyskał 31 proc., podczas gdy WIG wzrósł o 11 proc.

„Gratulujemy emitentom, którzy weszli w skład dziewiątej edycji RESPECT Indeksu. Wyniki tegorocznej edycji potwierdzają, że spółki giełdowe, mimo wymagającej koniunktury, przywiązują dużą wagę do kwestii odpowiedzialnego biznesu. Świadczy o tym liczba zgłoszeń oraz uzyskane przez spółki wyniki badania, które są lepsze niż rok temu. Obserwujemy również coraz większe zainteresowanie tym indeksem wśród polskich i międzynarodowych inwestorów, co mam nadzieję zwróci uwagę kolejnych spółek na kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu” – powiedział Paweł Tamborski, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W skład tegorocznej edycji indeksu weszły 23 spółki (w kolejności alfabetycznej):
Apator S.A.
Bank BPH S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Ochrony Środowiska – nowa spółka
Bank Zachodni WBK S.A.
Budimex S.A.
Elektrobudowa S.A.
Energa SA
GPW S.A.
Grupa Azoty S.A.
Grupa LOTOS S.A.
ING Bank Śląski S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Orange Polska S.A.
Pelion S.A.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Tauron Polska Energia S.A.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Nowy skład RESPECT Indexu będzie obowiązywał od 21 grudnia 2015 r.  „Z roku na rok firmy wchodzące w skład RESPECT Indeksu coraz lepiej radzą sobie z wymaganiami z zakresu sfery ESG, czyli kwestii środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Widać to po średnim wyniku uzyskiwanym przez podmioty, który w ciągu ostatnich trzech edycji wzrósł z 64,08 punktów do 71,01, przy czym spółki mogły maksymalnie uzyskać 90 pkt. Przede wszystkim jednak widzimy, że spółki z indeksu cieszą się coraz większą popularnością wśród emitentów oraz inwestorów. Odzwierciedla to stopa zwrotu RESPECT Index” – powiedziała Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej.

Coraz więcej spółek z RESPECT Index raportuje dane pozafinansowe, jednak wciąż nie robią tego wszystkie podmioty. Tymczasem od stycznia 2017 r. wszystkie spółki giełdowe, które zatrudniają ponad 500 osób i mają sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR, będą zobowiązane do raportowania tych danych w związku z wejściem w życie unijnej dyrektywy ws. ujawniania danych pozafinansowych (Dyrektywa 2014/95/UE).

Projekt RESPECT jest badaniem wieloetapowym: do indeksu trafiają spółki, które charakteryzują się dobrą płynnością, nienagannie wypełniają zasady ładu korporacyjnego i dbają o relacje z interesariuszami. To właśnie do tych spółek kierowane jest zaproszenie do wypełnienia ankiety, która jest ostatnim etapem badania. Tegoroczna ankieta została rozbudowana o pytania nt. kwestii rozwiązywania sporów oraz podejścia do zarządzania różnorodnością w pracy.

Wyniki badania spółek
Czynniki środowiskowe:
100 proc. spółek zidentyfikowało i udokumentowało swój wpływ na środowisko naturalne, w tym ponad połowa z nich zmierzyła swój wpływ pośredni,
96 proc. spółek określiło cele w zakresie ograniczenia lub niezwiększenia stopnia zużycia paliw i energii.
Czynniki społeczne:
87 proc. spółek bada nastroje i poziom zaangażowania swoich pracowników (w 2014: 78 proc.),
43 proc. spółek wprowadza kryteria środowiskowe, etyczne lub społeczne w procesie wyboru dostawcy (w 2014: 50 proc.),
70 proc. umieszcza w podpisywanych umowach obligatoryjne, standardowe klauzule etyczne, społeczne lub środowiskowe (w 2014: 67 proc.),
39 proc. spółek wprowadza i egzekwuje klauzulę dot. przeprowadzania audytu wypełniania ww. kryteriów (w 2014: 33 proc.),
74 proc. spółek przygotowuje raporty w oparciu o wytyczne GRI (w 2014: 67 proc.), a 52 proc. poddaje je niezależnej weryfikacji (w 2014: 42 proc.).
Czynniki ekonomiczne i dot. ładu korporacyjnego:
61 proc. spółek opracowało i wdrożyło kompleksowe strategie odpowiedzialnego biznesu (w 2014: 50 proc.). Nieznacznie spadła natomiast liczba podmiotów (do 7), które monitorują realizację ww. strategii (w 2014 roku 9 spółek),
73 proc. spółek powołało rzecznika lub komisję ds. etyki (w 2014: 67 proc.),
60 proc. spółek wprowadziło polityki i procedury w zakresie zarządzania ryzykiem oraz monitoruje ryzyko w większości spółek tworzących ich grupy kapitałowe (w 2014: 50 proc.),
87 proc. spółek dokonuje kompleksowego przeglądu kluczowych elementów systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem (w 2014: 71 proc.).