Cele zrównoważonego rozwoju: dobrobyt i zdrowie

Budowanie zrównoważonego rozwoju w Polsce wymaga przede wszystkim zapewnienia ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowania dobrobytu. W kontekście globalnym Polacy uważają, że najpilniejszym zadaniem jest wyeliminowanie głodu oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Zwraca też uwagę wysokie znaczenie kwestii klimatycznych.

ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało wyniki badania na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju, czyli planu Organizacji Narodów Zjednoczonych do 2030 roku. To pierwsze tego typu badanie sprawdzające postawy Polaków wobec globalnych wyzwań określonych przez ONZ.

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju

25 września obchodzimy czwartą rocznicę ustanowienia Agendy 2030, w której zdefiniowano 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Polska znalazła się w gronie blisko 200 państw dążących do ich osiągnięcia i uczynienia świata w 2030 roku bardziej sprawiedliwym. Badanie ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazuje, które z nich są, zdaniem mieszkańców Polski, najbardziej priorytetowe. Najwyżej oceniono kwestie odnoszące się do jakości życia i własnego samopoczucia, czyli „zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu” (26%) oraz „wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa” (22%). Również 22% wskazań uzyskał cel dotyczący przeciwdziałania zmianom klimatu, co oznacza, że Polacy przywiązują coraz większą wagę do zagadnień środowiskowych.

– Zrównoważony rozwój obliguje do zapewnienia odpowiednich warunków życia dla ludzi obecnie i w przyszłości. Ważne jest, że Polacy dostrzegają nie tylko potrzebę poprawy jakości życia obecnie, ale widzą też konieczność przeciwdziałania zmianom klimatycznym. To pokazuje, że myślą globalnie i chcą lepszego świata także dla swoich dzieci – mówi Tadeusz Joniewicz, menedżer ds. zarządzania wiedzą w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Badanie dowodzi, że trzeba też więcej mówić o roli Celów Zrównoważonego Rozwoju, które dobrze pokazują, na jakich działaniach trzeba się skupić. Ważną rolę w procesie zmian odgrywają firmy. Powinny wspierać nie tylko inicjatywy społeczne, ale też wdrażać rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu i w ten sposób przyczyniać się do przeciwdziałania zmianom klimatu – dodaje Tadeusz Joniewicz.

Polacy o wyzwaniach dla świata

Inaczej przedstawiają się priorytety rozwojowe w kontekście globalnym. Tu Polacy pozostają bardziej zgodni. Aż 44% respondentów przyznało, że najważniejszym celem powinno być wyeliminowanie głodu oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. Należy również zadbać o dostęp do wody i odpowiednie warunki sanitarne (35%), a także wyeliminować ubóstwo (32%).

Najmniej zrozumiałym celem, a zarazem wymagającym edukacji w tym zakresie jest cel 17. dotyczący współpracy na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju („Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju”). Globalne problemy wymagają zaangażowania różnych podmiotów. Z tego powodu ranga celu 17. powinna być podkreślana i realizowana. Polacy wśród podmiotów ponoszących największą odpowiedzialność za realizację zrównoważonego rozwoju wymieniają: rządy wszystkich państw (68%), każdego z nas (45%), rządy państw rozwiniętych (27%), międzynarodowe korporacje (27%).

Polacy o wyzwaniach dla firm

Badanie ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu pokazuje również, jak Polacy postrzegają odpowiedzialnoś

firm za zrównoważony rozwój. Najwyższy procent wskazań otrzymały działania z zakresu ochrony środowiska naturalnego: przechodzenie na odnawialne źródła energii, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych oraz akcje pro ekologiczne.