Fundacja XBW Ignacego Krasickiego jednym ze sponsorów książki „Borowica: Kroniko-historia”

W grudniu 2021 r. ukaże się II wydanie książki „Borowica: Kroniko-historia” opowiadające barwną historię jednej z bardziej interesujących historycznie podlubelskich wsi. Fundacja XBW Ignacego Krasickiego jest jednym ze sponsorów i patronów projektu opracowania tej książki.

Książka opracowana została pod red. Agnieszki Domańskiej i Wojciecha Sikorzaka, którzy postanowili uczynić jej pierwsze wydanie (wyd. przez Towarzystwo Przyjaciół Borowicy) bardziej profesjonalnym poprzez uporządkowanie jej struktury, dokonanie poprawek i uzupełnień, a wreszcie nadanie książce jak najładniejszej oprawy graficznej – takiej jakiej godna jest jej treść. Cała praca została tu wykonana pro poublico bono. 

Kroniko-Historia zawiera historyczny opis dziejów Borowicy od czasów prehistorycznych, ze szczególnym uwzględnieniem opisu jej rozwoju w XVIII i XIX w. z rozkwitem naznaczonym aktywną – również dobroczynną – działalnością Elżbiety z Krasińskich Jaraczewskiej (1791-1832) oraz budową wspomnianej drewnianej klasycystycznej świątyni na planie rotundy zaprojektowanej przez Jakuba Kubickiego – autora takich dzieł, jak chociażby Arkady Kubickiego u podnóża Zamku Królewskiego w Warszawie, czy warszawski „prezydencki pałac” Belweder. Osobne rozdziały zostały poświęcone szczegółowemu opisowi historii tej niezwykłej świątyni oraz pochodzącym z niej (częściowo nadal się tam znajdującym) dziełom sztuki. Część napisaną przez historyków zamyka rozdział opisujący historię życia, działalności i męczeńskiej śmierci Szmula Zygielbojma.

Publikacja prezentuje nie tylko dzieje Borowicy, ale przede wszystkim jest zapisem rozmów wspomnieniowych z kilkoma jej mieszkańcami – urodzonymi jeszcze przed II wojną światową. Dokumentuje więc żywą historię kryjącą się w opowieściach pokolenia, które nieubłaganie do tej historii przechodzi. „To kilkugłosowa opowieść o tych samych zdarzeniach zapamiętanych z dzieciństwa i młodości rozmówców. Te same sytuacje, za każdym razem inna, choć tak naprawdę bardzo podobna perspektywa (w każdej historii są te same wątki –  jedni widzą je oczami małego dziecka, inni są już podlotkami). I łączące się z nimi – radość i siła. Lub groza” (A.Domańska, „Przedmowa”).

II wydanie książki „Borowica: kroniko-historia” zostało objęte patronatami wielu ogólnopolskich i regionalnych instytucji. Decyzją pana ministra Jarosława Sellina, Pełnomocnika Rządu do spraw Obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości RP objął całe przedsięwzięcie auspicjami Programu Wieloletniego „Niepodległa” (wraz z udzieleniem zgody na korzystanie z identyfikacji wizualnej tego prestiżowego programu). Wysokiego prestiżu książce przydało też objęcie jej patronatem przez ogólnopolski – obecnie chyba najpoczytniejszy wśród periodyków tego rodzaju – magazyn historyczny „wSieci Historii”. II wydanie Kroniko-Historii zostało też objęte patronatami Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Gminy Łopiennik Górny, Instytutu Staszica, Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, które dostarczyło kopię cyfrową fragmentu mapy Mayera von Heldensfelda z 1804 roku – najstarszej, na której widnieje Borowica (została ona wykorzystana w grafikach, m.in. na okładce książki).

Obok Fundacji XBW Ignacego Krasickiego wsparcia finansowego dla przedsięwzięcia udzielił Urząd Powiatowy w Krasnymstawie oraz krasnostawskie Stowarzyszenie Strzeleckie Patron.

Więcej: https://fundacjaxbw.pl/borowica-kroniko-historia/