CCC opublikowała szczegółową strategię zrównoważonego rozwoju

Spółka CCC opublikowała szczegółową strategię zrównoważonego rozwoju będącą jednym z filarów strategii biznesowej Grupy na lata 2020-2022 „Go.22”. Jej obszary to odpowiedzialny produkt, odpowiedzialność względem środowiska naturalnego, odpowiedzialność względem pracowników oraz wobec społeczeństwa. W kompleksowej strategii przyjęte zostały zróżnicowane mierniki zakładające stopniowe podwyższanie celów każdego roku.

Wiodącym celem zrównoważonego rozwoju jest minimalizacja negatywnego wpływu prowadzonej działalności na otoczenie poprzez dalsze obniżenie wskaźników emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej w zakresie wykorzystywanej energii elektrycznej oraz redukcja ilości odpadów (w każdym aspekcie o 7% w perspektywie roku 2022) i wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Kolejne działania prośrodowiskowe to większa liczba ekologicznych linii produktowych „Go for Nature” oraz zwiększenie do 80% udziału opakowań kartonowych nadających się do recyklingu. Zarząd Grupy planuje także dalsze zwiększanie możliwości rozwoju pracowników, a także dalsze wspieranie różnorodności i równości. Długoterminowym celem jest uzyskanie prestiżowego ratingu MSCI ESG na poziomie A+ wyróżniającego światowych liderów zrównoważonego rozwoju.

Dobrane przez CCC wskaźniki odnoszą się do wszystkich analizowanych obszarów, zarówno tych, w których wiele inicjatyw jest już realizowanych, jak i tych, w których firma dopiero planuje rozpocząć działania i widzi potencjał do poprawy. Ciągły monitoring oraz analiza danych z lat poprzednich pomagają nam w identyfikacji obszarów wrażliwych i takich, w których możemy zrobić jeszcze więcej dla środowiska, społeczności czy bezpieczeństwa w perspektywie trzech najbliższych lat – mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu CCC S.A.

ODPOWIEDZIALNY PRODUKT

Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw oraz relacjami z partnerami to istotne elementy działalności Grupy i gwarancja dostarczania na rynek produktów bezpiecznych, dobrej jakości oraz wytwarzanych i sprzedawanych w sposób odpowiedzialny. W obszarze produktowym niezwykle istotne są dziś dwa procesy. Po pierwsze rosnąca konieczność włączenia się w model gospodarki o obiegu zamkniętym, co wiąże się z lepszym wykorzystaniem surowców oraz wydłużaniem utrzymywania wartości produktów w ich cyklu życia. Po drugie dbałość o przestrzeganie wszystkich praw człowieka w łańcuchu dostaw.

Opracowanie Kodeksu Postępowania CCC, którego dostawcy zobowiązują się przestrzegać pozwala na większą kontrolę łańcucha dostaw i wypracowanie wspólnych standardów pracy w trosce o środowisko i z poszanowaniem praw człowieka. CCC buduje partnerskie relacje z dostawcami jednocześnie stawiając konkretne wymagania i edukując ich w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Dziś 100% dostawców Grupy zaangażowanych w wytwarzanie produktów podpisało Kodeks Postępowania CCC. W latach 2020-2022 Grupa planuje włączyć do grupy objętej kodeksem także dostawców usług inwestycyjnych, cyfrowych i pozostałych. Grupa weryfikuje przestrzeganie zasad zapisanych w Kodeksie poprzez audyty. Odsetek partnerów, u których przeprowadzono takie kontrole ma wzrastać o 5 pp. rocznie i osiągnąć poziom 60% w 2022 roku.

W najbliższych trzech latach planujemy rozwinąć ofertę produktów przyjaznych środowisku m.in. wprowadzając większą liczbę ekologicznych linii produktowych, zwiększając udział skór ekologicznych w produkcji i współpracując wyłącznie z dostawcami, którzy podpiszą tzw. Kodeks Postępowania CCC, zawierający zobowiązania środowiskowe i społeczne lub z takimi, których regulacje wewnętrzne są zbieżne z naszymi zasadami – tłumaczy Prezes CCC.

Obecnie 15% skór wykorzystywanych w produkcji pochodzi z certyfikowanych, przyjaznych środowisku garbarni (posiadających certyfikat Leather Working Group). Grupa planuje zwiększać ich udział co roku o 2 pp.

