Dyrektor Generalna EACB o powstających ramach praktyk związanych z ESG

Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB) uczestniczy w monitorowaniu i konsultowaniu ramowych regulacji w zakresie raportowania czynników ESG. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych (KZBS) zamieścił wypowiedź Niny Schindler, Dyrektor Generalnej EACB, jak też wywiad i komentarz na temat prac Międzynarodowej Rady Standardów Zrównoważonego Rozwoju związanych z ustalaniem standardów raportowania czynników ESG. Przytaczamy za KZBS wypowiedź dyrektor generalnej Niny Schindler.

Nina Schindler, Chief Executive Officer European Association of Co-operative Banks (EACB):

W ciągu ostatnich kilku lat konsumenci, inwestorzy i inni interesariusze domagali się od firm większej przejrzystości i odpowiedzialności w zakresie ich praktyk środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG).

Z tego powodu międzynarodowe organy polityczne wysokiego szczebla – takie jak G7, G20, Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO), Rada Stabilności Finansowej (FSB) i inne – wezwały do ustanowienia Międzynarodowej Rady Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) w celu ustalenia kompleksowego globalnego poziomu odniesienia dla ujawnień związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Banki spółdzielcze, które są instytucjami zaangażowanymi we wspieranie transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej gospodarki i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, popierają działania ISSB służące opracowaniu standardów raportowania dotyczących spraw dbałości o klimat i innych kwestii zrównoważonego rozwoju.

EACB aktywnie uczestniczy w konsultacjach publicznych dotyczących projektu standardów zrównoważonego rozwoju IFRS MSSF i zachęca do wypracowania międzynarodowych standardów zrównoważonego rozwoju. Jako odpowiedzialne podmioty gospodarcze, europejskie banki spółdzielcze przywiązują najwyższą wagę do sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, aby wykazać swoje zaangażowanie w trzy filary ESG, jednocześnie generując i utrzymując zaufanie swoich interesariuszy.

Międzynarodowe ramy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju są opracowywane równolegle z procesem prac na rzecz ustanowienia europejskich standardów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (ESRS) Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) na poziomie europejskim, które będą obowiązkowe dla ponad pięćdziesięciu tysięcy firm w UE.

Zapewnienie zgodności europejskiego raportowania ESG z globalną bazą standardów związanych ze zrównoważonym rozwojem jest kwestią o najwyższym priorytecie dla EACB. Kompleksowe i wiarygodne dane na temat zagrożeń i możliwości związanych ze zrównoważonym rozwojem, które są porównywalne w różnych krajach i branżach, umożliwiłyby inwestorom podejmowanie świadomych decyzji i promowanie równych szans na rynkach.

Wypowiedź Niny Schindler, jak też rozmowa z Sue LLOYD, wiceprzewodniczącą Międzynarodowej Rady Standardów Zrównoważonego Rozwoju (ISSB) oraz opinia Hirotaki Hideshimy, doradcy ds. strategii globalnej w Norinchukin Bank, członka Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (Grupa zadaniowa ds. ujawniania informacji finansowych związanych z naturą – TNFD), członka Zgromadzenia Ogólnego EACB są dostępne TUTAJ.

ŹRÓDŁO: Krajowy Związek Banków Spółdzielczych