DEI. Diversity, equity, inclusion (różnorodność, równość, włączenie społeczne)

Diversity, equity, and inclusionróżnorodność, równość i włączenie społeczne (w skrócie DEI) odnosi się do ram organizacyjnych, które mają na celu promowanie „sprawiedliwego traktowania i pełnego uczestnictwa wszystkich ludzi”, w szczególności grup, „które w przeszłości były niedostatecznie reprezentowane lub były przedmiotem dyskryminacji” ze względu na tożsamość lub niepełnosprawność. Te trzy pojęcia (różnorodność, równość i włączenie społeczne) łącznie reprezentują „trzy ściśle powiązane wartości”, które organizacje starają się zinstytucjonalizować za pomocą ram DEI.

Eksperci twierdzą, że w niektórych przypadkach należy oddzielić różnorodność od włączenia społecznego. W niektórych ramach, głównie w Wielkiej Brytanii, pojęcie „kapitalności” zastępuje się pojęciem równości: równość, różnorodność, włączenie (EDI). Inne odmiany obejmują różnorodność, równość, włączenie i przynależność (DEIB), sprawiedliwość, równość, różnorodność i włączenie (JEDI lub EDIJ) lub różnorodność, równość, włączenie i dostęp (IDEA, DEIA lub DEAI).