W ramach wprowadzania zasad gospodarki obiegu zamkniętego CCC planuje także uruchomienie w Polsce pilotażowego programu zbiórki i odpowiedniego zagospodarowania używanego obuwia, co z powodzeniem zostało przeprowadzone w Szwajcarii w ubiegłym roku (zebrano 513 ton obuwia).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Grupa zakłada minimalizację wpływu prowadzonej działalności na środowisko m.in. poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, ilości wytwarzanych odpadów oraz poprawę efektywności energetycznej. CCC planuje usystematyzować i zintensyfikować kalkulację emisji gazów cieplarnianych oraz dokładniej identyfikować ich źródła w całym łańcuchu wartości zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz rekomendacjami Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Działania te pozwolą na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w tempie wspierającym realizację Porozumienia Paryskiego oraz polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wszystkie emisje bezpośrednie (zakres 1) i pośrednie związane z wytwarzaniem kupowanej energii (zakres 2) mają być zredukowane do 2022 roku o 7% w stosunku do roku 2019. W latach 2020 i 2021 redukcja wyniesie odpowiednio 2% i 5%. Podobne roczne mierniki procentowe Grupa wypracowała w ramach zwiększania efektywności energetycznej poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej w całej Grupie CCC. Zużycie energii elektrycznej liczone na parę sprzedanego obuwia będzie zmniejszane co roku o 2%, 5% i 7% w stosunku do wartości z 2019 roku. W nowych inwestycjach własnych Grupa wykorzystuje wyłącznie energooszczędne technologie, energię ze źródeł odnawialnych, w tym własne instalacje fotowoltaiczne oraz przechodzi na inteligentne systemy zarządzania budynkami.

„Działania podjęte w ramach odpowiedzialnej ochrony środowiska mają na celu przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu oraz osiągnięcie długoterminowych korzyści dla środowiska, z myślą o przyszłych pokoleniach. Od 2020 roku CCC z większą dokładnością mierzy ślad węglowy i będzie go zmniejszać w kolejnych latach. Przyjmując dokładniejsze mierniki możemy formułować i wdrażać działania naprawcze oraz mierzyć ich postępy. Wprowadzamy także zasady gospodarki obiegu zamkniętego co przełoży się na jeszcze mniejszą ilość odpadów i mniejsze zapotrzebowanie na surowce – mówi Karol Półtorak, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii CCC S.A.

Obecnie 90% odpadów wytwarzanych w ramach działalności poddawanych jest recyklingowi lub innym procesom odzysku. CCC w sklepach stacjonarnych (wszystkie kraje) i sprzedaży online zrezygnowało z toreb foliowych i wykorzystuje tylko papierowe opakowania z recyklingu. Z kolei należące do Grupy eobuwie.pl korzysta wyłącznie z ekologicznych pudełek i opakowań wysyłkowych. W 2020 roku torby foliowe znikną ze wszystkich sklepów Grupy. W 2021 roku 70% opakowań produkcji własnej będzie pochodzić z recyklingu, a w 2022 roku 80% tych opakowań będzie nadawać się do ponownego recyklingu.

W Centrum Badań i Rozwoju CCC pracujemy nad innowacyjnymi koncepcjami pakowania produktów, dystrybucji obuwia czy prototypem urządzenia sklejającego opakowania do butów. Wymiernymi, docelowymi efektami tych prac będzie dalsza optymalizacja zużycia materiałów i surowców, rozwój technologii dystrybucji obuwia, obniżenie kosztów pakowania oraz minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko – mówi Mariusz Gnych, Wiceprezes ds. Logistyki i Produkcji CCC.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM PRACOWNIKÓW

Grupa CCC na koniec 2019 roku zatrudniała 15 257 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), z czego 88% stanowiły kobiety, a 12% mężczyźni. Nadrzędnym celem w tym obszarze jest zapewnienie pracownikom rozwoju na rynku polskim i międzynarodowym, w oparciu o kulturę różnorodności i równości. Jednocześnie Grupa wyznaczyła cel wyrównania wynagrodzeń osób różnych płci wykonujących analogiczną pracę. Wskaźnik Gender Pay Gap Ratio (GPGR) oddzielnie kalkulowany dla różnych grup pracowników ma docelowo zmniejszyć się o 2/5 do roku 2022. Dziś GPGR dla Grupy wynosi 14%, czyli jest to poziom nieco lepszy niż standardy rynkowe, m.in. w Polsce. Założeniem Grupy jest stałe doskonalenie i długoterminowo doprowadzenie do równości wynagrodzeń za tę samą pracę.

