Firmy chcą rządowych standardów i zasad ESG. I Kongres ESG już w styczniu 2022 r.

Przedsiębiorcy z USA i UE apelują o ustalenie jednolitych zasad wdrożenia ESG – donosi portal Enviromental Leader. W Polsce powstała podobna inicjatywa Instytutu ESG, który zaprasza firmy i instytucje do inicjatywy liderów. Już wkrótce odbędzie się I Kongres ESG. – Chcemy postawić na praktykę – dyskusja jest ważna, ale kluczowe, by ostatecznie mieć praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców – przypomina Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG, organizatora I Kongresu ESG.

Z apelem do ustawodawców w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej wystąpiło ostatnio 200 największych światowych firm, wartych – jak podkreśla portal Environmental Leader – miliardy dolarów. W Stanach Zjednoczonych list do Kongresu USA w tej sprawie wysłało 163 przedstawicieli wiodących przedsiębiorstw. Domagają się w nim od swoich parlamentarzystów zintensyfikowania prac nad mapą drogową, według której amerykański biznes dochodzić ma do standardów środowiskowych czy infrastrukturalnych odpowiadających na obecne wyzwania – czytamy w publikacji portalu Enviromental Leader.

Z kolei w Unii Europejskiej 57 podmiotów opublikowało list otwarty, w którym domaga się działań w sprawie wypracowania precyzyjnych międzynarodowych standardów dot. ESG. – Apel ten pochodzi od organizacji biznesowych wartych aż 9,8 biliona dolarów, które domagają się od Komisji Europejskiej wsparcia dla reguł, jakie stanowią normy dla powstającej właśnie Międzynarodowej Komisji Zrównoważonych Standardów – czytamy w publikacji amerykańskiego portalu.

Sygnatariusze listu otwartego chcą m.in. oceny działalności firm pod kątem zrównoważonego rozwoju jako kolejnego, nowego standardu do raportowania. Wszystko dlatego, że podmioty te to najczęściej uczestnicy łańcucha globalnych dostaw. Takie międzynarodowe reguły, ich zdaniem, powinny być przestrzegane przez podmioty gospodarcze z całego świata.

Polska także przygotowuje się do zmiany w raportowaniu w odpowiedzi na propozycje ogłoszone przez organy UE. Świadomość zmian w tym zakresie rośnie z dnia na dzień. To wyzwanie dla polskiego biznesu, władz, instytucji i każdego z nas.

Ważną inicjatywą środowisk biznesowych w Polsce podejmujących wyzwania w tym obszarze uznały za niezbędne powołanie platformy dialogu na rzecz ekosystemu ESG. Organizują zatem pierwszy okrągły stół w tej sprawie. Do udziału w nim zaproszone zostały m.in. administracja rządowa, biznes, organizacje pozarządowe czy środowiska naukowe i medialne.

– Chcemy postawić na praktykę – dyskusja jest ważna, ale kluczowe, by ostatecznie mieć praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców. Do udziału w inicjatywie Liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG zapraszamy przedstawicieli wszystkich grup, zarówno rozwijających się w sposób zrównoważony, jak i pragnących dołączyć do tego grona. Tylko pracując wspólnie możemy wypracować praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców – bo to do nich skierowane są standardy zrównoważonego rozwoju, które ostatecznie wpłyną na nasze środowisko i wszystkie grupy społeczne – podkreśla Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG, organizatora Kongresu ESG.

Inicjatywa to odpowiedź na prowadzone przez Komisję Europejską prace nad dyrektywą dotyczącą raportowania przedsiębiorstw o ich działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Dyrektywa ta zastąpi aktualnie obowiązującą dyrektywę ujawniania informacji niefinansowych (Non-Financial Reporting Directive, NFRD).

Projekt dyrektywy CSRD został ogłoszony jako element kompleksowego pakietu zmian legislacyjnych na rzecz zrównoważonego finansowania wzrostu gospodarczego, które służyć mają osiągnięciu przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r.

Projekt dyrektywy CSRD przewiduje wprowadzenie obowiązku raportowania zagadnień ESG (dane w obszarze środowiskowym – E, społecznym – S oraz ładu korporacyjnego – G) przez wszystkie duże spółki i duże grupy kapitałowe (w tym duże spółki giełdowe). Jednocześnie zakłada rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do raportowania. Szacuje się, że proponowane zmiany dotyczyć będą ponad trzech tysięcy polskich spółek.

Rewizja dyrektywy NFRD ma przyczynić się do podniesienia jakości i porównywalności ujawnianych informacji niefinansowych. Celem jest wsparcie realizacji idei tzw. odpowiedzialnego inwestowania i przyczynienie się do większego „zazielenienia gospodarki”, a także dostarczenie lepszej jakości danych niefinansowych dla tzw. uczestników rynku finansowego, którzy będą wkrótce obowiązkowo ujawniać informacje na temat polityki inwestycyjnej i w jakim zakresie uwzględniają dane niefinansowe, tzw. ESG/CSR w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Raportowane dane –  zgodnie z założeniami nowej dyrektywy – mają być porównywalne, wiarygodne i istotne dla inwestorów i interesariuszy. Cel ten powiązany jest z wdrażaniem przez Wspólnotę Europejską Zielonego Ładu oraz strategią finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej, które są niezbędnymi warunkami osiągnięcia ambitnego planu neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r.

Zgodnie z założeniami od 2024 r. wszystkie duże spółki (w tym spółki giełdowe) i duże grupy kapitałowe mają zostać objęte obowiązkiem raportowania zgodnie z dyrektywą CSRD.

Choć prace nad tym aktem jeszcze trwają, to zdaniem organizatorów zaplanowanego na styczeń I Kongresu ESG, już teraz trzeba przygotować polską gospodarkę do przejścia na jednolite europejskie standardy raportowania w tym zakresie. Jak widać także firmy amerykańskie dostrzegły potrzebę wprowadzenia jednolitych zasad na swoim rynku, co istotne w procesie globalizacji i międzynarodowego łańcucha dostaw.

Będący de facto okrągłym stołem w sprawie zrównoważonego rozwoju „I Kongres ESG – Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, zaplanowany jest na styczeń 2022 r. w Warszawie.