Fundacja Dorastaj z Nami publikuje swój pierwszy raport zrównoważonego rozwoju

Organizacja zwraca tym samym uwagę na ważną rolę służb publicznych w utrzymaniu wspólnego bezpieczeństwa – szczególnie w obecnych czasach.

Fundacja Dorastaj z Nami od blisko 12 lat zajmuje się wsparciem systemowym dzieci bohaterów poległych na służbie, ale też promuje etos służb publicznych. W tym roku, chcąc pokazać kompleksowość realizowanych działań, Fundacja zdecydowała się na publikację raportu zrównoważonego rozwoju – przedstawia on problemy społeczne rozwiązywane przez organizację a także jej misję i strategię działania. Dokument opracowano zgodnie z wytycznymi GRI G4 (Global Reporting Initiative). Jakie informacje znajdziemy w raporcie?

 Raportowanie zgodne z międzynarodowym wskaźnikiem GRI jest już popularne w środowisku biznesowym, nie mniej jednak tego typu publikacje wydawane przez fundacje i organizacje pozarządowe są nadal rzadkością. Naprzeciw temu wychodzi Fundacja Dorastaj z Nami, która planuje regularnie publikować raporty zrównoważonego rozwoju i tym samym w przejrzysty sposób informować o swoich działaniach.

Organizacja została powołana w 2010 roku przez 27 czołowych polskich firm w uznaniu za pracę i poświęcenie ludzi, którzy stracili życie lub zdrowie w służbie publicznej. Poprzez raport Fundacja w przejrzysty sposób przedstawia systemowe podejście do pomocy udzielanej dzieciom poległych na służbie – strażaków, policjantów, ratowników medycznych czy żołnierzy. Treść raportu powstała w wyniku konsultacji z kluczowymi interesariuszami. I chociaż dla wielu organizacji rok 2021, w którym to przygotowywano publikację, był trudny, to udało zaprosić się do współpracy zarówno pracowników Fundacji jak i interesariuszy zewnętrznych, co miało kluczowy wpływ na finalny kształt raportu.

Współpraca buduje

Wypracowana kooperacja z podmiotami zewnętrznymi pozwala w pełni realizować cele organizacji. Trzeba podkreślić, że Fundacja prowadzi projekty wspólnie z instytucjami publicznymi, przedstawicielami służb oraz biznesem. Tworzy solidne partnerstwa, by pomagać dzieciom bohaterów oraz budować szacunek do służb publicznych.

„W realizacji naszych celów ważne jest partnerstwo i współpraca wielu podmiotów, reprezentujących różne sektory i odmienną optykę. Za sprawą współpracy z biznesem i instytucjami publicznymi możliwa jest wymiana doświadczeń, zasobów i wzajemna edukacja. Dlatego od lat współpracujemy z polskimi i zagranicznymi firmami, a także instytucjami, budując wieloletnie i wielopoziomowe partnerstwa. Podpisujemy porozumienia, które jasno określają zakres współpracy i naszych działań.” – mówi Magdalena Pawlak, Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami

Ważnym elementem prac nad raportem był dialog z interesariuszami. Interesariusze wypełnili kwestionariusz, którego celem było poznanie ich opinii i tego, w jaki sposób postrzegają rolę fundacji oraz to, co jest dla nich ważne i co chcieliby zobaczyć w raporcie.

 Potrzeby interesariuszy

Dlatego też dane zawarte w raporcie pokazują nie tylko spektrum realizowanych działań, ale też odzwierciedlają potrzeby interesariuszy, które są związane np. z pozyskaniem informacji dotyczących finansowania działalności Fundacji. Dla przykładu – 95% z nich chce wiedzieć, czy wspierana organizacja otrzymuje pomoc finansową od państwa, a 91% chciałoby dodatkowo poznać informacje na temat jej wyników finansowych.

Jak czytamy na kolejnych stronach, fundusze na działalność statutową są pozyskiwane od darczyńców biznesowych – 45% i indywidualnych 55%.

Co ciekawe, 82% interesariuszy uważa, że w raporcie również powinna znaleźć się informacja dotycząca systemów monitorowania i oceny programów prowadzonych przez Fundację.

Ważna misja

Działalność Fundacji Dorastaj z Nami jest postrzegana, jako ważna przez społeczeństwo, na co wskazują dane ujęte w raporcie – 75% badanych uważa, że Fundacja pomagająca rodzinom poległych na służbie jest potrzebna. Przez blisko 12 lat działalności otoczono opieką 279 dzieci bohaterów. Każde dziecko ma zagwarantowaną kompleksową opiekę – wsparcie edukacyjne i psychologiczne.

W pierwszej kolejności Fundacja koncentruje się na diagnozie potrzeb i problemów podopiecznych. Ważnym wyróżnikiem jest to, że organizacja profiluje i zwiększa kompetencje młodych ludzi, buduje ich poczucie wartości i samodzielności, aby umożliwić im prawidłowe funkcjonowanie w świecie po stracie rodzica – teraz i w przyszłości. Jak wynika z raportu, największa część podopiecznych współpracuje z Fundacją dłużej niż 5 lat (61%), natomiast tylko 7% krócej niż rok. Najdłuższa współpraca pomiędzy podopiecznym i Fundacją trwa już 11 lat.

Fundacja podejmuje także działania na rzecz budowania etosu służb publicznych, szacunku do pracy i poświęcenia osób, które stoją na straży bezpieczeństwa wszystkich obywateli. W tym celu organizuje ogólnopolskie kampanie społeczne, wystawy i debaty, wydaje magazyny oraz książki.

„Publikując raport chcieliśmy podzielić się tym, co robimy. Pokazać, jak rozwiązujemy problemy społeczne, jak zmieniamy świat. Jedną z najważniejszych dla nas wartości jest transparentność, dlatego w przejrzysty sposób przedstawiamy, jak działamy, pozyskujemy środki i jakie efekty osiągamy za sprawą naszych programów. Można, zatem powiedzieć, że oprócz charakteru informacyjnego, raport jest podkreśleniem gotowości do dalszego rozwoju i impulsem do przeglądu dotychczasowych działań. Choć praca nad dokumentem była dużym wyzwaniem, to planujemy publikować go każdego roku.” – zapewnia Marzena Kolczyńska, manager ds. relacji z biznesem w Fundacji Dorastaj z Nami, współautorka pierwszego Raportu zrównoważonego rozwoju Fundacji Dorastaj z Nami.

Raport jest dostępny na stronie dorastajznami.org/raport-zrownowazonego-rozwoju

O Fundacji Dorastaj z Nami

Fundacja Dorastaj z Nami to jedyna w Polsce organizacja pozarządowa, która od blisko 12 lat inspiruje zróżnicowane grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów i medyków, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby publicznej. Fundacja dba również o budowanie etosu służb publicznych.

Więcej informacji: dorastajznami.org