Jednocześnie Grupa opracowała Politykę Różnorodności i planuje wdrażanie jej do końca 2022 roku. Zgodnie z założeniami 100% menedżerów i kadry zarządzającej oraz 50% pozostałych pracowników zostanie przeszkolonych z zakresu zasad tej polityki.

Grupa jako jedna z pierwszych spółek na świecie zaraportowała bezpośrednio wskaźnik Glass Ceiling Ratio (GCR) obrazujący o ile procent trudniejszy był awans kobiet do grupy menedżerów, kierowników i wyższej kadry zarządzającej. GCR dla Grupy według stanu na koniec 2019 r. wynosi 14,6% i istotnie zmniejszył się w porównaniu do 2018 r. (wówczas wynosił 21%). W perspektywie 2022 roku celem jest reedukacja GCR do 10%.

Grupa stale dba także o poziom bezpieczeństwa pracowników i prowadzi szereg działań mających na celu zmniejszanie liczby wypadków podczas pracy. Obecnie wskaźnik częstotliwości wypadków w całej Grupie CCC wynosi 4,79% (na 1000 zatrudnionych), do 2022 roku ma on spaść do 1,92%, a w ciągu 5 lat – do zera.

Grupę tworzą pracownicy. Sukces CCC to efekt kompetencji i zaangażowania całej załogi, dlatego realizowany model zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie zakłada pozyskiwanie najlepszych kandydatów, a następnie umożliwienie im rozwoju i awansu wewnątrz organizacji. Czas pandemii pokazał jak szybko nasz zespół potrafi dostosować się do potrzeb rynkowych i reagować na kryzysową sytuację. To maksymalne zaangażowanie kadry pozwoliło nam m.in. na rekordowe tempo dalszego rozwoju e-commerce, stabilizację sytuacji finansowej spółki oraz dostosowanie działalności operacyjnej do sytuacji na rynku. W perspektywie 2022 roku chcemy stworzyć Digitalną Akademię CCC, dzięki której możliwy będzie rozwój dostosowany do potrzeb każdego pracownika. To przecież najważniejsi ambasadorzy marki CCC – mówi Gabriela Kahl, Dyrektor HR CCC S.A.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM SPOŁECZEŃSTWA

Grupa w codziennej działalności pamięta również o społecznościach lokalnych i pozostałych interesariuszach. CCC jako pierwsza i jedyna polska firma jest globalnym partnerem UNICEF. Przekazywane środki pieniężne przeznaczane są na rzecz ratowania życia dzieci na świecie i wsparcie edukacji w krajach rozwijających się.

Grupa planuje kontynuować aktywny udział w społecznych projektach lokalnych mających na celu budowanie świadomości ekologicznej oraz wspiera

pomysły z obszaru wolontariatu pracowniczego (projekty związane m.in. z edukacją, kulturą, sportem, bezpieczeństwem oraz dbałością o środowisko). Fundamentem do tworzenia przejrzystych zasad i równych dla wszystkich warunków pracy jest Kodeks Etyki Grupy CCC, który obowiązuje od 2014 roku. W ramach nowej strategii Kodeks Etyki zostanie zaktualizowany z udziałem pracowników i innych interesariuszy. Na lata 2021-2022 zaplanowano rozpropagowanie Kodeksu początkowo wśród 100% pracowników CCC S.A. i 50% spółek zależnych, a docelowo wśród wszystkich pracowników Grupy.

2019 rok i I półrocze 2020 były okresem intensywnych zmian, transformacji cyfrowej, a następnie działania w zupełnie nowym otoczeniu rynkowym dotkniętym przez pandemię. Jako CCC wykorzystaliśmy jednak ostatni kryzys jako katalizator zmian. Dzięki naszym pracownikom możemy dalej realizować plany rozwoju, w tym także ambitny plan uzyskania wysokiego ratingu MSCI ESG, który jest miarą działalności firm na całym świecie pod kątem odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Dwa lata temu, kiedy pierwszy raz pojawiliśmy się w tym rankingu, dostaliśmy ocenę BB (5. stopień w 9-stopniowej skali). W 2019 r. uzyskaliśmy już ocenę BBB, czyli o jeden punkt wyższą. Dziś plasujemy się w połowie stawki, ale w perspektywie roku 2022 mamy ambicję dołączyć do prestiżowej grupy A, która łączy światowych liderów zrównoważonego rozwoju biznesu – podsumowuje Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu CCC S.A.

Źródło: CCC