Deloitte po raz kolejny wesprze ważne inicjatywy społeczne

Czujniki, które pozwolą monitorować jakość powietrza, wsparcie dla dzieci z niezamożnych rodzin, rewolucja żywieniowa w polskich szpitalach oraz profilaktyka nowotworowa – to tylko niektóre z 21 projektów społecznych zainicjowanych przez pracowników firmy doradczej Deloitte. Wszystkie inicjatywy, wybrane w drugiej edycji konkursu , mieszczą się w formule idei „Making an impact that matters” (co oznacza kreowanie pozytywnych zmian).

W ubiegłym roku z okazji 25-lecia działalności Deloitte firma wsparła 25 ważnych projektów społecznych, zaproponowanych przez jej pracowników. Łącznie przedstawiciele Deloitte, którzy wcielili się w rolę koordynatorów, przeznaczyli aż 1 384 godzin na realizację prowadzonych przez siebie projektów, a w przypadku pozostałych wolontariuszy było to aż 3 349 godzin.

„Inicjatywa cieszyła się tak dużym powodzeniem, że postanowiliśmy działania te wpisać na stałe w naszą strategię. Wychodzimy z założenia, że biznes to nie tylko zysk, ale również wspieranie społeczności, w których funkcjonuje firma i jej pracownicy. Cieszę się, że zespół Deloitte wyróżnia tak dużą wrażliwością społeczną” – mówi Marek Metrycki, Partner Zarządzający Deloitte w Polsce.

W drugiej edycji konkursu „Twoja inicjatywa. Twój wpływ” zgłoszono aż 72 inicjatywy w trzech kategoriach budżetowych: 5 tys. zł, 10 tys. zł oraz 15 tys. zł. Ostatecznie wybrano 21 projektów pracowniczych i 2 studenckie. Łączny budżet inicjatyw pracowników, które uzyskały wsparcie wyniesie 250 tys. zł. Najwięcej z nich dotyczy edukacji, pomocy społecznej, kultury, sportu ,zdrowia oraz wyrównywania szans. Rada Konkursu zgłoszonym projektom przyznawała punkty w skali od 1 do 5, oceniając je pod kątem kilku aspektów: potencjału do kontynuacji, wykorzystania wolontariatu pracowniczego, zaangażowania beneficjentów, przyczyniania się do zmiany społecznej w Polsce, zasięgu oraz innowacyjności pomysłu. Kolejna edycja programu została zaplanowana na 2017 rok.

Deloitte od wielu lat angażuje się w edukowanie rynku na temat społecznej roli biznesu. Dlatego przy tworzeniu idei „Making an impact that matters” pracownikom przyświecała myśl, że biznes ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wpływać na rozwój społeczny. Tą ideą eksperci Deloitte dzielą się ze swoimi klientami. Dlatego również w Polsce istnieje zespół, który świadczy usługi doradztwa w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w zakresie, m.in. zintegrowanej sprawozdawczości, zaangażowania kluczowych interesariuszy, odpowiedzialnej sprzedaży, ochrony środowiska czy też mierzenia wpływu.

Lista zwycięskich projektów:

-Sieć czujników jakości powietrza (Warszawa) – jego celem jest podniesienie świadomości na temat problemu jakości powietrza.
-Deloitte dla Akademii Przyszłości (Warszawa) – pomoc dla uczniów z niezamożnych rodzin, wsparcie mentorów z Deloitte.
-„Uczymy Ekonomii” (Warszawa) – Konkurs Ekonomiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
-Pokazy Astronomiczne w Obserwatorium Astronomicznym przy Chacie Socjologa na Otrycie w Bieszczadach. Żyjmy bliżej gwiazd! (Warszawa, Bieszczady).
-Projekt Mokotów (Warszawa, Słupsk) – Grupa 14-tu dzieci z gimnazjum ze Słupska z mniej zamożnych rodzin zostanie zaproszona na wizytę do Warszawy.
-Digital Kids (Warszawa) – warsztaty z zakresu nowych technologii dla dzieci z warszawskich świetlic środowiskowych.
-Koncepcja budowy nowego modelu żywienia w polskich szpitalach (Warszawa) – celem jest diagnoza potrzeb w zakresie żywienia w szpitalach oraz zaprojektowanie modelu żywienia w wybranym segmencie polskich szpitali.
-Przebadajmy się i nie chorujmy na raka – rewolucja w zdrowiu (Warszawa) – celem projektu jest propagowanie wiedzy na temat możliwości nowoczesnej medycyny genomowej, dotarcie do możliwie dużej liczby osób zdrowych w Polsce i zachęcenie ich do skorzystania z badania przesiewowego, oceniającego ryzyko zachorowania na raka.
-Wsparcie aktywizacji ruchowej dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (MPD) (Warszawa) – dostosowanie narciarstwa zjazdowego jako formy terapii i integracji ze społeczeństwem.
-Starsi PSYjaciele w potrzebie (Warszawa) – kampania na Facebooku na rzecz psów-seniorów ze schronisk.
-Senior Consultant trzeciego wieku (Warszawa) – Otwarcie raz w miesiącu kawiarni w budynku Q22 dla seniorów.
-Krok do przodu (Poznań) – Projekt edukacyjny dla 110 członków ZHR z Poznania zakładający cykl zajęć edukacyjnych w trzech grupach rówieśniczych: zuchy, harcerze i harcerki.
-Równy start (Poznań) – wsparcie i rozwój młodzieży w procesie usamodzielniania się z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (Poznań) za pomocą edukacji kulturalnej.
-Organizacja Wigilii dla samotnych (Katowice) – projekt zakłada przygotowanie kolejnej kolacji wigilijnej w Katowicach oraz Chorzowie dla osób samotnych – ok. 2 tys. osób.
-Wypędzamy potwory spod łóżek (Katowice) – zaopatrzenie wybranego szpitala/oddziału pediatrycznego w rozkładane łóżka, dzięki którym rodzice dzieci przebywających w placówce będą mogli spędzić z nimi noc.
-Zdobywaj szczyty, dając nadzieję innym (Gdańsk) – budowanie świadomości o chorobach onkologicznych.
-Budowa ogródka przyprzedszkolnego oraz nauka przedsiębiorczości (Gdańsk).
-Hol Erasmusa (Łódź) – celem projektu jest stworzenie w placówkach medycznych warunków przyjaznych dla dzieci. Program realizowany jest przez malowanie oraz ozdabianie korytarzy, zakup zabawek i książek.
-„Kocham muzykę” (Rzeszów) – koncert bożonarodzeniowy z udziałem dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.
-Wielka dziecięca wyprawa (Kraków) – organizacja wycieczki dla niepełnosprawnych dzieci w wieku 3-8 lat, objętych opieką przedszkola specjalnego.
-Girl Power– Dziewczyny mają moc (Łódź) – warsztaty WenDo, czyli ćwiczeń zwiększających asertywność w połączeniu z elementami samoobrony i pozytywny przekaz radiowy.

Inicjatywy studenckie:
-Wampiriada – Coroczny projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów organizowany na terenie całej Polski. Studenci przy współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizują wydarzenia, podczas których chętni mogą oddać krew w wyspecjalizowanych krwiobusach.
-Szlachetna Paczka od Ambasadorów – przygotowanie przez studenckich Ambasadorów Deloitte paczek dla potrzebujących rodzin.