Czy rady nadzorcze dostrzegają ryzyka biznesowe związane ze zmianami klimatu?

Rozbieżność priorytetów, niedostateczny poziom wiedzy rad nadzorczych i świadomości wyzwań klimatycznych – to niektóre z wniosków płynących z badania Chapter Zero Poland, polskiej odsłony Climate Governance Initiative pod egidą World Economic Forum. Jak wynika z raportu, zrealizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z Fundacją Deloitte, edukacja i rozwój kompetencji organów nadzorczych w obszarze ochrony klimatu są konieczne.

 

Badanie „Rady nadzorcze wobec zmian klimatu” dowodzi, że tylko nieco ponad połowa (57%) respondentów dostrzega ryzyka biznesowe dla firm związane ze zmianami klimatu. Za największe w perspektywie 5-letniej uznano zakłócenia w łańcuchu dostaw oraz ryzyko związane z pozyskiwaniem finansowania. Zwrócono również uwagę na szanse związane z działaniami na rzecz klimatu, tj. przejście na efektywniejsze zielone źródła energii oraz dostęp do nowych źródeł finansowania.

Choć z deklaracji respondentów wynika, że posiadają dobrą wiedzę na temat zmian klimatu, to nie przekłada się ona bezpośrednio na działania realizowane w poszczególnych organizacjach. Niedostateczny poziom świadomości wyzwań w tym obszarze i ich konsekwencji widoczny był m.in. w odpowiedziach o wagę ryzyka dla poszczególnych procesów biznesowych i wskaźników klimatycznych.

W raporcie wskazano także na kluczowe tematy, które należy podejmować w ramach działań edukacyjnych:
  • raportowanie kwestii klimatycznych w raportach rocznych i niefinansowych,
  • strategie działań biznesu w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu,
  • monitorowanie podejmowanych działań, w tym ich wpływu na środowisko.

W badaniu Chapter Zero Poland odniesiono się również do potrzeb samych przedsiębiorstw poprzez wyznaczenie obszarów wymagających pilnego rozwoju, tj. doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem i szansami klimatycznymi.

Raport można pobrać tutaj: http://chapterzero.pl/badanie/