FOB o trendach CSR

FOB Trendy CSRW celu lepszego zrozumienia otoczenia, w jakim działają przedsiębiorstwa w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowało listę najważniejszych w ostatnim czasie zjawisk społeczno-ekonomicznych, z których ankietowani przez FOB przedstawiciele firm różnej wielkości, uznawanych za liderów CSR w Polsce, wskazali ich zdaniem najważniejsze. Te zjawiska mają, w ich opinii, realny wpływ na to, w jaki sposób kształtowana jest polityka firmy, w tym ta dotycząca CSR.

Firmy coraz częściej rozumieją, że być odpowiedzialnym, to znaczy odpowiadać na potrzeby społeczne, ekonomiczne i ekologiczne miejsca, w którym przyszło im funkcjonować. Już nie wystarczy „dobrze robić biznes” – zmieniająca się rzeczywistość i jednocześnie rosnące oczekiwania różnych grup interesariuszy, wymagają od firm nieustannego reagowania i wprowadzania różnego rodzaju innowacji z zakresu społecznej odpowiedzialności.

Mimo, iż nie należymy do światowej czołówki, mamy w Polsce spory „rynek” przedsiębiorstw zainteresowanych praktycznym stosowaniem zasad społecznej odpowiedzialności. Wśród nich są takie, które stopniem zaawansowania i rozumienia otoczenia wyprzedzają większość krajowych firm – to właśnie do nich FOB zwróciło się o opinie i komentarze w sprawie trendów i to z nimi skonfrontowaliśmy nasze prognozy.

Cztery najważniejszy trendy, które wyłoniły się z tej analizy to (w kolejności ważności):

  1. Kryzys gospodarczy – dotykający kolejne kraje na całym świecie. Przykłady Hiszpanii czy Cypru dają dużo do myślenia nie tylko przedstawicielom rządu, ale przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy muszą aktywnie reagować na koniunkturę gospodarczą.
  2. Pogłębiające się nierówności społeczne – obserwujemy coraz większe rozwarstwienie społeczne, nie tylko w podziale na tzw. Polskę A i B. Nierówności społeczne są konsekwencją wycofywania się inwestorów, zamykania fabryk, a tym samym rosnącej stopy bezrobocia, która w Polsce nieustannie pozostaje dwucyfrowa.
  3. Problemy ekologiczne – których znaczenie narasta w obliczu rosnącej produkcji dóbr konsumpcyjnych i zmniejszających się zasobów naturalnych. Kwestia redukowania wpływu środowiskowego – to nieustannie ważny temat w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
  4. Wzrost aktywności konsumentów – a wraz z nią rosnąca (choć niestety nadal dosyć niska) świadomość konsumentów, wyposażonych w nowe narzędzia wpływu społecznego – media społecznościowe. Konsumenci nie „nagradzają” jeszcze firm za odpowiedzialne postawy. Jednocześnie często nie odróżniają inicjatyw wartościowych od takich, które tylko „udają” zaangażowanie (np. greenwashing). Ta sytuacja powoli, ale jednak się zmienia, o czym świadczy czwarte miejsce na powyższej liście istotnych dla firm trendów społecznoekonomicznych.

Cały raport dostępny tutaj: TRENDY CSR

Źródło: FOB